Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

Jāni Maizīti, neesiet lupata, esiet stiprs vīrs

Valdis Kalnozols, 12. Saeimas deputāts
23.05.2017.
Komentāri (37)

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Normunds Vīrs

05.06.2017. 11:25

Valdi, kā vari apšaubīt šī vīra stingro mugurkaulu? Pietiek paskatīties uz viņa vīrišķīgo profilu, stalto stāju un paspiest stingro roku, lai saprastu īstais vīrs īstajā vietā. Speciālā atlasē piemeklēts cilvēks. Domāju ne viens vien noziedznieks miegā svīda baiļu sviedrus, atceroties ģenerālprokurora tēlu.

Atbildēt

Liliana

27.05.2017. 12:18

»

bet tu kurmi

esi koprofāgs


Valdim Kalnozolam- Nekad neesmu bijusi deputāte un nekas neesmu jaukusies pa politiku- ne PSRS laikos,ne tagad,tomēr man ar SAB vadītāju jau bija darīšanas- un pamatīgas un varu paskaidrot sekojošo:ne jau par VDK tagad jārunā,tas ir pagātne,bet SAB noteikti saņem pasūtījumus par attiecīgu samaksu no visiem pasaules MI5,FSB utt.uz attiecīgām personām.Mani totāli apzaga UK banka,lai neatdotu neko,tad mani vienkārši pasūtīja no turienes.Un jau 9 gadi iet tiesas LR ne par ko,par tukšu gaisu un gala tam neredz.Viss jau ir bijis,pat visas mantas un dokumentu nelikumīga iznīcināšana,izlikšana uz ielas,cietums ar falsificētiem dokumentiem,piespiedu psihiatrija- ko vēl izdomās SAB un personīgi Maizītis J.,izpildot pasūtījumu?

Atbildēt

to jautājumam

26.05.2017. 22:44

»

jautājiens tikai

Ja mūsu drošībnieki ir Krievijas Fsb aģenti, tad kā viņi ir salaiduši te iekšā Nato


Ne jau drošībnieki to lemj un kas vainas,jo var datus pārdot Krievijai. Ar kuru galu domā?

Atbildēt

haralds

26.05.2017. 12:23

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/639778-aptauja_vairums_iedzivotaju_parliecinati_ka_vdk_dokumenti_sabiedribai_ir_jaatklaj/comments
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/604330-maizitis_vdk_kartotekas_publiskosana_nebutu_velama_gan_no_cilvektiesibu_gan_valsts_drosibas_viedokla/comments/page/1

Atbildēt

Maniaks

26.05.2017. 03:20

»

jautājiens tikai

Ja mūsu drošībnieki ir Krievijas Fsb aģenti, tad kā viņi ir salaiduši te iekšā Nato


Tieśi tas pats attiecas uz ES, kurà ir Latvija. ES, kà zinàms, tika dibinàta, lai bûtu spèku balans pret Krievijas ekspansijàm.Rezultàtà ar Krievijas FSB agentu darbîbu à Godmaña, Borovkova , Lemberga, Latvija iepretim Igaunijai un Lietuvai izskatàs ar latvieśu tautu kà padomju okupàcijas genocîda- pàrkrievośanas turpinàjums, tostarp ar Valsts kasi, kas dzîvo uz paràda, nàkośà diversija noslèdzas ar OIK kompensàciju izmaksàm.. ap miljardu...

Atbildēt

Maniaks

26.05.2017. 03:08

»

jautājiens tikai

Ja mūsu drošībnieki ir Krievijas Fsb aģenti, tad kā viņi ir salaiduši te iekšā Nato


Jautàjums vienkàrśs, lai caur Latvijas frośîbas struktûràm , kas patiesîbà ir Krievijas FSB, iefiltrètos un kontrolètu NATO stratègiju un plànus. Ka tas Krievijai izdodas, apliecina Krimas okupàcija. NATO ir drośîbas organizàcija iepretim Krievijas agresîvajiem armijas un Kremła liliputa nacistiskajiem tîkojumiem. Kà redzams, Krievija iet soli priekśà NATO attîstîbai. Tikai pèc Krimas ieñemśanas NATO pamodies no labklàjîbas miera.Tieśi tas, ka Latvijas drośîbas struktûras patiesîbà ir Krievijas bija Krievijas privilègija, lai iefiltrètos NATO informàcijas un noslèpumu piekłuvei. Ir Latvijas lîgums ar NATO, bet ir arî suverènas LV tiesîbas, kuras Krievijas interesès var x stundà pretèji NATO interesèm norealizèt VP kà Vèjonis, kam saimnieks Puzè, savukàrt, Lembergs, izràdot pakłautîbu Putinam TV 1:1 sacîja, ka Putins ir tas, kas izlemj.

