Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

Jāni Maizīti, neesiet lupata, esiet stiprs vīrs

Valdis Kalnozols, 12. Saeimas deputāts
23.05.2017.
Komentāri (37)

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Normunds Vīrs

05.06.2017. 11:25

Valdi, kā vari apšaubīt šī vīra stingro mugurkaulu? Pietiek paskatīties uz viņa vīrišķīgo profilu, stalto stāju un paspiest stingro roku, lai saprastu īstais vīrs īstajā vietā. Speciālā atlasē piemeklēts cilvēks. Domāju ne viens vien noziedznieks miegā svīda baiļu sviedrus, atceroties ģenerālprokurora tēlu.

Atbildēt

Liliana

27.05.2017. 12:18

»

bet tu kurmi

esi koprofāgs


Valdim Kalnozolam- Nekad neesmu bijusi deputāte un nekas neesmu jaukusies pa politiku- ne PSRS laikos,ne tagad,tomēr man ar SAB vadītāju jau bija darīšanas- un pamatīgas un varu paskaidrot sekojošo:ne jau par VDK tagad jārunā,tas ir pagātne,bet SAB noteikti saņem pasūtījumus par attiecīgu samaksu no visiem pasaules MI5,FSB utt.uz attiecīgām personām.Mani totāli apzaga UK banka,lai neatdotu neko,tad mani vienkārši pasūtīja no turienes.Un jau 9 gadi iet tiesas LR ne par ko,par tukšu gaisu un gala tam neredz.Viss jau ir bijis,pat visas mantas un dokumentu nelikumīga iznīcināšana,izlikšana uz ielas,cietums ar falsificētiem dokumentiem,piespiedu psihiatrija- ko vēl izdomās SAB un personīgi Maizītis J.,izpildot pasūtījumu?

Atbildēt

to jautājumam

26.05.2017. 22:44

»

jautājiens tikai

Ja mūsu drošībnieki ir Krievijas Fsb aģenti, tad kā viņi ir salaiduši te iekšā Nato


Ne jau drošībnieki to lemj un kas vainas,jo var datus pārdot Krievijai. Ar kuru galu domā?

Atbildēt

haralds

26.05.2017. 12:23

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/639778-aptauja_vairums_iedzivotaju_parliecinati_ka_vdk_dokumenti_sabiedribai_ir_jaatklaj/comments
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/604330-maizitis_vdk_kartotekas_publiskosana_nebutu_velama_gan_no_cilvektiesibu_gan_valsts_drosibas_viedokla/comments/page/1

Atbildēt

Maniaks

26.05.2017. 03:20

»

jautājiens tikai

Ja mūsu drošībnieki ir Krievijas Fsb aģenti, tad kā viņi ir salaiduši te iekšā Nato


Tieśi tas pats attiecas uz ES, kurà ir Latvija. ES, kà zinàms, tika dibinàta, lai bûtu spèku balans pret Krievijas ekspansijàm.Rezultàtà ar Krievijas FSB agentu darbîbu à Godmaña, Borovkova , Lemberga, Latvija iepretim Igaunijai un Lietuvai izskatàs ar latvieśu tautu kà padomju okupàcijas genocîda- pàrkrievośanas turpinàjums, tostarp ar Valsts kasi, kas dzîvo uz paràda, nàkośà diversija noslèdzas ar OIK kompensàciju izmaksàm.. ap miljardu...

Atbildēt

Maniaks

26.05.2017. 03:08

»

jautājiens tikai

Ja mūsu drošībnieki ir Krievijas Fsb aģenti, tad kā viņi ir salaiduši te iekšā Nato


Jautàjums vienkàrśs, lai caur Latvijas frośîbas struktûràm , kas patiesîbà ir Krievijas FSB, iefiltrètos un kontrolètu NATO stratègiju un plànus. Ka tas Krievijai izdodas, apliecina Krimas okupàcija. NATO ir drośîbas organizàcija iepretim Krievijas agresîvajiem armijas un Kremła liliputa nacistiskajiem tîkojumiem. Kà redzams, Krievija iet soli priekśà NATO attîstîbai. Tikai pèc Krimas ieñemśanas NATO pamodies no labklàjîbas miera.Tieśi tas, ka Latvijas drośîbas struktûras patiesîbà ir Krievijas bija Krievijas privilègija, lai iefiltrètos NATO informàcijas un noslèpumu piekłuvei. Ir Latvijas lîgums ar NATO, bet ir arî suverènas LV tiesîbas, kuras Krievijas interesès var x stundà pretèji NATO interesèm norealizèt VP kà Vèjonis, kam saimnieks Puzè, savukàrt, Lembergs, izràdot pakłautîbu Putinam TV 1:1 sacîja, ka Putins ir tas, kas izlemj.

