Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

S

27.03.2013. 20:15

3 citiem normatlvajiem aktiem klasificqjama ka ierobezotas
pieejamibas informacija, lidz ar to ta nav visparpieejarna. Valsts policijas Rlgas regiona parvaldes Darba karttbas noteikumu 70.punkts nekada veida neierobezo LR Satvermes lOO.panta noteiktas personas tiesibas, bet gan kalpo ka aizsargmehanisms citu tiesibu un interesu aizsardzlbai.
Informejam, ka atbildlba par nelikumlgam darbibam ar personu datiem paredzeta Latvijas AdministratTvo parkapumu kodeksa 204.7 panta un — Kriminallikuma 145.panta.
Prieksnieks I.^.uzis
I.VasiJevska 67219838 [email protected]

Atbildēt

Strādnieks

27.03.2013. 20:13

Latvijas Republikas Iekslietu ministry a VALSTS POLICIJA
Ciekurkalna l.llnija 1, k-4, Riga, LV-1026, fakss 67075053, e-pasts [email protected] gov.lv. talr.67075405
2013.g.^_. februarlNr. 20Л&-gOg/fo -&$
Uz 2013.g. 30.janvara 16:30 EET 19-43,
Uz2013.g.31.janvara 14:55 EET Riga, LV-1035
Riga
Г
Par atbildes sniegsanu
Valsts policija 2013.gada 30.janvarT un 2013.gada 31 .janvarT sanemti Jusu 2013.gada 30.janvarT un 2013.gada 31.janvarT ar drosu elektronisku parakstu parakstlti informacijas pieprasljumi, kas noformeti un iesniegti ka elektroniskie dokumenti. Informacijas pieprasljumi Valsts policija registreti 2013.gada l.februarl ar registracijas Nr.B-808 un Nr.B-809. Informacijas pieprasTjumos ludzat sniegt informaciju par Valsts policijas HetvedTba esosa Jusu 2013.gada l.janvara pieteikuma izskatlsanas gaitu, ka arT izsniegt visus lietas materialus sakara ar mineto pieteikumu, ludzat paskaidrot, kadi normatTvie akti tika nemti vera, izskatot ieprieks mineto pieteikumu, ludzat izskaidrot, pamatojoties, uz kadiem normativajiem aktiem Valsts policijas Rlgas regiona parvaldes prieksnieks var ierobezot LR Satversmes lOO.pantu, izpildot ar Valsts policijas Rlgas regiona parvaldes prieksnieka 2012.gada 3.decembra paveli №.2190 „Valsts policijas Rlgas regiona parvaldes darba kartlba" apstiprinato Darba kartlbas noteikumu 70.punktu, ka ari ludzat sniegt informaciju, kada administrativa vai kriminala atbildlba ir paredzeta par Valsts policijas Rlgas regiona parvaldes Darba kartlbas noteikumu 70.punktaparkapsanu.
Izskatot pieprasljuma ietverto lugumu par lietas materialu nosutisanu,
Valsts policija konstate, ka tas ir atstajams bez izskatlsanas, jo visi lietas
materiali, kuri radTti, izskatot Jtisu 2013.gada l.janvara pieteikumu, t.i., Valsts
policijas RTgas regiona parvaldes 2013.gada 16.janvara atbilde Nr.20/10-B-1
„Par' Z013.gada l.janvara pieteikumu" un Valsts policijas 2013.gada
30.janvara atbilde Nr.20/B-464 „Par 2013.gada l.janvara
pieteikumu", Jums nosutiti normatlvajos aktos noteiktaja kartlba un jau ir Jusu rlclba.
ArT pieprasljuma ietvertais jautajums par to, kadi normatTvie akti tika nemti vera, izskatot Jusu 2013.gada l.janvara pieteikumu, ir atstajams bez

