Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata
Foto

Par Stambulas konvencijas saderību ar Latvijas Satversmi

Jānis Neimanis, Satversmes tiesas tiesnesis
02.06.2023.
Komentāri (44)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Policijas nolaidība, nenovēršot vīrieša īstenotu jaunas sievietes vajāšanu, apdraudēšanu un galu galā – nonāvēšanu, ir atgriezusi publiskajā telpā jautājumu par Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (turpmāk – Stambulas konvencijas) ratifikāciju. Latvijas valdība šo konvenciju parakstīja jau 2016. gadā, tomēr šādai rīcībai ir tikai politisks, bet ne juridisks spēks. Lai konvencija taptu patiešām saistoša, nepieciešama parlamenta rīcība ratifikācijas veidā, kam jau septiņus gadus pietrūkst deputātu vairākuma.

Neskarot vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē cēloņus un apmērus, ar kuriem var iepazīties kaut piemēram biedrības „Marta” pētījumā1 vai Lietisko pierādījumu muzejā2, bet Eiropas kontekstā – "EIGE" pētījumos3, vēlos lasītājam īsi atgādināt Latvijas augstākās konstitucionālās kontroles institūcijas secinājumus par Stambulas konvencijas saderību ar Latvijas pamatlikumu – Satversmi, kā skaidrots Satversmes tiesas 2021. gada 4. jūnija spriedumā lietā Nr. 2020-39-02.

Satversmes tiesas kompetence

Latvijas likumi paredz, ka visas juridiskās šaubas par kāda starptautiska līguma atbilstību Satversmei var kliedēt noteiktā kārtībā un tieši tam izveidotā institūcijā – Satversmes tiesā. Pieteikumu ir tiesīgi iesniegt visi galvenie konstitucionālie spēlētāji, piemēram, valsts prezidents, Saeima, Ministru kabinets. Tāpat to var darīt arī vismaz 20 Saeimas deputāti. Tieši šādā ceļā 2020. gadā Satversmes tiesā nonāca pieteikums par atsevišķu Stambulas konvencijas normu atbilstību Satversmei.

Pieteikumu iesniedza tie deputāti, kuri politiski pārstāvēja uzskatu, ka konvencija neesot pretrunā ar Satversmi, lai pārbaudītu konvencijas pretinieku argumentus. Lai arī šāda taktika varētu šķist neparasta, tā ne tuvu nav prettiesiska: tiesību normas neprasa patiesu pieteikuma iesniedzēja personisko pārliecību par pieteikumā ietvertajiem argumentiem; tiem tikai jābūt juridiski pamatotiem un attiecīgi pārbaudāmiem.

Galvenie argumenti, kas tika nodoti Satversmes tiesas pārbaudei, vienkāršoti skan šādi:

1) konvencija prasot, lai valsts veicinātu izmaiņas sabiedrības domāšanā pret personām, kuras sevi neidentificē ar dzimšanas brīdī noteikto dzimumu;

2) konvencija apdraudot Latvijas konstitucionālo identitāti;

3) konvencija uzspiežot Latvijas iedzīvotājiem noteiktu ideoloģiju un prasot to mācīt arī skolās, tādējādi pārkāpjot bērnu vecāku tiesības lemt pār bērnu izglītību;

4) konvencija nonākot pretrunā ar valsts pienākumu aizsargāt tradicionālo ģimeni, kuru veido tēvs, māte un bērns;

5) konvencija diskriminējot vīriešus.

Satversmes tiesas secinājumi

Tulkojot Stambulas konvencijas normas, Satversmes tiesa nevadījās no spekulācijām un sazvērestības teorijām, bet ņēma vērā ikvienam izlasāmo konvencijas tekstu, kā arī konvencijas mērķi un sagatavošanas materiālus, to vidū arī konvencijas izdevējinstitūcijas paskaidrojumus par konvencijas tekstu.

No šiem materiāliem Satversmes tiesa secināja, ka vienīgais Stambulas konvencijas objekts un mērķis ir vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušana, tādējādi veicinot dzimumu līdztiesību. Līdz ar to arī visi ar konvenciju dalībvalstīm uzliktie pienākumi attiecas vienīgi uz jautājumiem par šādas vardarbības izskaušanu, nevis uz viendzimuma pāru tiesību apjomu vai piespiedu dzimuma maiņu.