Atbildēt

Maniaks

26.05.2017. 02:55

»

Maniaks

Smieklîgàkais tajà raidîjumà bija Rèdera jautàjums, vai secinàjums. Nu tad , kungi vismaz śajà jautàjumà esat vienaspràtis. Jautàjums par to, vai atłaut, nopelnot Latvijai 200 000 0000 euro, łaujot Krievijai Nordstream 2 caurules novietot uz laiku Ventspilî N2 izbûves laikà. Abi bija, ka atłaut, jo ...


Śkiet, ka klûdîjos, runa bija par 20 000 000 euro, bet bûtîba Krievijas FSB politiskajà diversijà no tà pret Latviju pirms paśvaldîbu vèlèśanàm nemainàs, îpaśi Rîgà, kur valda Saskaña, kurai sadarbîba ar Kremła partiju :- Vienoti Krievijai.

Atbildēt

Maniaks

26.05.2017. 01:53

»

pamela

cIK PRETĪGI KOMENTĀRI !tIEŠI NĀK NO PAŠIEM PIESEGTIEM VDK kadriņiem,jo normāls pilsonis par tik nopietnu lietu nekomentēs ar krievu lamu vārdiem.Protams,ka spēka struktūrās ir pilns ar bijušajiem un esošajiem,bet tas nedod tiesības VDK lumpeņiem komentēt ar pretīgiem krievu lamu vārdiem,ko lieto zeki...


Smieklîgàkais tajà raidîjumà bija Rèdera jautàjums, vai secinàjums. Nu tad , kungi vismaz śajà jautàjumà esat vienaspràtis. Jautàjums par to, vai atłaut, nopelnot Latvijai 200 000 0000 euro, łaujot Krievijai Nordstream 2 caurules novietot uz laiku Ventspilî N2 izbûves laikà. Abi bija, ka atłaut, jo citàdi śî pełña aiziet uz Somiju un citur. Tomèr MK slègtà sèdè liedza, kas ir pretrunà ar Lemberga viedokli. Spèle smalka, kàrtèjo reizi ZZS un Lembrgam veicot ar Krievijas FSB diversiju pret Latvijas ekonomiku, tostarp politisko. No politiskà viedokła Krievija iegûst, jo izskatàs labvèlîga pret Latviju. No kà gan Latvijai bûtu jàbaidàs, liedzot śîs kravas un pelnu sev, no kà nebûtu jàbaidàs, piemèram Somijai? Ja Lembergs tieśàm, nevis spèlètu Krievijas FSB komandà, gribètu 200 000 000 pelnu Latvijai, tad tà arî bûtu, jo viña cilvèki, kas stràdàjuśi savà laikà Lemberga amatà ir gan Mîkliña, gan Kalndreijers, MP Kućinskis no ZZS, Vèjonis VP, tad tà arî notiktu, kà savulaik Lembergs nospèlèja Krievijas FSB spèli, aiztaisot Naftas trubu, lai LV vairs nepelnîtu, tà tagad tas pats notiek ar 200 000 000 euro, ko nemaz Krievija negatavojàs ar Krievijas FSB agentiem Mîkliñu, Lembergu, Kalndreijeru dot Latvijai pelñà. Tas bija tikai blefs, dała no kiberkara pret Latviju ar sauso atlikumu - Krievijas tèla spodrinàśana pirms pasvaldîbu vèlèśanàm. Latvijà joprojàm saimnieko Krievijas FSB ar saviem agentiem Lembergu, Mîkliñu, Kalndreijeru un Mežmietu.

Atbildēt

pamela

25.05.2017. 22:34

cIK PRETĪGI KOMENTĀRI !tIEŠI NĀK NO PAŠIEM PIESEGTIEM VDK kadriņiem,jo normāls pilsonis par tik nopietnu lietu nekomentēs ar krievu lamu vārdiem.Protams,ka spēka struktūrās ir pilns ar bijušajiem un esošajiem,bet tas nedod tiesības VDK lumpeņiem komentēt ar pretīgiem krievu lamu vārdiem,ko lieto zeki.Pats Kalnozols ir ne mazāk aizdomīgs kā Maizītis.Pēc visa tā kas notiek valstī,sajūta,ka nekur tālu neesam no PSRS.Lemerga uzstāšanās 1:1 pie Rēdera,kas nav faktiski lietojams žurnālists,liecina par mūsu valsts "stiprumu"un krimiķa visatļautību !!