2 izskatlsanas, jo atbilde uz so jautajumu jau ir ietverta Valsts policijas RTgas regiona parvaldes 2013.gada 16.janvara atbilde Nr.20/10-B-1 „Par 2013.gada l.janvara pieteikumu", kas Jums nosutlta normatlvajos aktos noteiktajakartiba.
VienlaicTgi noradam, ka sffiot informacijas pieprasTjumus vai iesniegumus par informaciju, kas jau ir Jusu rlclba, vai an atbildes uz Jums interesejosiem jautajumiemjau ir sniegtas,-Valsts policija sadu Jusu rlclbu uzskatls par apzinatu Valsts policijas darblbas traucesanu, kas ierobezo citu personu tiesibas sanemt informaciju, ka an atbildes uz sadam vestulem netiks sniegtas. Senata AdministratTvo lietu departaments ir atzinis: „Ja persona nepamatoti ar saviem informacijas pieprasljumiem vai iesniegumiem sniegt atbildi pec butlbas prasa parmerlgus resursus no valsts puses, tas lldz ar to nepamatoti ierobezo citu personu tiesibas sanemt informaciju vai atbildi pec butlbas, jo valsts nespej pienaclgi tos izskatlt. Senata AdministratTvo lietu departamenta ieskata konstitucionali nav aizsargajama tiesibu launpratlga izmantosana, apzinati darbojoties preteji cilvektiesibu butibai" (skat. AdministratTvo lietu departamenta 2007.gada 8.junija sprieduma lieta Nr.SKA-194/2007 15. un 16.punktu).
Atbildot uz Jusu jautajumu, pamatojoties, uz kadiem normatlvajiem aktiem, izpildot Valsts policijas Rigas regiona parvaldes Darba kartlbas noteikumu 70.punktu, Valsts policijas RTgas regiona parvaldes prieksnieks var ierobezot LR Satversmes lOO.pantu, noradam, ka tiesibas sanemt informaciju, kas ir valsts parvaldes rlclba, ir butiska pamattieslba, un ta ir butiska iedzTvotaju tiesTba arl demokratiskas iekartas funkcionesanai. Sarversme paredz gan varda brlvlbu, kas ietver tiesibas brivi iegut, paturet un izplatlt informaciju, gan arl tiesibas sanemt atbildi uz iesniegumiem no valsts un pasvaldlbu instifficijam. Tomer nepareizs butu pienemurhs, ka, ja reiz kadas tiesibas ir Sarversme, tad tas nav ierobezojamas. Arl Satversmes lOO.panta paredzetas tiesibas var tikt ierobezotas, ja ierobezojums ir samerlgs un nepieciesams citu tiesibu un interesu aizsardzlbai.
Senata AdministratTvo lietu departaments atzinis: „Tiesibas sanemt informaciju ir cilvektiesibu un pamatbrlvlbu neatnemama sastavdala. Savukart demokratiskas valsts funkcionesanas neatnemama pazlme ir tas parskatamlba. Parvaldes iestadem sava ikdienas darba jaievero un japiemero cilvektiesibu normas, kas noteiktas Satversme un citos likumos. Ikvienam cilvekam saskana ar Satversmi ir tiesibas but informetam par valsts parvaldes sistemas instituciju darblbu, lai parliecinatos, ka tas efektlvi, godlgi un taisnlgi saskana ar likumiem pilda sabiedrlbas uzticetas funkcijas. Informacijas pieejamlbas tiesibas var tikt ierobezotas tikai ar likumu un tikai Ipasi paredzetos gadijumos. Personas tiesibas iegut informaciju ir neierobezotas, ciktal likums nenosaka pretejo" (skat. AdministratTvo lietu departamenta 2007.gada 8.junija sprieduma lieta Nr.SKA-194/2007 U.punktu).
Valsts policijas darba telpas atrodas infofmacija, kas saskana ar Informacijas atklatibas likumu, Fizisko personu datu aizsardzlbas likumu, Kriminalprocesa likumu, Operatlvas darblbas likumu, likumu „Par policiju" un

Atbildēt

Strādnieks

27.03.2013. 19:54

Ja jums vajadzīgi pierādījuma tā, ka Latgales policijas iecirknī, ne atrodot noziegumu, mēģina pielietot psihiatrisko ekspertīzes metodes, gatavs jums atsutit pierādījumus.