Atbildēt

Maniaks

26.05.2017. 02:55

»

Maniaks

Smieklîgàkais tajà raidîjumà bija Rèdera jautàjums, vai secinàjums. Nu tad , kungi vismaz śajà jautàjumà esat vienaspràtis. Jautàjums par to, vai atłaut, nopelnot Latvijai 200 000 0000 euro, łaujot Krievijai Nordstream 2 caurules novietot uz laiku Ventspilî N2 izbûves laikà. Abi bija, ka atłaut, jo ...


Śkiet, ka klûdîjos, runa bija par 20 000 000 euro, bet bûtîba Krievijas FSB politiskajà diversijà no tà pret Latviju pirms paśvaldîbu vèlèśanàm nemainàs, îpaśi Rîgà, kur valda Saskaña, kurai sadarbîba ar Kremła partiju :- Vienoti Krievijai.

Atbildēt

Maniaks

26.05.2017. 01:53

»

pamela

cIK PRETĪGI KOMENTĀRI !tIEŠI NĀK NO PAŠIEM PIESEGTIEM VDK kadriņiem,jo normāls pilsonis par tik nopietnu lietu nekomentēs ar krievu lamu vārdiem.Protams,ka spēka struktūrās ir pilns ar bijušajiem un esošajiem,bet tas nedod tiesības VDK lumpeņiem komentēt ar pretīgiem krievu lamu vārdiem,ko lieto zeki...


Smieklîgàkais tajà raidîjumà bija Rèdera jautàjums, vai secinàjums. Nu tad , kungi vismaz śajà jautàjumà esat vienaspràtis. Jautàjums par to, vai atłaut, nopelnot Latvijai 200 000 0000 euro, łaujot Krievijai Nordstream 2 caurules novietot uz laiku Ventspilî N2 izbûves laikà. Abi bija, ka atłaut, jo citàdi śî pełña aiziet uz Somiju un citur. Tomèr MK slègtà sèdè liedza, kas ir pretrunà ar Lemberga viedokli. Spèle smalka, kàrtèjo reizi ZZS un Lembrgam veicot ar Krievijas FSB diversiju pret Latvijas ekonomiku, tostarp politisko. No politiskà viedokła Krievija iegûst, jo izskatàs labvèlîga pret Latviju. No kà gan Latvijai bûtu jàbaidàs, liedzot śîs kravas un pelnu sev, no kà nebûtu jàbaidàs, piemèram Somijai? Ja Lembergs tieśàm, nevis spèlètu Krievijas FSB komandà, gribètu 200 000 000 pelnu Latvijai, tad tà arî bûtu, jo viña cilvèki, kas stràdàjuśi savà laikà Lemberga amatà ir gan Mîkliña, gan Kalndreijers, MP Kućinskis no ZZS, Vèjonis VP, tad tà arî notiktu, kà savulaik Lembergs nospèlèja Krievijas FSB spèli, aiztaisot Naftas trubu, lai LV vairs nepelnîtu, tà tagad tas pats notiek ar 200 000 000 euro, ko nemaz Krievija negatavojàs ar Krievijas FSB agentiem Mîkliñu, Lembergu, Kalndreijeru dot Latvijai pelñà. Tas bija tikai blefs, dała no kiberkara pret Latviju ar sauso atlikumu - Krievijas tèla spodrinàśana pirms pasvaldîbu vèlèśanàm. Latvijà joprojàm saimnieko Krievijas FSB ar saviem agentiem Lembergu, Mîkliñu, Kalndreijeru un Mežmietu.

