Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Pievienot komentāru

Lapas:    3   2   1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Ulmanis uzvārdā

14.09.2018. 20:03

Es patiesi nebalsošu par Saskaņu, jo: 1) mana ģimene ir cietuši no Krievijas 1941.gadā 14 jūnijā izsūtot manu tēvu un vectēvu, kurš strādāja savos laukos no 4.00 rītā līdz 22:00 vakarā un viņš Krievijā koncentrācijas nometnē kā Vāciešiem tika nobendēts, 2) tālāk argumentus nav vērts likt, jo uz to vēl Saskaņas vērtības pieļauj pievienošanos Krievijai, kas ar ko līdzīgu 1941.gadam mūs sagaida!

Atbildēt

egils l

10.08.2018. 17:20

(pray)Sociologi-Lasot Jaunākās ziņas-par tēmu-""Ko Argentīnas Augstākās Masonu ložas pārstāvis viņam svešā Latvijā gatavojas izdarīties? par 8 milj. eiro Nodokļu maksātājiem nozagto naudu...Ko Francis te pazaudējis ?""- Vai jūdokristīgie ""Svētie tēvi"", kas masveidā pa visu pasauli ""Izspēkoja"" arī ""Brīvprātīgi""...pakļaujoties Jūdu ""Safantazētajam mākslīgajam Dievam"", vai tā paša ""Dieva"" vārdā -jūdu marasmātiskā ekstāzē""vardarbīgi pierunāja..brīvprātīgi... nepilngadīgos puisīšus SAJUST...šī Jūdodieva patiesumu...(highfive)

Atbildēt

andris a

17.07.2018. 19:22

Pievienot(split)(pray)
Alfrēds Kukuts tēmā Bērni un ģimene, Pārdomas, Politika
14. jūl 11:37 · Aptuvenais lasīšanas ilgums - 7 min
CIONAS GUDRO PROTOKOLI - XIII
13.no­da­ļa
13.1.Rū­pes par die­niš­ķo mai­zi
Rū­pes par die­niš­ķo mai­zi spiež lēt­ti­cī­gos ciest klu­su un būt mū­su pa­klau­sī­giem kal­piem.
No vi­ņu vi­dus mēs iz­rau­gā­mies sa­vai pre­sei pie­mē­ro­tus ļau­dis.
Vi­ņu uz­de­vums ir ap­lū­kot no mū­su in­ter­ešu vie­dok­ļa vi­su to, ko mēs sa­vās ofi­ci­āla­jās la­pās tie­ši ie­kļaut ne­va­ram.
Ja strī­dī­gais jau­tā­jums ir iz­vir­zīts, mēs mie­rī­gi va­ram veikt vē­la­mos pa­sā­ku­mus un tau­tai pa­vēs­tīt par to kā par no­ti­ku­šu fak­tu.
Ne­viens ne­drīk­stēs pra­sīt šo pa­sā­ku­mu at­cel­ša­nu vai gro­zī­ša­nu, jo tie tiek at­tē­lo­ti kā līdz­ši­nē­jā stāvok­ļa uz­la­bo­jums.
Pre­se vi­sai drīz no­vēr­sīs sa­bied­ris­ko do­mu jaun­iem jau­tā­ju­miem.
Mēs, Gud­rie, ta­ču esam mā­cī­ju­ši ļau­dis no­vā­ji­nāt se­vi mū­žī­gās slā­pēs pēc kaut kā jaun­a.

13.2. Valsts­tie­sī­bu jau­tā­ju­mi
Uz šo jaun­o jau­tā­ju­mu ap­sprie­ša­nu me­tī­sies dum­jie tau­tas lik­te­ņu va­dī­tā­ji.
Vi­ņi vēl ar­vien ne­var sa­prast, ka vi­ņiem nav ne­kā­das jē­gas par to, ko vi­ņi grib iz­šķirt.
Valsts māk­slas jau­tā­jums ir sa­pro­tams ti­kai tiem, ku­ri jau ga­du sim­te­ņiem ir to pār­zi­nā­ju­ši un ar to no­dar­bo­ju­šies.
No vi­sa teik­tā jūs re­dzē­sit, ka mēs tie­ca­mies pēc tau­tas uz­ti­cī­bas, lai vieg­lāk lais­tu va­ļā mū­su valsts ma­šī­nu.
Jūs bū­sit ie­vē­ro­ju­ši, ka sa­bied­ris­kās do­mas at­bal­stu mēs mek­lē­jam ti­kai tad, ja lie­ta gro­zās ap tuk­šiem vār­diem, ap jau­tā­ju­miem, ku­rus mēs pa­ši esam ie­ne­su­ši pa­sau­lē.
Bet fak­tis­ki mēs da­rām to, ko pa­ši gri­bam. Pats par se­vi sa­pro­tams, ka mēs pas­tā­vī­gi at­gā­di­nām, ka vi­sā dar­bī­bā mūs va­da ce­rī­ba un vēl­me pēc ie­spē­jas kal­pot vis­pā­rē­jam la­bu­mam.

