Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

Jāni Maizīti, neesiet lupata, esiet stiprs vīrs

Valdis Kalnozols, 12. Saeimas deputāts
23.05.2017.
Komentāri (37)

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Normunds Vīrs

05.06.2017. 10:25

Valdi, kā vari apšaubīt šī vīra stingro mugurkaulu? Pietiek paskatīties uz viņa vīrišķīgo profilu, stalto stāju un paspiest stingro roku, lai saprastu īstais vīrs īstajā vietā. Speciālā atlasē piemeklēts cilvēks. Domāju ne viens vien noziedznieks miegā svīda baiļu sviedrus, atceroties ģenerālprokurora tēlu.

Atbildēt

Liliana

27.05.2017. 11:18

»

bet tu kurmi

esi koprofāgs


Valdim Kalnozolam- Nekad neesmu bijusi deputāte un nekas neesmu jaukusies pa politiku- ne PSRS laikos,ne tagad,tomēr man ar SAB vadītāju jau bija darīšanas- un pamatīgas un varu paskaidrot sekojošo:ne jau par VDK tagad jārunā,tas ir pagātne,bet SAB noteikti saņem pasūtījumus par attiecīgu samaksu no visiem pasaules MI5,FSB utt.uz attiecīgām personām.Mani totāli apzaga UK banka,lai neatdotu neko,tad mani vienkārši pasūtīja no turienes.Un jau 9 gadi iet tiesas LR ne par ko,par tukšu gaisu un gala tam neredz.Viss jau ir bijis,pat visas mantas un dokumentu nelikumīga iznīcināšana,izlikšana uz ielas,cietums ar falsificētiem dokumentiem,piespiedu psihiatrija- ko vēl izdomās SAB un personīgi Maizītis J.,izpildot pasūtījumu?

Atbildēt

to jautājumam

26.05.2017. 21:44

»

jautājiens tikai

Ja mūsu drošībnieki ir Krievijas Fsb aģenti, tad kā viņi ir salaiduši te iekšā Nato


Ne jau drošībnieki to lemj un kas vainas,jo var datus pārdot Krievijai. Ar kuru galu domā?

Atbildēt

haralds

26.05.2017. 11:23

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/639778-aptauja_vairums_iedzivotaju_parliecinati_ka_vdk_dokumenti_sabiedribai_ir_jaatklaj/comments
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/604330-maizitis_vdk_kartotekas_publiskosana_nebutu_velama_gan_no_cilvektiesibu_gan_valsts_drosibas_viedokla/comments/page/1

Atbildēt

Maniaks

26.05.2017. 02:20

»

jautājiens tikai

Ja mūsu drošībnieki ir Krievijas Fsb aģenti, tad kā viņi ir salaiduši te iekšā Nato


Tieśi tas pats attiecas uz ES, kurà ir Latvija. ES, kà zinàms, tika dibinàta, lai bûtu spèku balans pret Krievijas ekspansijàm.Rezultàtà ar Krievijas FSB agentu darbîbu à Godmaña, Borovkova , Lemberga, Latvija iepretim Igaunijai un Lietuvai izskatàs ar latvieśu tautu kà padomju okupàcijas genocîda- pàrkrievośanas turpinàjums, tostarp ar Valsts kasi, kas dzîvo uz paràda, nàkośà diversija noslèdzas ar OIK kompensàciju izmaksàm.. ap miljardu...

Atbildēt

Maniaks

26.05.2017. 02:08

»

jautājiens tikai

Ja mūsu drošībnieki ir Krievijas Fsb aģenti, tad kā viņi ir salaiduši te iekšā Nato


Jautàjums vienkàrśs, lai caur Latvijas frośîbas struktûràm , kas patiesîbà ir Krievijas FSB, iefiltrètos un kontrolètu NATO stratègiju un plànus. Ka tas Krievijai izdodas, apliecina Krimas okupàcija. NATO ir drośîbas organizàcija iepretim Krievijas agresîvajiem armijas un Kremła liliputa nacistiskajiem tîkojumiem. Kà redzams, Krievija iet soli priekśà NATO attîstîbai. Tikai pèc Krimas ieñemśanas NATO pamodies no labklàjîbas miera.Tieśi tas, ka Latvijas drośîbas struktûras patiesîbà ir Krievijas bija Krievijas privilègija, lai iefiltrètos NATO informàcijas un noslèpumu piekłuvei. Ir Latvijas lîgums ar NATO, bet ir arî suverènas LV tiesîbas, kuras Krievijas interesès var x stundà pretèji NATO interesèm norealizèt VP kà Vèjonis, kam saimnieks Puzè, savukàrt, Lembergs, izràdot pakłautîbu Putinam TV 1:1 sacîja, ka Putins ir tas, kas izlemj.