Atbildēt

Pensionārs

13.03.2013. 23:44

Nepārtraukti visi-tajā skaitā arī Lapsa cenšas pierādīt, ka valsti pārvalda debīliķi.
Puiši! Nepūlieties un nemaitājiet nervus! Es dzīvē stingri vados pēc principa-par katru liecina viņa darbs! DARBS UN TIKAI P A D A R Ī T A I S DARBS!
Par cik katra valdības L O C E K Ļ A ieguldījums 22 gadu laikā Latvijai ir nesis tikai zaudējumus-tātad jātiesā. Jāatjauno nāves sods, jo valsts ir zaudējusi 25% savu pilsoņu. Daļa ir vārda pilnā nozīmē noslepkavoti, citi padzīti no valsts. Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē:
1.Rumpītim-nāves sods!
2.VVF-mūža iesdlodzījums (kā čekistei Sibīrijā);
3.Zatleram-mūža ieslodzījums;
4.Komunistam Bērziņam nāves sods par zagšanu!
Pārējiem līdzīgi:
1.ŠĶĒLEM-nāve;
2.Lembergam-10 gadus;
3.Emsim-Strenči;
4.Gailim-gailis arī cietumā gailis;
5.Dombrovskim-darba nometne-20 gadus.
6.kalvītim-mūža ieslodzījums-darbs cūku fermā;
7.U.t.t.-pēc nopelniem.....

Tiem, kas mainījuši partijas-katru vakaru jānolaiza pakaļa kameras vecākajam. Jo viņi ir pieraduši laizīt, laizīt, laizīt....

Par ieslodzījumu vietu priekšnieku (Puķīša vietā) iecelt Alfrēdu Rubiku....

Atbildēt

jons

11.03.2013. 18:43

»

zinu..

tādus "specukus" nekur nevar likt, pat gaterī, jo pirmajās sekundēs apzāģēs sev visu, kas karājas vai izspiežas


Jā Tev taisnība... nav tādiem jēgas ivaliditāti maksāt... bet nu galva no pleciem jau arī izspiežas...

Atbildēt

zinu..

11.03.2013. 17:41

tādus "specukus" nekur nevar likt, pat gaterī, jo pirmajās sekundēs apzāģēs sev visu, kas karājas vai izspiežas....

Atbildēt

jons

11.03.2013. 00:57

Man šķiet, ka gaterī no tādiem cilvēkiem būtu vairāk jēgas!

Atbildēt

nebūsim naivi

09.03.2013. 09:47

»

mans piemērs:

divus gadus piedalījos konkursos uz ierēdņa amatu.10% mani neapmierināja alga, 80% man lika saprast, ka mans izglītības līmenis ir pārāk augsts-mani izbrāķēja(tā man ika saprast) dēļ pārāk labas izglītības, kaut alga mani apmierināja. Jautājums sekojošs: kas bija paši lēmēji par pieņemšanu darbā (tādi...


šajā valstī izglītības līmenim, zināšanām un pieredzei nav nekādas nozīmes. visi šie konkursi ir priekš acu aizmālēšanas. kandidātus amatiem izvēlas pēc personīgām simpātijām, radniecības, draugu un radinieku ieteikumiem.

Atbildēt

L.Grantiņš LRTT & H-86

09.03.2013. 00:29

Paskatieties šīs kliķes "pārvaldnieku" fizionomijās un jūs atpazīsiet žurkas, vai kādu citu pretīgu dzīvnieku purnus.Reiniks, Kūtris, Bērziņš- īsti žurkuģīmji. Viņos arī mājo šo dzīvnieku dvēseles... . Viņi nekad nespēs domāt kā cilvēki. Raksta pēdējā rindkopa pasaka visu, par šo stalli:"Skaidra lieta, kāpēc aiz slēgtām. Vienkārši, lai visi nesmietos un neņirgātos par paveiktajiem "varoņdarbiem". Jo, visticamākais, šādi un līdzīgi "armagedoni" šajā atskaitē jau pierakstīti pie atklātajiem spiegiem un nacionālās drošības apdraudētājiem."