Atbildēt

pamela

25.05.2017. 22:34

cIK PRETĪGI KOMENTĀRI !tIEŠI NĀK NO PAŠIEM PIESEGTIEM VDK kadriņiem,jo normāls pilsonis par tik nopietnu lietu nekomentēs ar krievu lamu vārdiem.Protams,ka spēka struktūrās ir pilns ar bijušajiem un esošajiem,bet tas nedod tiesības VDK lumpeņiem komentēt ar pretīgiem krievu lamu vārdiem,ko lieto zeki.Pats Kalnozols ir ne mazāk aizdomīgs kā Maizītis.Pēc visa tā kas notiek valstī,sajūta,ka nekur tālu neesam no PSRS.Lemerga uzstāšanās 1:1 pie Rēdera,kas nav faktiski lietojams žurnālists,liecina par mūsu valsts "stiprumu"un krimiķa visatļautību !!

Atbildēt

Maniaks

25.05.2017. 22:03

Śodienas Panoràmà( katrs var atkàrtojumà noskatîties) spriežot par KNAB pretendentiem un par to pielaidi valsts noslèpumam, pie viena galda sèžam un spriežam redzami Mîkliña, Kalndreijers, Mežmiets un Aivars Borovkovs, bij. LPSR VDK virsnieks, ar kura lietvedîbu H 86 vadîtàju L. Grantiñu nosûtîja uz Centràlcietumu kriminàlo noziedznieku zonà, kur krimikiem liedza viñu aizstàvèt. Ćekas generàlis Johansons zavos memuàros precîzi noràda, kka Maskava viñamvairs kà LPSR VDK vadîtàjam neuzticèjàs, bet Latvijas VDK izveidi veidoja Godmanis un Borovkovs. 400 VDK darbinieki pàrgàja uz DP un SAB, śodien ar jaunu agentûru stràdà Krievijas FSB interesès, veicot politikas un ekonomikas diversijas aktus pret Latviju. Kamèr netiks par saviem noziegumiem notiesàti Borovkovs un Godmanis, Borovkovs un Godmanis turpinàs kopà ar bijuśiem cekistiem un ćekistiem graut Latvijas politisko un ekonomisko stabilitàti. Ne velti Borovkovs, Mežmiets, Mîkliña un Kalndreijers paślaik safabricè kriminàllietu pret H86 vadîtàju par LV iekàrtas grauśanas mèginàjumu.

Atbildēt

Maniaks

25.05.2017. 20:41

Kalnozola kungs! Pie varas esośie cekisti un ćekisti joprojàm gûst baudu, apzinàti ierobežojot Jûsu tiesîbas un materiàlàs intereses, noskatoties, kà zaudèjat. Jûs esat śo asinsuñu ielenkumà un , viñiem redzot, kà cieśat, viñi gûst apmierinàjumu un pàrliecîbu, ka spèj viegli tikt galà arî ar mazàkiem gariñiem. Naids pret godîgumu, tikumu un latvisko ir maniakàli nostabilizèjies visà sabiedrîbà tiktàl śîs attiecîbas degradètas, ka bràlis latvietis priecàjas par bràła latvieśa neveksmi.

Atbildēt

Maniaks

25.05.2017. 19:52

Precîzi manas domas, Kalnozola kungs!

Atbildēt

oooo

24.05.2017. 15:32

Pirmkārt, Kalnmeijeram vajag pārstāt atļaut struktūrām kārtot rēķinus caur kriminālprocesiem. Pirmkārt, tas attiecās uz Ekonomisko noziegumu pārvaldi un pārējiem kropļiem. Maizītis nekad nebūs nekas cits kā lupata-takaja jego lohovskaja sudba. Latvija nedrīkst būt tiesiski spēcīga valsts, tāpēc tādu lupatveidīgo Maizīšu atrašanās tādos amatos ir loģiski.

Atbildēt

tie

24.05.2017. 08:44

»

to OXO

Jau eksprezidente V.Vīķe Freiberga savulaik iestājās pret čekas maisu atvēršanu. To joprojām atbalsta arī Kalnozola pārstāvētā partija ZZS. Kā viņš var darboties partijā, popularizējot pavisam citus uzskatus ? Pie varas esošās partijas nekad nepieļaus čekas maisu atvēršanu. Maizītim ar visu Kalnozola...