Atbildēt

Maniaks

26.05.2017. 01:55

»

Maniaks

Smieklîgàkais tajà raidîjumà bija Rèdera jautàjums, vai secinàjums. Nu tad , kungi vismaz śajà jautàjumà esat vienaspràtis. Jautàjums par to, vai atłaut, nopelnot Latvijai 200 000 0000 euro, łaujot Krievijai Nordstream 2 caurules novietot uz laiku Ventspilî N2 izbûves laikà. Abi bija, ka atłaut, jo ...


Śkiet, ka klûdîjos, runa bija par 20 000 000 euro, bet bûtîba Krievijas FSB politiskajà diversijà no tà pret Latviju pirms paśvaldîbu vèlèśanàm nemainàs, îpaśi Rîgà, kur valda Saskaña, kurai sadarbîba ar Kremła partiju :- Vienoti Krievijai.

Atbildēt

Maniaks

26.05.2017. 00:53

»

pamela

cIK PRETĪGI KOMENTĀRI !tIEŠI NĀK NO PAŠIEM PIESEGTIEM VDK kadriņiem,jo normāls pilsonis par tik nopietnu lietu nekomentēs ar krievu lamu vārdiem.Protams,ka spēka struktūrās ir pilns ar bijušajiem un esošajiem,bet tas nedod tiesības VDK lumpeņiem komentēt ar pretīgiem krievu lamu vārdiem,ko lieto zeki...


Smieklîgàkais tajà raidîjumà bija Rèdera jautàjums, vai secinàjums. Nu tad , kungi vismaz śajà jautàjumà esat vienaspràtis. Jautàjums par to, vai atłaut, nopelnot Latvijai 200 000 0000 euro, łaujot Krievijai Nordstream 2 caurules novietot uz laiku Ventspilî N2 izbûves laikà. Abi bija, ka atłaut, jo citàdi śî pełña aiziet uz Somiju un citur. Tomèr MK slègtà sèdè liedza, kas ir pretrunà ar Lemberga viedokli. Spèle smalka, kàrtèjo reizi ZZS un Lembrgam veicot ar Krievijas FSB diversiju pret Latvijas ekonomiku, tostarp politisko. No politiskà viedokła Krievija iegûst, jo izskatàs labvèlîga pret Latviju. No kà gan Latvijai bûtu jàbaidàs, liedzot śîs kravas un pelnu sev, no kà nebûtu jàbaidàs, piemèram Somijai? Ja Lembergs tieśàm, nevis spèlètu Krievijas FSB komandà, gribètu 200 000 000 pelnu Latvijai, tad tà arî bûtu, jo viña cilvèki, kas stràdàjuśi savà laikà Lemberga amatà ir gan Mîkliña, gan Kalndreijers, MP Kućinskis no ZZS, Vèjonis VP, tad tà arî notiktu, kà savulaik Lembergs nospèlèja Krievijas FSB spèli, aiztaisot Naftas trubu, lai LV vairs nepelnîtu, tà tagad tas pats notiek ar 200 000 000 euro, ko nemaz Krievija negatavojàs ar Krievijas FSB agentiem Mîkliñu, Lembergu, Kalndreijeru dot Latvijai pelñà. Tas bija tikai blefs, dała no kiberkara pret Latviju ar sauso atlikumu - Krievijas tèla spodrinàśana pirms pasvaldîbu vèlèśanàm. Latvijà joprojàm saimnieko Krievijas FSB ar saviem agentiem Lembergu, Mîkliñu, Kalndreijeru un Mežmietu.

Atbildēt

pamela

25.05.2017. 21:34

cIK PRETĪGI KOMENTĀRI !tIEŠI NĀK NO PAŠIEM PIESEGTIEM VDK kadriņiem,jo normāls pilsonis par tik nopietnu lietu nekomentēs ar krievu lamu vārdiem.Protams,ka spēka struktūrās ir pilns ar bijušajiem un esošajiem,bet tas nedod tiesības VDK lumpeņiem komentēt ar pretīgiem krievu lamu vārdiem,ko lieto zeki.Pats Kalnozols ir ne mazāk aizdomīgs kā Maizītis.Pēc visa tā kas notiek valstī,sajūta,ka nekur tālu neesam no PSRS.Lemerga uzstāšanās 1:1 pie Rēdera,kas nav faktiski lietojams žurnālists,liecina par mūsu valsts "stiprumu"un krimiķa visatļautību !!