Atbildēt

Maniaks

25.05.2017. 22:03

Śodienas Panoràmà( katrs var atkàrtojumà noskatîties) spriežot par KNAB pretendentiem un par to pielaidi valsts noslèpumam, pie viena galda sèžam un spriežam redzami Mîkliña, Kalndreijers, Mežmiets un Aivars Borovkovs, bij. LPSR VDK virsnieks, ar kura lietvedîbu H 86 vadîtàju L. Grantiñu nosûtîja uz Centràlcietumu kriminàlo noziedznieku zonà, kur krimikiem liedza viñu aizstàvèt. Ćekas generàlis Johansons zavos memuàros precîzi noràda, kka Maskava viñamvairs kà LPSR VDK vadîtàjam neuzticèjàs, bet Latvijas VDK izveidi veidoja Godmanis un Borovkovs. 400 VDK darbinieki pàrgàja uz DP un SAB, śodien ar jaunu agentûru stràdà Krievijas FSB interesès, veicot politikas un ekonomikas diversijas aktus pret Latviju. Kamèr netiks par saviem noziegumiem notiesàti Borovkovs un Godmanis, Borovkovs un Godmanis turpinàs kopà ar bijuśiem cekistiem un ćekistiem graut Latvijas politisko un ekonomisko stabilitàti. Ne velti Borovkovs, Mežmiets, Mîkliña un Kalndreijers paślaik safabricè kriminàllietu pret H86 vadîtàju par LV iekàrtas grauśanas mèginàjumu.

Atbildēt

Maniaks

25.05.2017. 20:41

Kalnozola kungs! Pie varas esośie cekisti un ćekisti joprojàm gûst baudu, apzinàti ierobežojot Jûsu tiesîbas un materiàlàs intereses, noskatoties, kà zaudèjat. Jûs esat śo asinsuñu ielenkumà un , viñiem redzot, kà cieśat, viñi gûst apmierinàjumu un pàrliecîbu, ka spèj viegli tikt galà arî ar mazàkiem gariñiem. Naids pret godîgumu, tikumu un latvisko ir maniakàli nostabilizèjies visà sabiedrîbà tiktàl śîs attiecîbas degradètas, ka bràlis latvietis priecàjas par bràła latvieśa neveksmi.

Atbildēt

Maniaks

25.05.2017. 19:52

Precîzi manas domas, Kalnozola kungs!

Atbildēt

oooo

24.05.2017. 15:32

Pirmkārt, Kalnmeijeram vajag pārstāt atļaut struktūrām kārtot rēķinus caur kriminālprocesiem. Pirmkārt, tas attiecās uz Ekonomisko noziegumu pārvaldi un pārējiem kropļiem. Maizītis nekad nebūs nekas cits kā lupata-takaja jego lohovskaja sudba. Latvija nedrīkst būt tiesiski spēcīga valsts, tāpēc tādu lupatveidīgo Maizīšu atrašanās tādos amatos ir loģiski.

Atbildēt

tie

24.05.2017. 08:44

»

to OXO

Jau eksprezidente V.Vīķe Freiberga savulaik iestājās pret čekas maisu atvēršanu. To joprojām atbalsta arī Kalnozola pārstāvētā partija ZZS. Kā viņš var darboties partijā, popularizējot pavisam citus uzskatus ? Pie varas esošās partijas nekad nepieļaus čekas maisu atvēršanu. Maizītim ar visu Kalnozola...


ZZS konkurenti(hws) nemaz nav labāki, tiem arī ir kas slēpjams, tāpēc jau apollo ar saviem komentētājiem bāž ciet mutes cilvēkiem no tautas. Abi vienā maisā bāžami (ak, es laikam aplam izteicos).