Konvencija vispār neskar īpašu laulības vai ģimenes formu pieņemšanu vai ieviešanu. Konvencijas dalībvalstu pienākums ir nodrošināt tādu aizspriedumu, paražu, tradīciju un citas tādas prakses izzušanu, kuras pamatā ir ideja par sieviešu nepilnvērtību. Starp citu, jau šobrīd no Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW), kurai Latvija ir pievienojusies, izriet valsts pienākums veikt visus attiecīgos pasākumus nolūkā izskaust šādus stereotipus. Neviens no šiem pienākumiem neskar un neapdraud ģimeni. Atsaucoties uz paskaidrojumiem pie konvencijas, tiesa tiešā tekstā norādīja, ka jēdziens "dzimte" konvencijā iekļauts, lai skaidrotu to, ka atsevišķas sociālās lomas vai stereotipi vairo nevēlamas un kaitīgas situācijas un noved pie tā, ka vardarbība pret sievietēm tiek uzskatīta par pieņemamu. Ar jēdzienu "dzimte" nav paredzēts aizstāt jēdzienus "vīrietis" un "sieviete".

Sekojot pieteikuma iesniedzēju argumentiem, tiesa vispirms norādīja, ka juridiskā veidā nav pārbaudāms konvencijas ratifikācijas pretinieku arguments, ka konvencija apdraudot kristīgās vērtības vai postulātu par to, ka ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Šie ir ārpusjuridiski konstitucionālie elementi, nevis juridiskas tiesību normas. Tātad – Stambulas konvencijas normu atbilstības pārbaude šiem postulātiem nebija Satversmes tiesas kompetencē.

Arī uz citiem jautājumiem par konvencijas potenciāli radītajiem draudiem Latvijas sabiedrībai Satversmes tiesa atbildēja noraidoši.

Vai konvencija uzliek valstij pienākumu uzspiest kādu domāšanas un attieksmes maiņu – vienalga, vai tā būtu attiecībā uz to personu, kuras sevi neidentificē ar tām dzimšanas brīdī noteikto dzimumu, vienlīdzību un aizsardzību, vai par dzimumu sociālajām lomām, uzvedību, nodarbēm un īpašībām? Nē. Informācijas pieejamība nenozīmē, ka cilvēkiem tiktu uzlikts pienākums uzturēt noteiktu pārliecību. Katrs var turpināt uzskatīt, ka vīrietim piedien mājās nest mamutu, bet sievietei vārīt viru un auklēt bērnus. Konvencija neparedz piespiedu līdzekļu vēršanu pret personu nolūkā panākt, lai tā maina savu pārliecību. Šādā veidā tā ļauj katrai personai īstenot tās pašnoteikšanās brīvību tik ilgi, kamēr tā neietekmē citus cilvēkus, bet valsts nodrošina informācijas pieejamību, lai paplašinātu iedzīvotāju skatpunktus.

Vai konvencija nepieļaujami diskriminē vīriešus, jo prasa īpaši aizsargāt sievietes? Nē. Tieši pretēji: Satversmes tiesa norādīja, ka tad, ja valsts īpaši neaizsargā sievietes laikā, kad viņas statistiski biežāk ir pakļautas reālai vardarbībai (ne tikai fiziskai, bet arī psiholoģiskai vai ekonomiskai) vai šādas vardarbības riskam, kad sabiedrībā pastāv stereotipi par sieviešu un vīriešu tradicionālajām lomām, tad valsts pārkāpj vienlīdzības principu. Tieši šī ir šābrīža situācija Latvijā. Valstij ir pienākums aizsargāt ikvienu no tādas vardarbības, kas var apdraudēt personas dzīvību vai fizisko un garīgo veselību, kā arī pakļaut personu spīdzināšanas un cietsirdīgas vai pazemojošas izturēšanās riskam.

Vai konvencija prasa pārskolot bērnus atbilstoši kādai ideoloģijai? Nē. Par to, kā konvencijā noteiktie pasākumi izplatīt informatīvos materiālus un veikt izglītojošos pasākumus, lemj konvencijas ieviesēji – Saeima un Ministru kabinets. Viņu rokās būs noteikt, lai šie pasākumi atbilst Latvijas sabiedrības vajadzībām.

Līdz ar to Satversmes tiesa secināja, ka attiecībā uz daļu argumentu tiesvedība izbeidzama, bet citi argumenti noraidāmi.

Pēdējās debatēs izskanējis arguments, ka tiesa, lemjot iepriekšminētos jautājumus, nebija leģitīma un aplūkoja konvenciju tendenciozi, jo pieaicinātās personas pauda konvencijai atbalstošus uzskatus.4 Tas, protams, ir klasisks arguments, ja nav citu, – iedragāt uzticēšanos institūcijai, jo līdz atbildes būtībai tā nav pat jānonāk. Šeit, pirmkārt, jānorāda, ka tiesa uzaicina nevis dažādas personas, bet gan tās personas un institūcijas, kuras tās uzskata par neitrālām vai lietpratīgām, lai šādu viedokli paustu. Lietā par Stambulas konvencijas atbilstību Satversmei tiesa pieaicināja viedokļa sniegšanai tiesībsargu, sieviešu tiesību aizsardzības biedrību "Centrs MARTA", vairākus sociālo un komunikāciju zinātņu doktorus, profesorus. Nedomāju, ka šie cilvēki vai institūcijas būtu kā īpaši ieinteresēti paust neobjektīvas domas. Otrkārt, lietpratēju viedokļi tiesai nav saistoši, tie bieži ieskicē kādas interešu grupas nostāju, bet nekad nav principiāli, jo tiesnesis izspriež lietu neatkarīgi.