Atbildēt

Maniaks

25.05.2017. 21:03

Śodienas Panoràmà( katrs var atkàrtojumà noskatîties) spriežot par KNAB pretendentiem un par to pielaidi valsts noslèpumam, pie viena galda sèžam un spriežam redzami Mîkliña, Kalndreijers, Mežmiets un Aivars Borovkovs, bij. LPSR VDK virsnieks, ar kura lietvedîbu H 86 vadîtàju L. Grantiñu nosûtîja uz Centràlcietumu kriminàlo noziedznieku zonà, kur krimikiem liedza viñu aizstàvèt. Ćekas generàlis Johansons zavos memuàros precîzi noràda, kka Maskava viñamvairs kà LPSR VDK vadîtàjam neuzticèjàs, bet Latvijas VDK izveidi veidoja Godmanis un Borovkovs. 400 VDK darbinieki pàrgàja uz DP un SAB, śodien ar jaunu agentûru stràdà Krievijas FSB interesès, veicot politikas un ekonomikas diversijas aktus pret Latviju. Kamèr netiks par saviem noziegumiem notiesàti Borovkovs un Godmanis, Borovkovs un Godmanis turpinàs kopà ar bijuśiem cekistiem un ćekistiem graut Latvijas politisko un ekonomisko stabilitàti. Ne velti Borovkovs, Mežmiets, Mîkliña un Kalndreijers paślaik safabricè kriminàllietu pret H86 vadîtàju par LV iekàrtas grauśanas mèginàjumu.

Atbildēt

Maniaks

25.05.2017. 19:41

Kalnozola kungs! Pie varas esośie cekisti un ćekisti joprojàm gûst baudu, apzinàti ierobežojot Jûsu tiesîbas un materiàlàs intereses, noskatoties, kà zaudèjat. Jûs esat śo asinsuñu ielenkumà un , viñiem redzot, kà cieśat, viñi gûst apmierinàjumu un pàrliecîbu, ka spèj viegli tikt galà arî ar mazàkiem gariñiem. Naids pret godîgumu, tikumu un latvisko ir maniakàli nostabilizèjies visà sabiedrîbà tiktàl śîs attiecîbas degradètas, ka bràlis latvietis priecàjas par bràła latvieśa neveksmi.

Atbildēt

Maniaks

25.05.2017. 18:52

Precîzi manas domas, Kalnozola kungs!

Atbildēt

oooo

24.05.2017. 14:32

Pirmkārt, Kalnmeijeram vajag pārstāt atļaut struktūrām kārtot rēķinus caur kriminālprocesiem. Pirmkārt, tas attiecās uz Ekonomisko noziegumu pārvaldi un pārējiem kropļiem. Maizītis nekad nebūs nekas cits kā lupata-takaja jego lohovskaja sudba. Latvija nedrīkst būt tiesiski spēcīga valsts, tāpēc tādu lupatveidīgo Maizīšu atrašanās tādos amatos ir loģiski.

Atbildēt

tie

24.05.2017. 07:44

»

to OXO

Jau eksprezidente V.Vīķe Freiberga savulaik iestājās pret čekas maisu atvēršanu. To joprojām atbalsta arī Kalnozola pārstāvētā partija ZZS. Kā viņš var darboties partijā, popularizējot pavisam citus uzskatus ? Pie varas esošās partijas nekad nepieļaus čekas maisu atvēršanu. Maizītim ar visu Kalnozola...


ZZS konkurenti(hws) nemaz nav labāki, tiem arī ir kas slēpjams, tāpēc jau apollo ar saviem komentētājiem bāž ciet mutes cilvēkiem no tautas. Abi vienā maisā bāžami (ak, es laikam aplam izteicos).