Atbildēt

Zulis

24.05.2017. 08:04

Bet patiesība drīzāk atrodas faktā, mērkos un apstākļos, kas notiek ar Latviju. Pret to Krievijas FSB veic jau 27 gadu garumā ar Latvijas bijušo cekistu un čekistu rokām ekonomikas un politikas diversijas aktus - regulāri un mērktiecīgi. Kā gan iespējams stāties pretim šim astoņkājim, ja tas ir visos varas un tiesas gaiteņos? Vispirms, noskaidrojot ienaidnieku, neļaujot ar sevi manipulēt, var rasties idejas problēmu risināšanā. Stratēgijas un taktikas jautājumi risināmi pēc tam. Paradoksāli, bet tieši Krievijas FSB diversiju pret Latviju mērkis šajā kiberkarā ir radīt latviešu tautas neapmierinātību ar esošo varu un sekojoši masu nemierus. Latviešu tauta ir iedzīta strupceļā. Un tās problēmas jārisina pašai. Nav panākams arī izlīgums starp cekistiem, čekistiem no vienas puses, kas ir pie varas, un latviešu tautu no otras puses.

A

Atbildēt

nu gnu

24.05.2017. 07:33

cik gadu veci šodien ir 'lpsr vdk aģenti'? un kurā bērnudārzā viņi uzdarbojās lpsr laikā? zinu pāris puķiniekus un lpsr sabiedriskās ēdināšanas iznireļus, bet saukt viņus par vdk aģentiem ir nepamatots pagodinājums///

Atbildēt

Ilgais ceļš kāpās

24.05.2017. 06:33

Novērot...izsekot...noklausīties...vajāt...jaukties ģimenēs...psiholoģiski apstrādāt... :-(

Atbildēt

kalašnikovs

24.05.2017. 04:40

Tādos amatos taču lupatas tik liek!

Atbildēt

Kalna ielas samurajs

24.05.2017. 02:28

He he, kad sajaukts cukurs ar raugu, rūgšanas process nav apturams pat ar naudu, bet kad spundi vaļā tas raus, tad visumā bikli ļaudis, sāks patiesību maut.

Atbildēt

riepa

24.05.2017. 00:04

Kalnozol, par savas personīgās sievas sišanu un spārdīšanu, attopies, rupuci!! Vēl lien ārā pļurkstēdams.

Atbildēt

Man liekas, patiesa runa

23.05.2017. 23:04

Jāni Maizīti, atveriet čekas maisus, pārtrauciet sadarbību ar VDK aģentiem un darbiniekiem, ka arī bijušo VDK darbinieku jauniesaistītiem aģentiem!
Jāni Maizīti, pārtrauciet valsts izzagšanu, tiesībsargājošo iestāžu izmantošanu savstarpējo attiecību kārtošanā, politisko partiju un mediju manipulēšanu!
Jāni Maizīti, neesiet lupata, esiet stiprs vīrs, pārtrauciet LPSR VDK ietekmi Latvijā!

Atbildēt

Ōpaps

23.05.2017. 22:32

»

Naivā

Būtu apbrīnojami, ja Kalnozols spētu nosaukt tos čekistu vārdus, kurus piesedz Maizītis. Krieviem ir tāds trāpīgs teiciens : "ņe možeš sraķ , ņe mučai žopu " Tas attiecas uz jums. Faktus, ne muldēšanu , Kalnozol


Neko jaunu jau viņš nepateica. Tie ir visiem sen zināmi fakti. Bet ja deputātam būtu pierādījumi un viņš sāktu likt tos galdā, tad, kā likums, kaut kur otrā Latvijas malā, dziļi meža vidū, pamestā stacijā, tumsā "izlēktu uz sliedēm priekšā braucošam vilcienam" ar visu dokumentu portfeli, kā to izdarīja vēsturnieks Indulis Ronis.

Atbildēt

Pēteris

23.05.2017. 22:32

»

Naivā

Būtu apbrīnojami, ja Kalnozols spētu nosaukt tos čekistu vārdus, kurus piesedz Maizītis. Krieviem ir tāds trāpīgs teiciens : "ņe možeš sraķ , ņe mučai žopu " Tas attiecas uz jums. Faktus, ne muldēšanu , Kalnozol


Krieviem ir teiciens - pizdi no znaij meru. Tas par tevi, Naivā. Visi fakti ir tava Hļebņikova noslēptajos čekas maisos. Tur varbūt esi arī tu un tavs Buločkins?

Atbildēt

PĪZDU ĀNUSS

23.05.2017. 21:51

Kaunlopiņš maizīti drasē,

PĪZDA DRASĒ!!!!!!!!!!!!!!!!