13.3.Saim­nie­cis­kie jau­tā­ju­mi
Lai pā­rāk ne­mie­rī­go ļau­žu uz­ma­nī­bu no­vēr­stu no valsts māk­slas jau­tā­ju­mu ap­sprie­ša­nas, mēs priekš­plā­nā iz­vir­zām it kā jaun­us valsts māk­slas jau­tā­ju­mus: jau­tā­ju­mus par in­dus­tri­ju, lai cil­vē­ki va­rē­tu ša­jā dar­ba no­za­rē iz­tra­ko­ties.
Ma­sas ir ar mie­ru pa­likt bez­dar­bī­bā, at­pūs­ties no “po­li­tis­kās” dar­bī­bas (ku­rai mēs tās audzi­nā­jām, lai ar šo ma­su pa­lī­dzī­bu ap­ka­ro­tu lēt­ti­cī­go val­dī­bas) vie­nī­gi ar no­tei­ku­mu, ja būs jaun­a no­dar­bo­ša­nās, ku­rā mēs tām it kā no­rā­dī­sim tās po­li­tis­ko vir­zie­nu.

13.4.Iz­prie­cas un pub­lis­kie na­mi
Lai ma­sas pa­šas no se­vis ne­nāk­tu pie at­skār­smes, mēs tās iz­klai­dē­jam ar da­žā­dām iz­prie­cām, spē­lēm, kais­lī­bām un tau­tas na­miem.
Drīz mū­su pre­sē pa­rā­dī­sies zi­ņa par prē­mi­jām vis­da­žā­dā­ka­jās māk­slas un spor­ta no­za­rēs.
Šā­du iz­prie­cu pār­pil­nī­ba pil­nī­gi no­vēr­sīs ma­su do­mas no jau­tā­ju­miem, par ku­ru īs­te­no­ša­nu dzī­vē mums ar tām nāk­tos stip­ri cī­nī­ties.
Ja cil­vē­ki maz pa­ma­zām ar­vien vai­rāk zau­dēs spē­ju pat­stā­vī­gi do­māt, vi­ņi ska­tī­sies uz vi­su ar mū­su acīm. Tad mēs vie­ni pa­ši ie­ne­sī­sim jaun­us do­mu vir­zie­nus, da­bis­ki, ti­kai ar tā­du per­so­nu starp­nie­cī­bu, ku­ras ne­tiek tu­rē­tas aiz­do­mās, ka tās ir sais­tī­tas ar mums.

13.5. Ir ti­kai vie­na pa­tie­sī­ba
Tik­līdz mū­su kun­dzī­ba būs at­zī­ta, brīv­do­mī­gā sap­ņo­tā­ju lo­ma būs no­spē­lē­ta.
Līdz tam lai­kam vi­ņi iz­da­rīs mums vis­lie­lā­kos pa­kal­po­ju­mus.
Tā­dēļ arī turp­māk mēs gri­bam ma­su do­mas vir­zīt uz vi­sā­dām dē­kai­nām mā­cī­bām, ku­ras ir jaun­as un arī it kā prog­re­sī­vas.
Mēs ta­ču ar “prog­re­su” ļo­ti sek­mī­gi dum­jās lēt­ti­cī­go gal­vas esam sa­gro­zī­ju­ši.
Starp vi­ņiem nav ne­vie­na, kas bū­tu spē­jīgs ap­tvert, ka šis vārds vi­sos ga­dī­ju­mos aiz­sedz pa­tie­sī­bu, ja nav ru­na par saim­nie­cis­kiem at­ra­du­miem,
jo ir ti­kai vie­na pa­tie­sī­ba, ku­rā nav vie­tas ne­kā­dam prog­re­sam.
Kā kat­ra vil­tus do­ma, tā arī prog­ress kal­po ti­kai pa­tie­sī­bas aiz­seg­ša­nai,
lai to ne­viens, iz­ņe­mot mūs, Die­va iz­re­dzē­tos, pa­tie­sī­bas glā­bē­jus, ne­pa­zī­tu.