Pēcvārds

Līdz ar to visi Stambulas konvencijas pretinieku juridiskie argumenti par konvencijas potenciālo vietu Latvijas tiesību sistēmā tika atspēkoti. Satversmes tiesas spriedumam ir likuma spēks.

Tomēr bez šiem tiesai uzdotajiem jautājumiem tagad izskan arī citi argumenti. Piemēram, konvencijas pieņemšana neizbeigs vardarbību pret sievietēm, konvencijas nepieņemšana neliedz valstij pašai izdot vajadzīgos likumus un konvencijas prasīto īstenot patstāvīgi, konvencija šķeļ sabiedrību, konvencija ir ideoloģiska utt.

Šie argumenti nav juridiski, un tos tiesa nevērtē. Taču ikviens no mums var sniegt savu atbildi uz šīm pārdomām.

Pirmkārt, ir nepieciešams pilnveidot tiesību normas, kas vajadzīgas vardarbības pret sievietēm novēršanai. Tomēr neviens, pat visperfektākais likums nenovērsīs faktisku rīcību pretēji likumam. Civillikums nenovērš līgumu pārkāpumus, Krimināllikums neaptur noziedzību. Augsti vērtētu nevalstisko organizāciju veikti pētījumi, kā arī nesenā traģēdija atklāj ļoti neglaimojošu ainu tieši vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē veidu un izpausmju izpratnē. Šādas vardarbības atpazīšanas spējas ir vājas. Vēl jo bēdīgāk: publiski pieejamā informācija atklāj, ka vēl 2019. gadā tiesa par sievietes, kas (šķietami) nodarbojās ar prostitūciju, nogalināšanu piesprieda tuviniekam mazāku ciešanu kompensāciju, jo sieviete ir bijusi "mazāk vērtīga".5 

Tas atklāj izpratnes un zināšanu trūkumu par vardarbības pret sievietēm izpausmēm, stereotipu faktisko ietekmi uz nozīmīgu lēmumu pieņēmējiem. Tieši te nāk palīgā konvencija, pieprasot valstu rīcību ārpus tiesību normu izdošanas – izglītojošo pasākumu un finanšu resursu veidā, kam attiecīgi jābūt piemērotam Latvijas šābrīža situācijai. Tikai tā iespējams iedzīvināt tiesību normas un tās piemērot atbilstoši Satversmes ievadā minētajam postulātam, ka valsts balstās uz cilvēka cieņu un aizsargā ikviena pamattiesības.

Otrkārt, jāvaicā, kādēļ vispār valstis slēdz starptautiskus līgumus, ja reiz visu to, kas tur minēts, var taču izdarīt patstāvīgi. Valsts var pati izdot likumus, kas aizliedz cilvēka orgānu tirdzniecību vai prasa saudzīgi izturēties pret vidi, novērst korupciju, naudas atmazgāšanu u.tml. Un tomēr valstis – arī Latvija – slēdz šādus līgumus un uzņemas saistības. Ar starptautisku līgumu noslēgšanu valstis atklāj savu ārpolitisko nostāju, pauž atklātu atbalstu noteiktām idejām un demonstrē savu pozīciju citām valstīm. Citu valstu pilsoņi var izdarīt secinājumus, vai attiecīgā valsts ir droša, kādas vērtības pārstāv tur mītošā sabiedrība.

Treškārt, ikviena tiesību norma ir ar noteiktu ideoloģiju. Tiesībās to sauc par likuma mērķi. Satversmes ideoloģija ir demokrātiskas tiesiskas valsts izveidošana un aizsardzība. Civillikuma ideoloģija ir personas brīvības un godprātības aizsardzība. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" ideoloģija ir sabiedrības labklājības aizsardzība. Arī Stambulas konvencijai ir ideoloģija: vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušana, tādējādi veicinot dzimumu līdztiesību. Kā norādīts Satversmes tiesas spriedumā, šī ideoloģija saskan ar Satversmes 93., 95. un 111. pantu, kas pieprasa valstij aizsargāt ikvienu no vardarbības, kas var apdraudēt personas dzīvību vai fizisko un garīgo veselību, kā arī pakļaut personu spīdzināšanas un cietsirdīgas vai pazemojošas izturēšanās riskam.