ZZS konkurenti(hws) nemaz nav labāki, tiem arī ir kas slēpjams, tāpēc jau apollo ar saviem komentētājiem bāž ciet mutes cilvēkiem no tautas. Abi vienā maisā bāžami (ak, es laikam aplam izteicos).

Atbildēt

Zulis

24.05.2017. 08:04

Bet patiesība drīzāk atrodas faktā, mērkos un apstākļos, kas notiek ar Latviju. Pret to Krievijas FSB veic jau 27 gadu garumā ar Latvijas bijušo cekistu un čekistu rokām ekonomikas un politikas diversijas aktus - regulāri un mērktiecīgi. Kā gan iespējams stāties pretim šim astoņkājim, ja tas ir visos varas un tiesas gaiteņos? Vispirms, noskaidrojot ienaidnieku, neļaujot ar sevi manipulēt, var rasties idejas problēmu risināšanā. Stratēgijas un taktikas jautājumi risināmi pēc tam. Paradoksāli, bet tieši Krievijas FSB diversiju pret Latviju mērkis šajā kiberkarā ir radīt latviešu tautas neapmierinātību ar esošo varu un sekojoši masu nemierus. Latviešu tauta ir iedzīta strupceļā. Un tās problēmas jārisina pašai. Nav panākams arī izlīgums starp cekistiem, čekistiem no vienas puses, kas ir pie varas, un latviešu tautu no otras puses.

A

Atbildēt

nu gnu

24.05.2017. 07:33

cik gadu veci šodien ir 'lpsr vdk aģenti'? un kurā bērnudārzā viņi uzdarbojās lpsr laikā? zinu pāris puķiniekus un lpsr sabiedriskās ēdināšanas iznireļus, bet saukt viņus par vdk aģentiem ir nepamatots pagodinājums///

Atbildēt

Ilgais ceļš kāpās

24.05.2017. 06:33

Novērot...izsekot...noklausīties...vajāt...jaukties ģimenēs...psiholoģiski apstrādāt... :-(

Atbildēt

kalašnikovs

24.05.2017. 04:40

Tādos amatos taču lupatas tik liek!

Atbildēt

Kalna ielas samurajs

24.05.2017. 02:28

He he, kad sajaukts cukurs ar raugu, rūgšanas process nav apturams pat ar naudu, bet kad spundi vaļā tas raus, tad visumā bikli ļaudis, sāks patiesību maut.

Atbildēt

riepa

24.05.2017. 00:04

Kalnozol, par savas personīgās sievas sišanu un spārdīšanu, attopies, rupuci!! Vēl lien ārā pļurkstēdams.

Atbildēt

Man liekas, patiesa runa

23.05.2017. 23:04

Jāni Maizīti, atveriet čekas maisus, pārtrauciet sadarbību ar VDK aģentiem un darbiniekiem, ka arī bijušo VDK darbinieku jauniesaistītiem aģentiem!
Jāni Maizīti, pārtrauciet valsts izzagšanu, tiesībsargājošo iestāžu izmantošanu savstarpējo attiecību kārtošanā, politisko partiju un mediju manipulēšanu!
Jāni Maizīti, neesiet lupata, esiet stiprs vīrs, pārtrauciet LPSR VDK ietekmi Latvijā!

Atbildēt

Ōpaps

23.05.2017. 22:32

»

Naivā

Būtu apbrīnojami, ja Kalnozols spētu nosaukt tos čekistu vārdus, kurus piesedz Maizītis. Krieviem ir tāds trāpīgs teiciens : "ņe možeš sraķ , ņe mučai žopu " Tas attiecas uz jums. Faktus, ne muldēšanu , Kalnozol


Neko jaunu jau viņš nepateica. Tie ir visiem sen zināmi fakti. Bet ja deputātam būtu pierādījumi un viņš sāktu likt tos galdā, tad, kā likums, kaut kur otrā Latvijas malā, dziļi meža vidū, pamestā stacijā, tumsā "izlēktu uz sliedēm priekšā braucošam vilcienam" ar visu dokumentu portfeli, kā to izdarīja vēsturnieks Indulis Ronis.