13.6. Cil­vē­ces lie­lie jau­tā­ju­mi
Kad va­ra būs pil­nī­gi mū­su ro­kās, mū­su ora­to­ri ru­nās par cil­vē­ces lie­la­jiem jau­tā­ju­miem, ku­ri sa­viļ­ņo­ja pa­sau­li, līdz tā bei­dzot no­nā­ca mū­su lab­da­rī­ga­jā va­dī­bā.
Kam mo­dī­sies aiz­do­mas, ka vi­si jau­tā­ju­mi ra­dās sa­ska­ņā ar plā­nu,
ku­ru ne­viens lēt­ti­cī­gais nav uz­mi­nē­jis dau­dzu ga­du sim­te­ņu lai­kā?P.S. Man personīgi šķiet, ka š ī g r ā m a t a i r k ā p a m ā c ī b a
J a u n ā s P a s a u l e s K ā r t ī b a s i e v i e s ē j i e mun k ā p a m a t s D A L L E S A D O K T R Ī N A I,kura ir veiksmīgi ieviestaun pašlaik tiek realizēta mūsu dzīvē.
Alfrēds Kukuts

Turpinājums sekos.

Kopēts 2018.gada 3.maijā no Interneta.

Datorsalikums: Alfrēds Kukuts,SVEICIENS NO izpildītājiem- Ušakovi, Ameriki, Abu Meri,Leviti, Šleseri, Godmani-Goldšmiti,Rozencveigs, Stankeviči, Vanagi, Aleksandri,Žilko, Sproģi, Stepanjani ...utml....(split)

Atbildēt

Biruta

05.07.2018. 15:37

Piekrītu. Nekā personīga. Bet piekrītu Ingai. Arī man tas ir pašsaprotami.

Atbildēt

vispār

05.07.2018. 14:44

»

Aleksandrs

.. šādu vēsturisku piemēru ir vairāk nekā nepieciešams...tikai neviens nav iedomājies, kas nodeva boļševikiem sarakstus par bagātajiem latviešiem, par latvijas armijā sastāvējušiem karavīriem...tie bija pašu bāleliņi...bet boļševiki sprieduma izpildītāji. Tad jau tagad jākar pie staba visas latviešu...


reāli???Varbūt padomā par to, ka pirms tika izsūtīti cilvēki no Latvijas, jau tika izstrādāti plāni, cik daudz cilvēku jāizsūta no valsts, lai izjauktu etnisko sastāvu un mainītu tautas spēju pretoties ilgstošā laika posmā, lai veidotu padomju pūli katrā no iekarotajām vietām un LV vēl atrodas Baltijai pa vidu??.Tiešām domā, ka tad, ja nebūtu tādu vai kaut kādu sarakstu, čekisti pateiktu - nu labi, ja negribat uzrakstīt kādu uzvārdu, negribat, labi - mēs dodamies mājās, nu mēs saprotam, tas nav tā gluži jauki, labi, labi, - dzīvojiet laimīgi ????Nevajag piemirst, ka pirmskara LV viss bija pienācīgi uzskaitīts,- katrā pilsētas, novada, ciema, pagasta domē bija uzskaites, kas kam pieder, cik maksā nodokļus uttt.Nodokļus maksāja pat šuvēja, kas strādāja mājās.Atlika tikai iepazīties ar pagastu/pilsētu/ciemu pārvaldēs paņemt nodokļu uzskaites un zemesgrāmatas.Čekisti protams paši neredzēja un nekādi neuzzinātu, kam pieder uzņēmumi, fabrikas, zemes un mājas, lopi, vai ne???Padomju armija ar savām bāzēm atradās LV teritorijā jau no 1939.gada 25 000 karavīru sastāvā, un šajā laikā sāka iebraukt militārpersonu ģimenes locekļi( tie arī bija tie, kas sagaidīja krievu tankus ar puķēm un kombinē(sieviešu apakšveļa)gāja uz Operu) , tāpat kā Igaunijā, Un Lietuvā.Tajā laikā vēl viss notika ierastajā kārtībā - fabrikas un fabrikanti strādāja, aizsargi, policisti, karavīri pildīja savus dienesta pienākumus.Saprotams, ka tie, kas mēģina iestāstīt, ka latvieši paši vainīgi pie izvedamo sarakstiem, domā, ka LV bija tāpat kā Krievijā, kur pat vēl 20.gs.50. gados ciemos iedzīvotājiem nebija savas pases.LV pirms kara bija uzskaite kā normālā Eiropas valstī.