Atbildēt

Zulis

24.05.2017. 07:04

Bet patiesība drīzāk atrodas faktā, mērkos un apstākļos, kas notiek ar Latviju. Pret to Krievijas FSB veic jau 27 gadu garumā ar Latvijas bijušo cekistu un čekistu rokām ekonomikas un politikas diversijas aktus - regulāri un mērktiecīgi. Kā gan iespējams stāties pretim šim astoņkājim, ja tas ir visos varas un tiesas gaiteņos? Vispirms, noskaidrojot ienaidnieku, neļaujot ar sevi manipulēt, var rasties idejas problēmu risināšanā. Stratēgijas un taktikas jautājumi risināmi pēc tam. Paradoksāli, bet tieši Krievijas FSB diversiju pret Latviju mērkis šajā kiberkarā ir radīt latviešu tautas neapmierinātību ar esošo varu un sekojoši masu nemierus. Latviešu tauta ir iedzīta strupceļā. Un tās problēmas jārisina pašai. Nav panākams arī izlīgums starp cekistiem, čekistiem no vienas puses, kas ir pie varas, un latviešu tautu no otras puses.

A

Atbildēt

nu gnu

24.05.2017. 06:33

cik gadu veci šodien ir 'lpsr vdk aģenti'? un kurā bērnudārzā viņi uzdarbojās lpsr laikā? zinu pāris puķiniekus un lpsr sabiedriskās ēdināšanas iznireļus, bet saukt viņus par vdk aģentiem ir nepamatots pagodinājums///

Atbildēt

Ilgais ceļš kāpās

24.05.2017. 05:33

Novērot...izsekot...noklausīties...vajāt...jaukties ģimenēs...psiholoģiski apstrādāt... :-(

Atbildēt

kalašnikovs

24.05.2017. 03:40

Tādos amatos taču lupatas tik liek!

Atbildēt

Kalna ielas samurajs

24.05.2017. 01:28

He he, kad sajaukts cukurs ar raugu, rūgšanas process nav apturams pat ar naudu, bet kad spundi vaļā tas raus, tad visumā bikli ļaudis, sāks patiesību maut.

Atbildēt

riepa

23.05.2017. 23:04

Kalnozol, par savas personīgās sievas sišanu un spārdīšanu, attopies, rupuci!! Vēl lien ārā pļurkstēdams.

Atbildēt

Man liekas, patiesa runa

23.05.2017. 22:04

Jāni Maizīti, atveriet čekas maisus, pārtrauciet sadarbību ar VDK aģentiem un darbiniekiem, ka arī bijušo VDK darbinieku jauniesaistītiem aģentiem!
Jāni Maizīti, pārtrauciet valsts izzagšanu, tiesībsargājošo iestāžu izmantošanu savstarpējo attiecību kārtošanā, politisko partiju un mediju manipulēšanu!
Jāni Maizīti, neesiet lupata, esiet stiprs vīrs, pārtrauciet LPSR VDK ietekmi Latvijā!

Atbildēt

Ōpaps

23.05.2017. 21:32

»

Naivā

Būtu apbrīnojami, ja Kalnozols spētu nosaukt tos čekistu vārdus, kurus piesedz Maizītis. Krieviem ir tāds trāpīgs teiciens : "ņe možeš sraķ , ņe mučai žopu " Tas attiecas uz jums. Faktus, ne muldēšanu , Kalnozol


Neko jaunu jau viņš nepateica. Tie ir visiem sen zināmi fakti. Bet ja deputātam būtu pierādījumi un viņš sāktu likt tos galdā, tad, kā likums, kaut kur otrā Latvijas malā, dziļi meža vidū, pamestā stacijā, tumsā "izlēktu uz sliedēm priekšā braucošam vilcienam" ar visu dokumentu portfeli, kā to izdarīja vēsturnieks Indulis Ronis.

Atbildēt

Pēteris

23.05.2017. 21:32

»

Naivā

Būtu apbrīnojami, ja Kalnozols spētu nosaukt tos čekistu vārdus, kurus piesedz Maizītis. Krieviem ir tāds trāpīgs teiciens : "ņe možeš sraķ , ņe mučai žopu " Tas attiecas uz jums. Faktus, ne muldēšanu , Kalnozol


Krieviem ir teiciens - pizdi no znaij meru. Tas par tevi, Naivā. Visi fakti ir tava Hļebņikova noslēptajos čekas maisos. Tur varbūt esi arī tu un tavs Buločkins?

Atbildēt

PĪZDU ĀNUSS

23.05.2017. 20:51

Kaunlopiņš maizīti drasē,

PĪZDA DRASĒ!!!!!!!!!!!!!!!!