Atbildēt

KGB

[R] 08.03.2013. 12:39

Vispār jau varētu L.L. ielikt topu ar nikiem, par kuriem ir interesējušās ūber slepenās iestādes. Nu bet, ja jau nevar tos Austrumu Borisus un Sašas noķert, tad ķers pašmāju ienaidniekus, lai ir ko atskaitēs cept.
Lieta ir tikai tāda,ka esam KF varā un neviens te neko neķers. Rublī visiem garšo, jo DP taču ir kuriozas algas un ar tādām algām Borisus nevar noķert.

Atbildēt

mans piemērs:

08.03.2013. 12:13

divus gadus piedalījos konkursos uz ierēdņa amatu.10% mani neapmierināja alga, 80% man lika saprast, ka mans izglītības līmenis ir pārāk augsts-mani izbrāķēja(tā man ika saprast) dēļ pārāk labas izglītības, kaut alga mani apmierināja. Jautājums sekojošs: kas bija paši lēmēji par pieņemšanu darbā (tādi, kas domā-neko negribu, nekas man nesanāks..)un attiecīgi- vajag vai nevajag izglītotus (lasi- kaut vai lasīt, rakstītpratējus), vai tomēr- tādus dumjākus, uz konkursu ieradušos, kam problēmas atrast un izlasīt, kur nu vēl pielietot praksē, tiesību aktus? Tādu dunduku dēļ jau mums rodās tiesu pārslodze- kurš akts nāk, tas 5x jāpārsūdz...pārsūdzi cik gribi, vienalga ierēdnis maļ savu maļamo...

Atbildēt

Viesturs

08.03.2013. 10:58

Zivs pūstot no galvas...
Glupība sākas ar priekšniecības nespēju organizēt produktīvu darbu un definēt sasniedzamos rezultātus.
Vai tik nav tā ka šitādu skribentu darbības raksturojums un eksistenciālā jēga ir saskribelēto pieprasījumu apjoms ?
Un ja tā tad rezultāts ir acīmredzams !

Atbildēt

Arājs

08.03.2013. 10:43

God.Lato Lapsa ! Kad Jūs pievērsīsieties tieši šī 4.maija noziedzīgā policejiski-šucmaniski-bandītiski mafiozā režīma pamatam : noziedzīgajiem likumiem un to izstrādātajiem un atbalstītājiem = juristiem ? Esmu izanalizējis un sagatavojis diezgan lielu šīs tēmas materiālu kopu, kuru varētu droši publicēt...

Atbildēt

Dd

08.03.2013. 10:28

»

jibiorio

Man jau liekas, ka DP izmeklē, kā varēja noplūst informācija par ģenerālprokurora (im)potenci


Loti pareiza un ticama versija! Generalprokurora potences problemas ir valsts drosibas jautajums.

Atbildēt

Gvido

08.03.2013. 10:24

Lato Lapsa !!! Izlabo virsraksta kļūdu, jo, nevis valsts, bet valsts pārvalde ir glupa ( vai arī noziedzīgi debīla, jo, lai iegūtu vadītaja kvalifikāciju, jāiziet medicīniskā parbaude par pieskaitāmību, bet, lai kļūtu par šīs valsteles amatpersonu, tād pārbaude nav paredzēta)...