Visbeidzot, vai konvencija šķeļ sabiedrību? Demokrātiska sabiedrība nekad nebūs viendabīga. Būs tie, kas pieprasīs TV realitātes šovus, kuros vērot arī emocionālu vardarbību pret sievieti ģimenē. Bet būs arī tādi, kas mājokļa atslēgu nomaiņu, sarakstes kontroli telefonā vai manipulācijas ar bērnu atpazīs par izsmalcinātu emocionālu vai ekonomisku vardarbību ģimenē. Stambulas konvencija prasa, lai valsts pieliktu pūles dažādo vardarbības pret sievietēm un ģimenēs atpazīšanā, ieguldītu cilvēku izglītošanā un vardarbības reālā novēršanā. Domāju, ka tas būtu jēdzīgs un atbalstāms mērķis.

1 https://marta.lv/lv/marta-runa/dzimumu-stereotipi-latgale-iss-ievads-problemas-izklasta-/

2 https://www.pieradijumumuzejs.lv/

3 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/domain/violence/LV

4 https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-stambulas-konvencija-bieds-vai-sabiedrotais-cina-pre.a177070/

5 Sk. Rīgas rajona tiesas 2019. gada 5. augusta spriedumu krimināllietā Nr.12502000514, pieejams: http://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi

Novērtē šo rakstu:

14
118

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Stāsts par lielo Latvijas aptieku skaitu, aptieku un vairumtirgotāju uzcenojumiem lielākoties ir no pirksta izzīsts

FotoKatrs veselības ministrs nāk ar sev vairāk vai mazāk draudzīgu politiķu uzstādījumiem, kurus tad pirmajās darba dienā pamanās paust tautai, atbildot uz nesagatavotu žurnālistu nesagatavotiem jautājumiem. Ar laiku ministrs saprot spēles noteikumus, sāk solīt mazāk, bet prasīt vairāk.
Lasīt visu...

6

Jautājumi Pirmajam slēgtajam pensiju fondam

FotoSaņēmu Jūsu e-pastu ar aicinājumu veikt papildu iemaksas Pensiju fondā! Varbūt Jūs tomēr varat mani nomotivēt to izdarīt, atbildot uz maniem jautājumiem un varbūt sniedzot papildu informāciju!
Lasīt visu...

21

Ja Ogres novadā top kaut kas vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus par šīm iecerēm

FotoKā jau parasti, ja Ogres novadā top kaut kas jauns, vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus un puspatiesības par šīm iecerēm. Slēpjoties aiz skaistām frāzēm par attīstību un novada interesēm, tiek bīdītas politiskās intereses un personīgi motīvi.
Lasīt visu...

21

Slovēņiem kompensēs pretkovida štrāpes

FotoNo 2000. gada marta līdz 2022. gada maijam Slovēnijā ierosināja ~62 000 lietu par antikovida noteikumu pārkāpumiem, piemērojot naudas sodus vairāk nekā 5,7 miljonu eiro apmērā. Vēlāk Slovēnijas Konstitucionālā tiesa atzina pretkovida pasākumus par antikonstitucionāliem. Iepriekšējiem vadīkļiem šādas negantības maksāja varu.
Lasīt visu...

6

Atklāta vēstule Latvijas Bankas prezidentam

FotoGodātais Mārtiņa Kazāka kungs, vispirms vēlos uzsvērt, ka šī vēstule nav domāta kā kritika vai uzbrukums Jums personīgi, bet drīzāk kā aicinājums aktīvāk iesaistīties un risināt situāciju, kas skar gan Latvijas Bankas reputāciju, gan tās aizsargātās klientu intereses. 
Lasīt visu...

12

Krievijas cars Pēteris I ir visu latviešu tēvs

FotoPaldies Krievijas caram Pēterim I par Lielo Ziemeļu karu, kura laikā viņa karavīri izjāja Vidzemi un atstāja pēcnācējus, kuri izveidoja latviešu tautu.
Lasīt visu...

12

Iebraucējiem nospļauties par kārtību Latvijā. Cik ilgi to piecietīsim?

FotoValdības nomaiņas ēnā bez pienācīgas uzmanības palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reģistrētām automašīnām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbūt varēja būt kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildētu jautājumu, ko nedrīkstam nolikt tālā plauktā apputēšanai.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

Pirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu...

Foto

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

Sortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram...

Foto

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

Pagājušajā piektdienā,...

Foto

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

Godātie...

Foto

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

Rietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" –...

Foto

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

Pētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar...

Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, vēlēšanās gan mēs zaudējām, toties divus gadus vēlāk uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...