Atbildēt

Zulis

23.05.2017. 20:40

Protams, zākāties par citādiem nevajag, tāpat nav jēgas vērsties pret homoseksuālismu kā tādu. Mēs varam viņus cienīt, ja viņi labi dara savu darbu, piemēram, man labāk patika, kā Streips komentēja Eirovīziju, nekā tie infantilie jaunieši (bet nu laikam es atkal kādus apvainoju vai diskriminēju?)
Tāpat tie, kas neglīti ķengājas par ārlietu ministru, šķiet, ir troļļi, kas gatavi apķengāt katru.
Bet attiecībā uz bērnu audzināšanu, tā lieta ir sarežģītāka. Nav brīnums, ka šāds ģimenes modelis kādam nav pieņemams, un uz to nevajadzētu tik agresīvi reaģēt.

Atbildēt

to OXO

23.05.2017. 18:50

Jau eksprezidente V.Vīķe Freiberga savulaik iestājās pret čekas maisu atvēršanu. To joprojām atbalsta arī Kalnozola pārstāvētā partija ZZS. Kā viņš var darboties partijā, popularizējot pavisam citus uzskatus ? Pie varas esošās partijas nekad nepieļaus čekas maisu atvēršanu. Maizītim ar visu Kalnozola rakstīto nav vispār nekāda sakara. Jo SAB nodarbojas ar izlūkošanu un pretizlūkošanu, ņemot vērā arī DP sniegto informāciju. ZZS cenšas Maizīša vietā iebīdīt savu cilvēku , arī tāpēc, lai KNAB vadītu Lemberga un citu shēmotāju atbalstīts cilvēks.

Atbildēt

Naivā

23.05.2017. 18:39

Būtu apbrīnojami, ja Kalnozols spētu nosaukt tos čekistu vārdus, kurus piesedz Maizītis. Krieviem ir tāds trāpīgs teiciens : "ņe možeš sraķ , ņe mučai žopu " Tas attiecas uz jums. Faktus, ne muldēšanu , Kalnozol !

Atbildēt

OXO

23.05.2017. 18:37

Ta pati kartoteka ir lielais Maizisa trumpis lai vinu nosargatu amata un tas ir vel launak ka pats Maizitis.

Atbildēt

NUNU

23.05.2017. 18:33

Kalnozols veido savu PR, lai atkal tiktu pie Saeimas deputāta bagātīgi klātā galda. Nevajag, kalnozol , jaukt kopā mušas ar kotletēm. Par čekas maisu atvēršanu nelemj Maizītis, bet jūsu pārstāvētā Saeima. Tās nejēdzības valstī, kuras jūs pierakstāt Maizītim ir notikušas ar tiešu jūsu atbalstu.Laikā, kad Maizītis nebija ne Ģenerālprokurors, ne SAB vadītājs. Nevajag uzskatīt visus cilvēkus par idiotiem kopš dzimšanas. Jūsu vēlme celt savu reitingu ar acīmredzamu melu palīdzību iedarbojas vienīgi uz mazizglītotajiem, kurus valstī notiekošie procesi pat neinteresē. Bet interesē izdomātas , it kā skandalozas lietas .

Atbildēt

mīklas pikucis

23.05.2017. 18:09

Utopiski naivs aicinājums Miltu Izstrādājumam. Ar tādiem pašiem panākumiem varētu aicināt govi kļūt par tīģeri.

Atbildēt

Žuļs

23.05.2017. 17:44

Ja kāds kaut ko tādu ir uzstādījis, tad šāds uzstādījums pats par sevi ir antifilozofisks. Zināmā mērā jau autors par to savā rakstā arī runā, taču tā maigi "caur puķēm". Bet, ja jau reiz par šo tēmu tiek rakstīts, tad vajadzētu runāt tieši un konkrēti. Runāt par to, ka filozofija māca cilvēkam iedziļināties lietu un parādību būtībā, saprast kopsakarības, cēloņu un seku savstarpējo saistību, palīdz cilvēkam izstrādāt savu personīgo pasaules uzskatu... Pie viena nekaitētu padomāt kāpēc mūsdienās filozofijas un loģikas pamatus nemāca vidusskolās.....

Atbildēt

!

23.05.2017. 17:39

Maizīte nav lupata, maizīte ir puņķis uz drāts!