Atbildēt

Aldis

08.03.2013. 10:21

Ja jau ntik debīla ir ta tiesiskās valsts pornogrāfijas Drošības policija, tad, ko lai brīnītos par Rīgas Pasvaldības Policijas Ziemeļu rajona šucmaniem Zēvaldu un Punculi, kuri, arī nespēj izlasīt likuma par Dzīves vietas deklarēšanu pantu, kura ir skaidri noradīts-likums attiecās uz personām kuru dzīves vieta ir LR...Puncuklis pat pieprasa rakstiskā veida lai viņam iesniedz dokumentu, kurs apliecinātu,ka persona, kura nedzīvo LR, ka viņai ir deklarēta dzīves vieta LR !!! Nu labi, ko tur daudz brīnīties, ja viņiem ir , atbilstoši normatīvo prasībām vajadzīga tikai vidēja izglītība..Nu kas par to, ja ta videjā, nu ir ļoti , ļoti videja ka jau viduvējībām... Bet interesanti parbaudīt, ka gan ar to izglītību un lasītprasmi ir to divu viduvējo izglītības īpāsnieku šefam Geduševam, kurs tiesi personīski vada, organizē un kontrolē savu padoto darbu un darbošanos?? Kaut gan-kāds saimnieks, tads suns un kalps...Jā, kādēļ šucmani / Nu tapēc ka tiesi šucmani rīkojā visatļautībā, bet, policija rīkojas tikai likuma robežas... Tā kā tuvākā laikā Pietiek varēs publicēt visus so šucmaniski-bandītiski-policejiski mafiozās valsts pārvaldes darbonīšu dokumneciju par vairakiem gadiem...

Atbildēt

VOLDIS

08.03.2013. 08:14

..kā man patīk,ka L>Lapsa tik labi dauza zobus..:)!!!

Atbildēt

tuziks

08.03.2013. 06:51

Paldies Lapsam , viņš atklāti parāda mūsu lielo speciālistu ar milzīgām algām kompetenci! Ja šādi ir priekšnieki, ko tad var teikt par ierindas darbiniekiem?

Atbildēt

Andris Bebrs

08.03.2013. 00:09

Man žēl, ka autoram tik ļoti jācieš, savā ziloņkaula tronī uzkāpušam...

Atbildēt

glupais

07.03.2013. 22:00

Pasaule jau ir bandītiska,Latvija jau atkal pirmajā vietā un to vietu saglabās ilgi.

Atbildēt

hmm

[R] 07.03.2013. 21:20

Pārsteidzoši, bet autors piemirsis vienu no policejiski bandītiskas valsts pamatnostādnēm: "Būtu tik cilvēks, pantu atradīsim!"
Tā tad nu arī izskaidro visu šo "glupo" ampelēšanos - DP visiem (pagaidām, puslīdz likumīgiem) līdzekļiem cenšas noskaidrot 'armagedona' personas datus, citādi tā nelāgi sanāk - ņirgāšanās/spīdzināšanas plāns viņiem ir, spīdzināmā nav! :D

Atbildēt

jibiorio

07.03.2013. 20:43

Man jau liekas, ka DP izmeklē, kā varēja noplūst informācija par ģenerālprokurora (im)potenci...

Atbildēt

jurisx

07.03.2013. 20:14

Glupam putnam glupa dziesma.

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Daži jautājumi Latvijas Afganistānas veterānu cēzaram - Gunāram Rusiņam

FotoSaistībā ar interviju, kuru jūs nesen sniedzāt par Andreja Mediņa  militāro dienestu, es dažus jautājumus vēlos uzdot personīgi Jums.
Lasīt visu...

21

Pandēmija, infodēmija un multilaterālisms: runa ANO Ģenerālās asamblejas 75. sesijā

FotoAugsti godātais priekšsēdētāja kungs! Ekselences, cienījamās dāmas un godātie kungi! Vispirms vēlos apsveikt V. Bozkira kungu ar iecelšanu Ģenerālasamblejas 75. sesijas priekšsēdētāja godā. Varu Jums apliecināt, ka Latvija aktīvi līdzdarbosies, lai panāktu, ka nākamo 12 mēnešu garumā šī tik svarīgā organizācija varētu Jūsu vadībā darboties veiksmīgi.
Lasīt visu...