Atbildēt

Zulis

23.05.2017. 21:40

Protams, zākāties par citādiem nevajag, tāpat nav jēgas vērsties pret homoseksuālismu kā tādu. Mēs varam viņus cienīt, ja viņi labi dara savu darbu, piemēram, man labāk patika, kā Streips komentēja Eirovīziju, nekā tie infantilie jaunieši (bet nu laikam es atkal kādus apvainoju vai diskriminēju?)
Tāpat tie, kas neglīti ķengājas par ārlietu ministru, šķiet, ir troļļi, kas gatavi apķengāt katru.
Bet attiecībā uz bērnu audzināšanu, tā lieta ir sarežģītāka. Nav brīnums, ka šāds ģimenes modelis kādam nav pieņemams, un uz to nevajadzētu tik agresīvi reaģēt.

Atbildēt

to OXO

23.05.2017. 19:50

Jau eksprezidente V.Vīķe Freiberga savulaik iestājās pret čekas maisu atvēršanu. To joprojām atbalsta arī Kalnozola pārstāvētā partija ZZS. Kā viņš var darboties partijā, popularizējot pavisam citus uzskatus ? Pie varas esošās partijas nekad nepieļaus čekas maisu atvēršanu. Maizītim ar visu Kalnozola rakstīto nav vispār nekāda sakara. Jo SAB nodarbojas ar izlūkošanu un pretizlūkošanu, ņemot vērā arī DP sniegto informāciju. ZZS cenšas Maizīša vietā iebīdīt savu cilvēku , arī tāpēc, lai KNAB vadītu Lemberga un citu shēmotāju atbalstīts cilvēks.

Atbildēt

Naivā

23.05.2017. 19:39

Būtu apbrīnojami, ja Kalnozols spētu nosaukt tos čekistu vārdus, kurus piesedz Maizītis. Krieviem ir tāds trāpīgs teiciens : "ņe možeš sraķ , ņe mučai žopu " Tas attiecas uz jums. Faktus, ne muldēšanu , Kalnozol !

Atbildēt

OXO

23.05.2017. 19:37

Ta pati kartoteka ir lielais Maizisa trumpis lai vinu nosargatu amata un tas ir vel launak ka pats Maizitis.

Atbildēt

NUNU

23.05.2017. 19:33

Kalnozols veido savu PR, lai atkal tiktu pie Saeimas deputāta bagātīgi klātā galda. Nevajag, kalnozol , jaukt kopā mušas ar kotletēm. Par čekas maisu atvēršanu nelemj Maizītis, bet jūsu pārstāvētā Saeima. Tās nejēdzības valstī, kuras jūs pierakstāt Maizītim ir notikušas ar tiešu jūsu atbalstu.Laikā, kad Maizītis nebija ne Ģenerālprokurors, ne SAB vadītājs. Nevajag uzskatīt visus cilvēkus par idiotiem kopš dzimšanas. Jūsu vēlme celt savu reitingu ar acīmredzamu melu palīdzību iedarbojas vienīgi uz mazizglītotajiem, kurus valstī notiekošie procesi pat neinteresē. Bet interesē izdomātas , it kā skandalozas lietas .

Atbildēt

mīklas pikucis

23.05.2017. 19:09

Utopiski naivs aicinājums Miltu Izstrādājumam. Ar tādiem pašiem panākumiem varētu aicināt govi kļūt par tīģeri.

Atbildēt

Žuļs

23.05.2017. 18:44

Ja kāds kaut ko tādu ir uzstādījis, tad šāds uzstādījums pats par sevi ir antifilozofisks. Zināmā mērā jau autors par to savā rakstā arī runā, taču tā maigi "caur puķēm". Bet, ja jau reiz par šo tēmu tiek rakstīts, tad vajadzētu runāt tieši un konkrēti. Runāt par to, ka filozofija māca cilvēkam iedziļināties lietu un parādību būtībā, saprast kopsakarības, cēloņu un seku savstarpējo saistību, palīdz cilvēkam izstrādāt savu personīgo pasaules uzskatu... Pie viena nekaitētu padomāt kāpēc mūsdienās filozofijas un loģikas pamatus nemāca vidusskolās.....

Atbildēt

!

23.05.2017. 18:39

Maizīte nav lupata, maizīte ir puņķis uz drāts!