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Turcija

FotoAgrāk bija saprotamāk un vieglāk. Ja negribēji aizskart kāda jūtas vai kādu pazemot, atlika nerunāt par to, kas šo kādu var aizskart vai tam būt pazemojošs. Bija zināms, ka, sievietei dzirdot, jāfiltrē lamuvārdi, jāizvēlas frāzes. Bija zināms, ka sieviete šī vārda pilnā nozīmē neuzturēsies kompānijā, kurā runā rupjības, kurā sarunājas tetovēti, neskūti un noplīsuši vīrieši.
Lasīt visu...

21

Putina kliķei nekas nav svēts, tā savu ambīciju vārdā piesmej arī ticīgos

FotoŠībrīža Krievijas centieni atsevišķos gadījumos piesegties ar reliģiju vai reliģiju piesaistīt propagandas aparātam ir sasnieguši savā ziņā jau pašu augstāko pakāpi. Tas, ka Krievijas Konstitūcijas 14.pantā pēc būtības ierakstīts, ka reliģija ir nošķirta no valsts1, neko nenozīmē. Jo Krievijas priekštecei – PSRS arī bija visprogresīvākā konstitūcija, tikai deklaratīva.
Lasīt visu...

21

Maskas ir efektīvas, un arī bērni saslimst ar COVID-19

FotoMēs, Latviešu ārstu un zobārstu apvienības valdes locekļi (www.lazariga.lv), aicinām un lūdzam Latvijas iedzīvotājus sekot secinājumiem un ieteikumiem, kas izriet no zinātnes pētījumiem par COVID-19 izplatību, par to, kādi faktori to pastiprina vai ierobežo.
Lasīt visu...

21

Kad pie lietas ķeras kariņveidīgi āksti

FotoVēl nesen tāda lupatveidīga radība premjera krēslā, kam Kariņš uzvārdā, ierunājās, ka naudas mums esot “tik daudz kā nekad”. Taču nevieni krājumi nav bezgalīgi, un arī lielums “tik daudz” agrāk vai vēlāk izsīks (vai tiks izpļeckāts, kas Latvijas gadījumā ir ticamāk).
Lasīt visu...

21

Kad medijs vienkārši ienīst baznīcu un ar apskaužamu periodiskumu nomelno pat savu, vietējo - Latvijas kristīgo baznīcu

FotoTikai pirms dažām dienām vietējais TVNET publicēja rakstu par nesen atvērto Krievijas bruņoto spēku katedrāli (BS Katedrāle). Šis raksts no Eiropas vērtību virsotnes ar mājieniem un ļoti tiešiem secinājumiem liek lasītājam saprast, ka BS Katedrāle nav demokrātiska, nav taisnīga un tīri cilvēciski ir viltīga un zemiska.
Lasīt visu...

21

Van Gog, noliec pindzeles un ej strādāt?

FotoDaudzi impresionisma aizsācēji nevarēja nopelnīt, un, pēc mūsu finanšu ministra Reira ieteiktā, mums varbūt nebūtu impresionisma un citu ģēniju, bet būtu kādi ierindas darbinieki vai pašnāvnieki.
Lasīt visu...

21

Ministru prezidentam es ieteiktu uzlikt respiratoru arī tad, kad ļoti gribas izlikties par mediķi un izteikties

FotoEs labprāt nēsāju masku slimnīcā un intensīvās terapijas nodaļā vai operāciju zālē bez maskas neietu. Man nav grūti uzlikt masku arī veikalā un vilcienā, bet neredzu jēgu, jo no vīrusa maska nesargā gandrīz nemaz.
Lasīt visu...

21

Par pulksteņa grozīšanu

FotoReizi gadā grozīt pulksteni un pāriet uz tā saukto vasaras laiku ir deviņpadsmitā gadsimta ideja, kuru pirmo reizi piedāvāja vīrs, vārdā Džordžs Hudzons, kurš aizrāvās ar vaboļu un insektu kolekcionēšanu. Hudzonam ļoti gribējās, lai pēc darba viņam atliek vairāk dienasgaismas stundu savam hobijam.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Es visu izdarīju lieliski, bet tagad atbildība jāuzņemas valdībai kopumā un premjeram kā komandas kapteinim

Lai kuram no uzskatiem piekrītat – SARS-CoV-2 vīrusa izplatības spējš pieaugums...

Foto

Vilks vai lācis? Jeb maskas - sociālā kontrole?