6

Šuplinskas kundze, atkāpieties, jūs dzīvojat citā realitātē

FotoMatemātikas skolotāju trūkuma dēļ pirmo mācību stundu šajā priekšmetā tikai pagājušajā nedēļā aizvadīja Rīgas 40. vidusskolas sesto klašu skolēni. Ziņas nonāca Latvijas televīzijā.
Lasīt visu...

21

Par "Turaidas kvartālu" samaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apjoms ir palielinājies, nevis samazinājies

FotoLatvijas televīzijas raidījumā "De Facto" izskanējušais apgalvojums, ka SIA "MC Turaida Property", kam pieder Turaidas kvartāls Jūrmalā, pēc īpašuma statusa maiņas par 40 000 EUR ir samazināts nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN), neatbilst patiesībai.
Lasīt visu...

18

Es negribu lēkt acīs ļoti cienītajam ministram, no kā tik daudz kas ir atkarīgs: lai muzejs paciešas

FotoManā citādi harmoniskajā un priecīgajā dzīvē ir bijušas tikai divas reizes, kad esmu vēlējusies, lai man būtu savs sabiedrisko attiecību konsultants, jo pati nezinu, kā vispareizāk būtu reaģēt publiski nepatīkamā situācijā. Abas šīs reizes ir saistītas ar Brīvdabas muzeju. Tā kā man nav ne konsultanta, ne citu kanālu, es atļaušos izmantot savu privāto Facebook kanālu un iespējami racionāli un vienkārši izskaidrot aktuālo situāciju no sava skatupunkta, jo jūtu, ka tagad tas ir nepieciešams.
Lasīt visu...

21

Sankcijas. Retorika un realitāte

FotoŠī gada 5.septembrī portālā Pietiek.com tika publicēts nezināma autora raksts ar nosaukumu „Kāpēc tika indēts Navaļņijs”. Rakstā citstarp tika pieminētas rietumvalstu līdz šim ieviestās sankcijas pret Krieviju un to efektivitātes trūkums. Ne visam rakstā teiktajam varu piekrist, tomēr attiecībā uz sankciju zemo efektivitāti pilnībā atbalstu autora viedokli. Kāpēc tas tā, par to arī būs runa zemāk.
Lasīt visu...

21

Kad, kurā brīdī, aiz kurām durvīm un kurš apstiprina līdzfinansējumu „tautas sportam”?

Foto"Tautas sports to summu nemaz nevar apēst," sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu atbalstam paredzēto pusmiljonu, kuru Covid-19 seku likvidēšanai apņēmusies iedalīt valsts, man vasarā komentē augstākā ranga ierēdnis. Tādēļ 500 000 eiro konkursa kārtībā tikšot dalīti nevis nozīmīgākajiem pasākumiem pēc principa "nauda seko (tautas sporta) dalībniekam", bet federācijām uz galviņām – un ne vairāk par 50 tūkstošiem uz federāciju.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Lūdzu, uzvedieties tiesiski un nekaitējiet Latvijas kapitāla tirgus reputācijai

Ņemot vērā publiskajā telpā pieejamo informāciju par 22.09.2020. plānotajām AS "Olainfarm" akcionāru sapulcēm un Finanšu un kapitāla...

Foto

Ko tad mēs darīsim, „izejot ielās”?

Man bieži tiek uzdots jautājums – ko tad mēs darīsim, “izejot ielās”? Viens kungs rakstīja, ka viņš katru dienu esot...

Foto

„Ņevinovataja ja...”

Vakardien no plašsaziņas līdzekļiem uzzināju, ka “Saskaņas” valde pieņēma lēmumu izslēgt mani un manu kolēģi Ļubovu Švecovu no partijas. Sakarā ar šo ziņu es...

Foto

Šie biedri mums vairs nav nekādi biedri

SDP "Saskaņa" Rīgas nodaļa nolēmusi no partijas par Statūtu pārkāpumiem izslēgt divus biedrus - Vjačeslavu Dombrovski un Ļubovu Švecovu....