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

18

Es negribu lēkt acīs ļoti cienītajam ministram, no kā tik daudz kas ir atkarīgs: lai muzejs paciešas

FotoManā citādi harmoniskajā un priecīgajā dzīvē ir bijušas tikai divas reizes, kad esmu vēlējusies, lai man būtu savs sabiedrisko attiecību konsultants, jo pati nezinu, kā vispareizāk būtu reaģēt publiski nepatīkamā situācijā. Abas šīs reizes ir saistītas ar Brīvdabas muzeju. Tā kā man nav ne konsultanta, ne citu kanālu, es atļaušos izmantot savu privāto Facebook kanālu un iespējami racionāli un vienkārši izskaidrot aktuālo situāciju no sava skatupunkta, jo jūtu, ka tagad tas ir nepieciešams.
Lasīt visu...

21

Sankcijas. Retorika un realitāte

FotoŠī gada 5.septembrī portālā Pietiek.com tika publicēts nezināma autora raksts ar nosaukumu „Kāpēc tika indēts Navaļņijs”. Rakstā citstarp tika pieminētas rietumvalstu līdz šim ieviestās sankcijas pret Krieviju un to efektivitātes trūkums. Ne visam rakstā teiktajam varu piekrist, tomēr attiecībā uz sankciju zemo efektivitāti pilnībā atbalstu autora viedokli. Kāpēc tas tā, par to arī būs runa zemāk.
Lasīt visu...

21

Kad, kurā brīdī, aiz kurām durvīm un kurš apstiprina līdzfinansējumu „tautas sportam”?

Foto"Tautas sports to summu nemaz nevar apēst," sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu atbalstam paredzēto pusmiljonu, kuru Covid-19 seku likvidēšanai apņēmusies iedalīt valsts, man vasarā komentē augstākā ranga ierēdnis. Tādēļ 500 000 eiro konkursa kārtībā tikšot dalīti nevis nozīmīgākajiem pasākumiem pēc principa "nauda seko (tautas sporta) dalībniekam", bet federācijām uz galviņām – un ne vairāk par 50 tūkstošiem uz federāciju.
Lasīt visu...

15

Lūdzu, uzvedieties tiesiski un nekaitējiet Latvijas kapitāla tirgus reputācijai

FotoŅemot vērā publiskajā telpā pieejamo informāciju par 22.09.2020. plānotajām AS "Olainfarm" akcionāru sapulcēm un Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) saņemtos iesniegumus par AS "Olainfarm" notiekošo, FKTK aicina AS "Olainfarm" vadību 22.09.2020. plānotajās akcionāru sapulcēs nodrošināt visiem akcionāriem vienlīdzīgas tiesības, kā arī ievērot citus korporatīvās pārvaldības principus. Tāpat FKTK aicina arī lielākos akcionārus respektēt mazākuma akcionāru tiesības un ar savstarpējiem strīdiem neradīt kaitējumu Latvijas kapitāla tirgus reputācijai.
Lasīt visu...

21

Ko tad mēs darīsim, „izejot ielās”?

FotoMan bieži tiek uzdots jautājums – ko tad mēs darīsim, “izejot ielās”? Viens kungs rakstīja, ka viņš katru dienu esot ielās. Mēģināšu koncentrētāk paskaidrot šī mana aicinājuma būtību.
Lasīt visu...

6

„Ņevinovataja ja...”

FotoVakardien no plašsaziņas līdzekļiem uzzināju, ka “Saskaņas” valde pieņēma lēmumu izslēgt mani un manu kolēģi Ļubovu Švecovu no partijas. Sakarā ar šo ziņu es vēlētos ieviest skaidrību dažos jautājumos.
Lasīt visu...

8

Šie biedri mums vairs nav nekādi biedri

FotoSDP "Saskaņa" Rīgas nodaļa nolēmusi no partijas par Statūtu pārkāpumiem izslēgt divus biedrus - Vjačeslavu Dombrovski un Ļubovu Švecovu. Šodien šo lēmumu atbalstīja "Saskaņas" valde. Valde rekomendē izslēgt V.Dombrovski un Ļ.Švecovu arī no Saeimas frakcijas.
Lasīt visu...