Atbildēt

Pēteris

23.05.2017. 22:32

»

Naivā

Būtu apbrīnojami, ja Kalnozols spētu nosaukt tos čekistu vārdus, kurus piesedz Maizītis. Krieviem ir tāds trāpīgs teiciens : "ņe možeš sraķ , ņe mučai žopu " Tas attiecas uz jums. Faktus, ne muldēšanu , Kalnozol


Krieviem ir teiciens - pizdi no znaij meru. Tas par tevi, Naivā. Visi fakti ir tava Hļebņikova noslēptajos čekas maisos. Tur varbūt esi arī tu un tavs Buločkins?

Atbildēt

PĪZDU ĀNUSS

23.05.2017. 21:51

Kaunlopiņš maizīti drasē,

PĪZDA DRASĒ!!!!!!!!!!!!!!!!

Atbildēt

Zulis

23.05.2017. 21:40

Protams, zākāties par citādiem nevajag, tāpat nav jēgas vērsties pret homoseksuālismu kā tādu. Mēs varam viņus cienīt, ja viņi labi dara savu darbu, piemēram, man labāk patika, kā Streips komentēja Eirovīziju, nekā tie infantilie jaunieši (bet nu laikam es atkal kādus apvainoju vai diskriminēju?)
Tāpat tie, kas neglīti ķengājas par ārlietu ministru, šķiet, ir troļļi, kas gatavi apķengāt katru.
Bet attiecībā uz bērnu audzināšanu, tā lieta ir sarežģītāka. Nav brīnums, ka šāds ģimenes modelis kādam nav pieņemams, un uz to nevajadzētu tik agresīvi reaģēt.

Atbildēt

to OXO

23.05.2017. 19:50

Jau eksprezidente V.Vīķe Freiberga savulaik iestājās pret čekas maisu atvēršanu. To joprojām atbalsta arī Kalnozola pārstāvētā partija ZZS. Kā viņš var darboties partijā, popularizējot pavisam citus uzskatus ? Pie varas esošās partijas nekad nepieļaus čekas maisu atvēršanu. Maizītim ar visu Kalnozola rakstīto nav vispār nekāda sakara. Jo SAB nodarbojas ar izlūkošanu un pretizlūkošanu, ņemot vērā arī DP sniegto informāciju. ZZS cenšas Maizīša vietā iebīdīt savu cilvēku , arī tāpēc, lai KNAB vadītu Lemberga un citu shēmotāju atbalstīts cilvēks.

Atbildēt

Naivā

23.05.2017. 19:39

Būtu apbrīnojami, ja Kalnozols spētu nosaukt tos čekistu vārdus, kurus piesedz Maizītis. Krieviem ir tāds trāpīgs teiciens : "ņe možeš sraķ , ņe mučai žopu " Tas attiecas uz jums. Faktus, ne muldēšanu , Kalnozol !

Atbildēt

OXO

23.05.2017. 19:37

Ta pati kartoteka ir lielais Maizisa trumpis lai vinu nosargatu amata un tas ir vel launak ka pats Maizitis.

Atbildēt

NUNU

23.05.2017. 19:33

Kalnozols veido savu PR, lai atkal tiktu pie Saeimas deputāta bagātīgi klātā galda. Nevajag, kalnozol , jaukt kopā mušas ar kotletēm. Par čekas maisu atvēršanu nelemj Maizītis, bet jūsu pārstāvētā Saeima. Tās nejēdzības valstī, kuras jūs pierakstāt Maizītim ir notikušas ar tiešu jūsu atbalstu.Laikā, kad Maizītis nebija ne Ģenerālprokurors, ne SAB vadītājs. Nevajag uzskatīt visus cilvēkus par idiotiem kopš dzimšanas. Jūsu vēlme celt savu reitingu ar acīmredzamu melu palīdzību iedarbojas vienīgi uz mazizglītotajiem, kurus valstī notiekošie procesi pat neinteresē. Bet interesē izdomātas , it kā skandalozas lietas .

Atbildēt

mīklas pikucis

23.05.2017. 19:09

Utopiski naivs aicinājums Miltu Izstrādājumam. Ar tādiem pašiem panākumiem varētu aicināt govi kļūt par tīģeri.