Foto

Notikumi Baltkrievijā - divu sistēmu sadursme

Lai kā mums gribētos domāt, ka notikumi Baltkrievijā ir šīs valsts iekšējā lieta un attiecas tikai uz tās iedzīvotājiem, tie...

Foto

Jāizbeidz apgrūtinošās attiecības ar „plinšu sievām”

Uzskatu, ka ir pārkāptas robežas. Kad viens partijas biedrs par citu saka, ka tas ir "jānovāc" un uzsver, ka "man...

Foto

Kā prokurore Dace Lapinska izpilda “pasūtījumus”

Jaunais ģenerālprokurors Juris Stukāns jau ir paudis kritiskus vārdus par prokuroru kvalifikāciju un iestājas par nepieciešamību paaugstināt prokuroru zināšanu līmeni....

Foto

Vājprāts, kas šobrīd pārņēmis ASV

Džordžs Floids mira, kad policija viņu aizturēja 25.maijā. Kopš tā laika ar viņa vārdu ir notikušas nekārtības vairāk nekā 2000 ASV...

Foto

Es tikai brīnos, līdz kādam līmenim tiks degradēts parlaments

Kā Jums šķiet, kā Saeimas priekšsēdētāja Mūrnieces kundze un Saeimas drošības dienests reaģēja uz šo manu ziņu?...

Foto

Demokrātija

Jau desmitiem gadu dzirdu kvēlas runas par demokrātiju. Ko tik neesmu dzirdējis, sākot no dẽmos – tauta un (κράτος), krátos – vara. Vienkāršojot – par tautas varu....

Foto

Provinces pensionāra apsveikums jaunus laikus alkstošajiem rīdziniekiem

Dārgie rīdzinieki, jums tas ir izdevies! Urā! Daloties sajūsmībā par nīstās varas aizslaucīšanu un jaunās, spožās, visās varavīksnes krāsās...

Foto

Vai ar „Rimi” salātiem es varu dabūt COVID19?

Sestdien kārtējo satraucošu ziņu pavēstīja SPKC – visi sestdien COVID19 reģistrētie gadījumi bijuši Daugavpilī. Pagājušajā nedēļā kopā ar...

Foto

Kāpēc es iešu 10.oktobrī

Kāpēc es iešu 10.oktobrī? Es izstāstīšu, jūs izlasiet un, lūdzu, man vairs nejautājiet! Pat Aldis nezina, kādēļ es iešu. Ceru, ka izlasīs...

Foto

Ir jāatlaiž „sabiedrisko” mediju vadība un NEPLP

Uzņemoties pilnu atbildību un turpinot pildīt deputāta zvērestu, es publiski paziņoju: IR JĀATLAIŽ Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio vadība,...

Foto

Kāpēc tika indēts Navaļnijs

Nule kā nācis klajā Vācijas valdības paziņojums par to, ka pazīstamais Krievijas opozicionārs Aleksejs Navaļnijs, kurš ārstējas slimnīcā Berlīnē, ir ticis saindēts...

Foto

Trīs sivēntiņu sāga Marsa parkā

“Reiz dzīvoja trīs sivēntiņi. Trīs brāļi. Visi vienāda auguma, apaļi, sārti, ar vienādi draiskām astītēm. Pat vārdi viņiem bija līdzīgi. Sivēntiņus...

Foto

Imigranti krievu vietā

Vai jums nešķiet dīvaini, ka mēs aizvadītajos 30 gadus nebijām spējuši iedzīt mietu plašajā krievu kultūras lādē Latvijā, bet tad pēkšņi to izdarīja pēdējos 2-3 gados? Tieši...

Foto

Finanšu ministrijas piedāvājums iznīcinās grāmatniecības nozari

Latvijas Rakstnieku savienība ar neslēptām bažām raugās uz Finanšu ministrijas plāniem no 2021. gada likvidēt autoratlīdzību speciālo režīmu, aizstājot to...