15

Notikumi Baltkrievijā - divu sistēmu sadursme

FotoLai kā mums gribētos domāt, ka notikumi Baltkrievijā ir šīs valsts iekšējā lieta un attiecas tikai uz tās iedzīvotājiem, tie skar un skars nākotnē vēl vairāk mūs visus. Ir jāsaprot, ka tie ir nevis protesti pret iespējami negodīgām vēlēšanām, bet agresīvs, labi organizēts un labi apmaksāts ultraliberāļu realizēts valsts apvērsuma mēģinājums. Mērķis - sagrābt varu un attiecīgi - ieviest „demokrātiju” vienā no pēdējām pasaulē atlikušajām veselā saprāta, tā saukto tradicionālo (ģimenes) vērtību, kā arī sociāli atbildīgas valdības saliņām pasaules liberalizācijas saduļķotajā okeānā. Ar ko “demokrātijas” ieviešana beigusies citās valstīs, kuras piedzīvojušas krāsainās revolūcijas, mēs labi zinām.
Lasīt visu...

12

Jāizbeidz apgrūtinošās attiecības ar „plinšu sievām”

FotoUzskatu, ka ir pārkāptas robežas. Kad viens partijas biedrs par citu saka, ka tas ir "jānovāc" un uzsver, ka "man roka nenodrebēs"**, tas nav ne asprātīgi, ne koleģiāli, ne ētiski. Īpaši zinot šo vārdu autora iepriekšējo dzīves gājumu un patiku pret ieročiem. Manā vēstures kodā ir ieprogrammētas dziļas bažas par to, kas notiek šādu "plinšu sievu" zemapziņā.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Kā prokurore Dace Lapinska izpilda “pasūtījumus”

Jaunais ģenerālprokurors Juris Stukāns jau ir paudis kritiskus vārdus par prokuroru kvalifikāciju un iestājas par nepieciešamību paaugstināt prokuroru zināšanu līmeni....

Foto

Vājprāts, kas šobrīd pārņēmis ASV

Džordžs Floids mira, kad policija viņu aizturēja 25.maijā. Kopš tā laika ar viņa vārdu ir notikušas nekārtības vairāk nekā 2000 ASV...

Foto

Es tikai brīnos, līdz kādam līmenim tiks degradēts parlaments

Kā Jums šķiet, kā Saeimas priekšsēdētāja Mūrnieces kundze un Saeimas drošības dienests reaģēja uz šo manu ziņu?...

Foto

Demokrātija

Jau desmitiem gadu dzirdu kvēlas runas par demokrātiju. Ko tik neesmu dzirdējis, sākot no dẽmos – tauta un (κράτος), krátos – vara. Vienkāršojot – par tautas varu....

Foto

Provinces pensionāra apsveikums jaunus laikus alkstošajiem rīdziniekiem

Dārgie rīdzinieki, jums tas ir izdevies! Urā! Daloties sajūsmībā par nīstās varas aizslaucīšanu un jaunās, spožās, visās varavīksnes krāsās...

Foto

Vai ar „Rimi” salātiem es varu dabūt COVID19?

Sestdien kārtējo satraucošu ziņu pavēstīja SPKC – visi sestdien COVID19 reģistrētie gadījumi bijuši Daugavpilī. Pagājušajā nedēļā kopā ar...

Foto

Kāpēc es iešu 10.oktobrī

Kāpēc es iešu 10.oktobrī? Es izstāstīšu, jūs izlasiet un, lūdzu, man vairs nejautājiet! Pat Aldis nezina, kādēļ es iešu. Ceru, ka izlasīs...

Foto

Ir jāatlaiž „sabiedrisko” mediju vadība un NEPLP

Uzņemoties pilnu atbildību un turpinot pildīt deputāta zvērestu, es publiski paziņoju: IR JĀATLAIŽ Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio vadība,...

Foto

Kāpēc tika indēts Navaļnijs

Nule kā nācis klajā Vācijas valdības paziņojums par to, ka pazīstamais Krievijas opozicionārs Aleksejs Navaļnijs, kurš ārstējas slimnīcā Berlīnē, ir ticis saindēts...

Foto

Trīs sivēntiņu sāga Marsa parkā

“Reiz dzīvoja trīs sivēntiņi. Trīs brāļi. Visi vienāda auguma, apaļi, sārti, ar vienādi draiskām astītēm. Pat vārdi viņiem bija līdzīgi. Sivēntiņus...

Foto

Imigranti krievu vietā

Vai jums nešķiet dīvaini, ka mēs aizvadītajos 30 gadus nebijām spējuši iedzīt mietu plašajā krievu kultūras lādē Latvijā, bet tad pēkšņi to izdarīja pēdējos 2-3 gados? Tieši...