Iedomāsimies, ir jauks pavasara rīts, jūs esat pārvācies jaunā dzīvoklī un, mīkstās čībās sēžot jaunajā dīvānā, glaudāt savu...

Foto

Gudrie mācās no citu kļūdām, „gobzemieši” — no savējām: COVID-19 Krievijā

Šoreiz būs stāsts nevis par sen jau visiem apnikušo Aldi Gobzemu, Ciekura muļķībām, Pļaviņa folijas...

Foto

Par tomiem lūšiem un citiem alkoholiķiem – baznīcas vajātājiem

Nesen zināmās aprindās pazīstamās cehs.lv radošais direktors Toms Lūsis atbilstoši savai „humora” izjūtai „izjokoja” baznīcas darbību ierobežojumu laikā, kas...

Foto

Maskēt kopējo atbildību

Aizvakar Ministru kabinets vienojās, ka par mutes un deguna aizsegu nelietošanu sabiedriskās vietās varēs piemērot sodu līdz 50 eiro apmērā. Lai šīs izmaiņas...

Foto

Kurš pēdējais izslēgs gaismu nelielajās pašvaldībās?

Rudens tradicionāli ir laiks, kad zemnieka sētā apcirkņi tiek pildīti ar vasaras sezonā sarūpēto. Ja gads ir bijis labs, tad...

Foto

“Ganāmpulkam” pieaugot, aug pieprasījums pēc “ganītājiem”

Koronavīruss ir izraisījis ne mazums diskusiju un viedokļu sadursmju gan speciālistu aprindās, gan sabiedrībā. Taču arvien biežāk parādās atsevišķi eksperti...

Foto

Jautājums – kāda ir C19 Pasakas morāle? Kāds ir Lāsts?

Uz kādas vientuļas salas vārdā Pasaule dzīvoja 100 ciltis (Valstis), kuras vadīja Valdnieki, un viens Burvis...

Foto

Signāls

Vai maskas lietošana pēc koloniālās pārvaldes lēmuma ir medicīniski pamatota? Drīzāk nē nekā jā. Kādēļ tad cilvēki liek uz sejas to? Jo viņiem ir bailes....

Foto

Maskai nav nekāda sakara ar valdības gāšanu

Reāli fakti - Covid19 ir lipīgs, paaugstinās temperatūra, pazūd oža, bezspēks utt. Iespējams, daudzi jau ir pārslimojuši bez acīmredzamiem...

Foto

Nevienam nevajadzētu būt tiesībām lemt par cita cilvēka dzīves vērtību

Šogad ir apritējuši 10 gadi, kopš Latvijas Republikā ir stājies spēkā likums “Par Konvenciju par personu...

Foto

Krīzes brīdī pacientus šķiros…

Tātad Latvija tagad ieviesīs praksi, kādu it kā pielieto daudzās pasaules valstīs, kad krīzes apstākļos šķiro pacientus – kurus ir vērts ārstēt,...

Foto

Priekšlikumi Latvijas Republikas Ministru prezidentam K.A. Kariņam: ierosinu pilnībā pārtraukt jaunu klientu ievietošanu valsts sociālās aprūpes centros

Viena no tiesībsarga funkcijām ir veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību...

Foto

Nevis masku nēsāšana, bet gan C19 pneimonija ierobežo tavu brīvību

Vai man ir pazīstamie, kuri slimo vai ir miruši no C19** infekcijas? Vai tas, ka es...

Foto

Covid19 spilgti izgaismojis melnus plankumus Latvijas medicīnā, bet, iespējams, krīze Baltkrievijā pavēra ceļu to lāpīšanai

Kaut arī no 3. jūnija oficiāli ir pieejami visi valsts apmaksātie...

Foto

Krievijas KDLO dienas ir skaitītas: Putina 5. pants nedarbojas

Nav noslēpums, ka Kaukāzs vienmēr ir bijis ne visai sagremojams kumoss ne tikai cara laiku Kremlim, bet...

Foto

Taksometru sektorā ēnu ekonomika zeļ un plaukst

Kurš gan nav pieradis, ka politiķi sola, pēc tam atkal sola un tad jau politiķi mainās – pirmo solītāju...

Foto

Satversmes tiesa lēmusi atcelt iepriekšējo praksi, piedzenot parādus un kompensācijas par bojātiem dabasgāzes skaitītājiem

Jau šī gada martā sabiedrība tika informēta par spriedumu, kurā Satversmes tiesa...