Foto

Atbilde, kāpēc cilvēki netic vēlēšanām, ir meklējama vēlēšanu sistēmā

Atbilde, kāpēc cilvēki netic vēlēšanām, ir meklējama vēlēšanu sistēmā. Proti, šobrīd tur valda naudas vara, nevis tautas...

Foto

Vēstule Selīnai un citiem aktīvistiem

Es dzīvoju Teikā, dzīvoklī kādā no padomju laikos celtajiem Teikas namiem, man ir vīrs un divi bērni, un man nav vienalga,...

Foto

Reiram ir jāatbild par cinisko rīcību Marsa parkā

Koku zāģēšana dienu pēc vēlēšanām Marsa parka teritorijā ir cinisks, nosodāms un politiski gļēvs lēmums, kura tagadējā izpilde,...

Foto

"Marsa parka" izzāģēšana ir "Attīstībai/Par!"/”Progresīvo” melu un liekulības paraugstunda

"Marsa parka" izzāģēšana nākamajā dienā pēc vēlēšanām ir "Attīstībai/Par!"/”Progresīvo” melu un liekulības paraugstunda. Šo politiķu zaļie mērķi...

Foto

Ātras pārdomas par priestera Mediņa "sāgu"

Man ir bijis tas gods viņu satikt. Viennozīmīgi spilgta personība. Viņam ir sava dzīves filozofija, kurai nevaru 100% piekrist, bet...

Foto

Ne jā, ne nē, ne melns, ne balts: paziņojums par Bruknu un priesteri Mediņu

Šā gada 20. augustā medijos izskanējusi informācija par Bruknas muižā esošās kopienas...

Foto

Par kristieti Aldi

Es jau sen gribēju uzrakstīt par to, kā Aldis Gobzems izsaimnieko Dieva doto talantu, bet kaut kā nebija vērtīga iemesla, lai nolasītu viņam...

Foto

Vēstule jaunajam Rīgas domes vadītājam – kā neuzkāpt uz Ušakova grābekļa

Godātie kandidāti, rakstu kā nedaudz skeptisks vēlētājs, kurš raugās uz Rīgas domes vēlēšanām ar tādu...

Foto

Levita lieliskais vēsturisko zemju likumprojekts brīnišķīgi ļaus apzināties latvisko identitāti, tās dziļumu un kultūras saknes

25.augustā Piebalgas apmeklējuma laikā Valsts prezidents Egils Levits Vecpiebalgas Kultūras namā...

Foto

Rīgas domes priekšvēlēšanu debates jārīko pilsētas zaļajā klusajā zonā - Biķernieku mežā

Rīgas domes apstiprinātajā Rīcības plānā vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā ir 3.2.1.attēls – Akustiskā...

Foto

Dzelzceļa transporta un ostu tranzīta izpostītāji tagad raujas pie varas Rīgā

Jau pēc pāris dienām sāksies iepriekšējā balsošana Rīgas domes vēlēšanās, tālab vēlreiz palūkosimies uz pašiem...

Foto

Gruntmanis ignorēja vides un kultūras kontekstu, bet es neko nevarēju ietekmēt un vispār mazgāju rokas nevainībā

Dr. Uģis Gruntmanis, atgriežoties Amerikā, ir komentējis veselības ministres, Veselības...

Foto

Nekliedziet tie, kas ir kliedzēji un kristīgās reliģijas noliedzēji

Andreju Mediņu personīgi pazīstu kopš 1992 gada, savu 16 gadu vecuma. Biju viens no viņa "nokalpinātajiem pusaudžiem"....

Foto

Kungi (ar smaidu par nopietno)

Pirms daudziem gadiem, 1998. gada 18. novembrī, iznāca laikraksta «Latvietis Latvijā» pirmais numurs. To ievadīja Viļa Plūdoņa dzejolis:...

Foto

Likumdošanas iniciatīva: par valsts un pašvaldības līdzekļu izlietojuma atklātumu

Valsts un pašvaldību, arī to kapitālsabiedrību un nodibinājumu iepirkumi ir melnais caurums, kur bez pēdām tiek zagti...