Atbildēt

Žuļs

23.05.2017. 18:44

Ja kāds kaut ko tādu ir uzstādījis, tad šāds uzstādījums pats par sevi ir antifilozofisks. Zināmā mērā jau autors par to savā rakstā arī runā, taču tā maigi "caur puķēm". Bet, ja jau reiz par šo tēmu tiek rakstīts, tad vajadzētu runāt tieši un konkrēti. Runāt par to, ka filozofija māca cilvēkam iedziļināties lietu un parādību būtībā, saprast kopsakarības, cēloņu un seku savstarpējo saistību, palīdz cilvēkam izstrādāt savu personīgo pasaules uzskatu... Pie viena nekaitētu padomāt kāpēc mūsdienās filozofijas un loģikas pamatus nemāca vidusskolās.....

Atbildēt

!

23.05.2017. 18:39

Maizīte nav lupata, maizīte ir puņķis uz drāts!

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Mīļā Latvijas sabiedrība, es jums gribu teikt, ka tas viss ir viens liels teātris

FotoMīļā latviešu tauta! Tas, ko jūs šodien dzirdat un redzat, - tas ir viens skaists teātris. Un es jums centīšos pierādīt to, kāpēc tas ir teātris.
Lasīt visu...

21

Koncepcija „Harmoniska Latvija. Taisnīgāka sabiedriskā iekārta”

FotoGatavojot šo projektu, par pamatu ņēmu Vācijas Brēmenes zemes satversmi. Domājot par Stradiņu dzimtas dzimto novadu Sēliju, Brēmenes zemi var ņemt par paraugu.
Lasīt visu...

21

Protestēšanas nosacījumi

Foto2019.gada 31.augustā internetā tika ievietota informācija par socioloģiskās aptaujas rezultātiem. Sociologi noskaidroja tautas velmi protestēt pret politiski sliktiem lēmumiem.
Lasīt visu...

12

Viedoklis un fakti par mūsu labklājību

FotoJautājums: kas notiktu, ja šodien beigtos Eiropas Savienības (ES) fondu nauda? Atbilde: Latvijas ekonomika sabruktu pilnībā, un 2008. gada krīzi mēs atcerētos kā "treknos gadus".
Lasīt visu...

15

Ņemot vērā aizturētā Saeimas deputāta stulbumu, viņam tika sasolīti zelta kalni, kā Juta un Juris viņu izglābs…

FotoKāda pasaka. Pirms aptuveni pusotra gada notika skaļākā Saeimas deputāta aizturēšana valsts vēsturē. Uz Saeimas kāpnēm, ar milzīgām kratīšanām un pasēdēšanu “Septītajās debesīs”. Šīs operatīvās darbības veica tā saucamā Jutas grupa jeb cilvēki, kuri daudzus gadus ir bijuši Jutas un Jura ietekmē.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Ko VDK darīja pēc 1986.gada?

Šobrīd masu medijos tiek izplatīts viedoklis, ka "neko". It kā ķerstījuši ārzemju spiegus un vietējos liela mēroga zagļus. Politiskās vajāšanas esot...

Foto

Pamiers valdošajā koalīcijā

13.septembrī – piektdienā, kad bija vērojams pilnmēness, Latvijas valdības vadītājs Krišjānis Kariņš informēja iedzīvotājus, ka ir panākta vienošanās par nākamā gada budžetu....

Foto

Latvijas Universitāte degpunktā. Un turpmāk?

Ap Latvijas Universitāti ir sakurti sārti, un liesmas jau skar tās iekšieni, lai gan šī gada pavasarī nelikās, ka var notikt...

Foto

Par atkritumu krīzi

Esmu atkārtojis N reizes un atkārtošu vēlreiz - cilvēki, domājiet kā nodrošināt sevi ar dzīves pamatelementiem. Tie ir mājvieta, ūdens, pārtika, elektrība, degviela......

Foto

Cilvēciskuma līkloči. 5. Absurda tirānija un iegūšana savā īpašumā

Brīdināšana par absurda tirāniju nav analītiskais beztaktiskums vai konspiroloģiska tēma līdzīgi konspiroloģijā iecienītajai “pasaules valdnieku” tēmai. Brīdināšana...

Foto

Vai par šāda veida balagāna organizēšanu valsts iestādē, kāda ir Valsts robežsardze, kādam nav jāsaņem bargs sods?

Kā izriet no publikācijas par centralizēto parakstu vākšanu robežsardzē...