Foto

Finanšu ministrijas piedāvājums iznīcinās grāmatniecības nozari

Latvijas Rakstnieku savienība ar neslēptām bažām raugās uz Finanšu ministrijas plāniem no 2021. gada likvidēt autoratlīdzību speciālo režīmu, aizstājot to...

Foto

Atbilde, kāpēc cilvēki netic vēlēšanām, ir meklējama vēlēšanu sistēmā

Atbilde, kāpēc cilvēki netic vēlēšanām, ir meklējama vēlēšanu sistēmā. Proti, šobrīd tur valda naudas vara, nevis tautas...

Foto

Vēstule Selīnai un citiem aktīvistiem

Es dzīvoju Teikā, dzīvoklī kādā no padomju laikos celtajiem Teikas namiem, man ir vīrs un divi bērni, un man nav vienalga,...

Foto

Reiram ir jāatbild par cinisko rīcību Marsa parkā

Koku zāģēšana dienu pēc vēlēšanām Marsa parka teritorijā ir cinisks, nosodāms un politiski gļēvs lēmums, kura tagadējā izpilde,...

Foto

"Marsa parka" izzāģēšana ir "Attīstībai/Par!"/”Progresīvo” melu un liekulības paraugstunda

"Marsa parka" izzāģēšana nākamajā dienā pēc vēlēšanām ir "Attīstībai/Par!"/”Progresīvo” melu un liekulības paraugstunda. Šo politiķu zaļie mērķi...

Foto

Ātras pārdomas par priestera Mediņa "sāgu"

Man ir bijis tas gods viņu satikt. Viennozīmīgi spilgta personība. Viņam ir sava dzīves filozofija, kurai nevaru 100% piekrist, bet...

Foto

Ne jā, ne nē, ne melns, ne balts: paziņojums par Bruknu un priesteri Mediņu

Šā gada 20. augustā medijos izskanējusi informācija par Bruknas muižā esošās kopienas...

Foto

Par kristieti Aldi

Es jau sen gribēju uzrakstīt par to, kā Aldis Gobzems izsaimnieko Dieva doto talantu, bet kaut kā nebija vērtīga iemesla, lai nolasītu viņam...

Foto

Vēstule jaunajam Rīgas domes vadītājam – kā neuzkāpt uz Ušakova grābekļa

Godātie kandidāti, rakstu kā nedaudz skeptisks vēlētājs, kurš raugās uz Rīgas domes vēlēšanām ar tādu...

Foto

Levita lieliskais vēsturisko zemju likumprojekts brīnišķīgi ļaus apzināties latvisko identitāti, tās dziļumu un kultūras saknes

25.augustā Piebalgas apmeklējuma laikā Valsts prezidents Egils Levits Vecpiebalgas Kultūras namā...

Foto

Rīgas domes priekšvēlēšanu debates jārīko pilsētas zaļajā klusajā zonā - Biķernieku mežā

Rīgas domes apstiprinātajā Rīcības plānā vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā ir 3.2.1.attēls – Akustiskā...

Foto

Dzelzceļa transporta un ostu tranzīta izpostītāji tagad raujas pie varas Rīgā

Jau pēc pāris dienām sāksies iepriekšējā balsošana Rīgas domes vēlēšanās, tālab vēlreiz palūkosimies uz pašiem...

Foto

Gruntmanis ignorēja vides un kultūras kontekstu, bet es neko nevarēju ietekmēt un vispār mazgāju rokas nevainībā

Dr. Uģis Gruntmanis, atgriežoties Amerikā, ir komentējis veselības ministres, Veselības...

Foto

Nekliedziet tie, kas ir kliedzēji un kristīgās reliģijas noliedzēji

Andreju Mediņu personīgi pazīstu kopš 1992 gada, savu 16 gadu vecuma. Biju viens no viņa "nokalpinātajiem pusaudžiem"....

Foto

Kungi (ar smaidu par nopietno)

Pirms daudziem gadiem, 1998. gada 18. novembrī, iznāca laikraksta «Latvietis Latvijā» pirmais numurs. To ievadīja Viļa Plūdoņa dzejolis:...

Foto

Likumdošanas iniciatīva: par valsts un pašvaldības līdzekļu izlietojuma atklātumu

Valsts un pašvaldību, arī to kapitālsabiedrību un nodibinājumu iepirkumi ir melnais caurums, kur bez pēdām tiek zagti...