Foto

Karteļa dēļ tā dalībniekiem - lielajiem būvniekiem - vairs nav tik lielas vajadzības pirkt politiķu “pakalpojumus”

Karteļa pazīmes Latvijas būvniecības tirgū bija redzamas jau sen -...

Foto

Par Timati un viņa putinkrekliņiem „Alfā”: kas ir kas

Ceturtdien tirdzniecības centrā “Alfa” Rīgā, tika atklāts “Black Star Wear” apģērbu veikals.(1) (2) Zīmola īpašnieks un reklāmas...

Foto

Tvaiks

Kad tvaiks, kuru savalda ar labi pieskrūvētu vāku, izkļūst no katla? Tad, kad katla vāka skrūves tiek palaistas vaļīgāk....

Foto

Vai tiešām valsts prezidentam bērni jāmudina mācīties, lai ņemtu kredītu?

Laikā, kad Tieslietu ministrija izstrādā Parādu dzēšanas likumu, Valsts prezidents Egils Levits, uzrunājot skolēnus Zinību dienā,...

Foto

Perversā solidaritāte

Pirms deputātu balsojuma Saeimā “nācijas tēvs/pravietis” teica: “Ir trīs virzieni, par kuriem kopējā labuma vārdā es gribu domāt un pārliecināt savas prezidentūras gados. [..] Šie...

Foto

Mēs Latviju pārvaldām koleģiāli: valsts prezidenta Egila Levita uzruna Saeimas 2019. gada rudens sesijas atklāšanā

Ļoti cienījamās Saeimas deputātes! Augsti godātie Saeimas deputāti! Dāmas un kungi!...

Foto

Atklāta vēstule par notiekošo „Olainmed” un arī „Olainfarm”

2019. gada augusta mēnesī pret mūsu gribu esam ievilkti nesaskaņās starp "Olainfarm" valdi un "Olainmed" bijušo vadību Darju...

Foto

Godīgums kā cilvēkus vienojoša ideja

Klausoties valstsvīru runas par to, kas cilvēkiem būtu jādara, lai dzīve kļūtu labāka, atmiņā visvairāk iespiedušies negatīva rakstura ieteikumi un spriedumi...

Foto

Jaunā konservatīvā partija cīnās par ietekmi valdībā

Visās valdošajās koalīcijās ir bijusi partija, kas darbojas kā iekšējā opozīcija. Daudzās valdībās šo lomu pildījusi Nacionālā apvienība, regulāri...

Foto

Aicinām iedzīvotājus neslēgt līgumus ar AS „Tīrīga”

Rīgas Apkaimju alianse kategoriski iebilst pret atkritumu apsaimniekošanas monopola izveidi Rīgā. Iedzīvotāji aicināti neslēgt līgumus ar AS "Tīrīga"....

Foto

Ikonu nomaiņa - vissāpīgākais process

Cilvēki jau no bērnības ir pieraduši, ka ir autoritātes, kurām jātic un kurām jāklausa – vecāki, skolotāji, jau vēlāk vadītāji un priekšnieki....

Foto

Absurds ap Rimšēviču

Par valstiskās suverenitātes trūkumu un latviešu necienīgo stāvokli savā zemē, kā arī par šī necienīgā stāvokļa izraisītajām nelietībām uzskatāmi liecina absurds ap Ilmāru...

Foto

Bankas, banciņas un droši paredzamais PC: prātojums pēc "Norvik/PNB" aizvēršanās

Neizbēgamajam blīkšķim mūsu banku un banciņu saimniecībā ļoti piemēroti ir LPSR Tautas dzejnieka Ojāra Vācieša vārdi,...

Foto

Eiroparlamentārieša aicināšana uz inaugurāciju, neievērojot viņa rīcību, kas neatbilst LR Satversmē noteiktajam, ir šādas antikonstitucionālas rīcības faktiska atbalstīšana

Valsts prezidents ir valsts amatpersona, bet inaugurācija ar...

Foto

Sākušies Burova laiki Rīgas domē

19.augustā par “Gods kalpot Rīgai” pārstāvi Oļegu Burovu kā Rīgas domes mēru nobalsoja 35 no 60 deputātiem. Tas nozīmē, ka vismaz...