Atbildēt

krievmīlim

04.07.2018. 15:12

»

kārtējam kangaram

nerātnais,latvieši vienmēr ir intelektuāļi,gudri,audzināti,sakarīgi,toleranti,ta-isnu mugurkaulu un augsti turētu galvu,bet tu un tavējie tādi lokani,negudri,padumji,kā poļi saka BIDLAS.Tu īsts vēl arī pēc "manierēm" gejuss


Kas tas, Vienotības kaku stumdītājiem, par mīļvārdiņu, "geji"? Ja latvieši būtu tolerasti, tad šodien krievu ģenētiskā atmiņā nebūtu viņu senču, sarkanarmiešu, aiz bailēm piepļūtītie kerzaviki un visi latvieši, kā auni, būtu sastājušies Vienotībā, vai tagad JKP, vai Par. Latvieši var reizēm kļūt par visbaisāko murgu.

Atbildēt

kārtējam kangaram

04.07.2018. 10:11

»

nespļauj nu akā

tavējie zagļi un pederasti tāpat drīz pievienosies Vj.Dombrovskim un Maķisam pie staļinistiem, lai būtu rihtīga Vienotība & Saskaņa. SC ir tik pat "normāli" cilvēki, kā tu, krievu garnizonu maukas bērns


nerātnais,latvieši vienmēr ir intelektuāļi,gudri,audzināti,sakarīgi,toleranti,ta-isnu mugurkaulu un augsti turētu galvu,bet tu un tavējie tādi lokani,negudri,padumji,kā poļi saka BIDLAS.Tu īsts vēl arī pēc "manierēm" gejuss.

Atbildēt

nespļauj nu akā

04.07.2018. 09:10

»

Nost nacionālo Saskaņu un NA

Ingai 1000% taisnība. Saskaņā, protams tāpat kā visās partijās, Saskaņā ir normāli cilvēki, lojāli valstij, kurā dzīvo (te nav runa par varu, bet valsti, kas esam mēs paši), bet partija nav visi biedri, bet tās elite un ekstrēmisti, kuri veido putiniskā režīma politiku, kuri tracina krievus, kuri mudina...


tavējie zagļi un pederasti tāpat drīz pievienosies Vj.Dombrovskim un Maķisam pie staļinistiem, lai būtu rihtīga Vienotība & Saskaņa. SC ir tik pat "normāli" cilvēki, kā tu, krievu garnizonu maukas bērns.

Atbildēt

Nost nacionālo Saskaņu un NA

03.07.2018. 23:00

»

NUNU

Kāds sakars Saskaņai ar Ingas rakstīto ? Man jau sen piegriezušās runas bez konkrētības. Ja viņa apgalvo, ka Saskaņā ir cilvēki no pieminētās šlakas, tad uzvārdus, lūdzu. Katram apgalvojumam vajadzīgs pamatojums. Nevis kaut kādas fantāzijas. Un par jebkuru tēmu. Šis raksts ir autores personības degradācijas...


Ingai 1000% taisnība. Saskaņā, protams tāpat kā visās partijās, Saskaņā ir normāli cilvēki, lojāli valstij, kurā dzīvo (te nav runa par varu, bet valsti, kas esam mēs paši), bet partija nav visi biedri, bet tās elite un ekstrēmisti, kuri veido putiniskā režīma politiku, kuri tracina krievus, kuri mudina atjaunot okupācijas laika privilēģijas, kurina naidu, kaut ne katru reizi tas atbilst kriminālam naida kurināšanas panta sastāvam, jo nodomi nereti tiek maskēti.

Kā NA, tā Saskaņas partijas pastāvēšana ir naida kurināšanas fakts, abas bāžamas vienā maisā un uz purvu slīcināt.

Atbildēt

to Bruno

03.07.2018. 14:12

»

Bruno

Vai kāds var izskaidrot kapēc Latviešu partijas atsakās publicēt čekistus kas ir čekas maisos


Latviešu partijas ir par maisu publicēšanu, tam visu šo laiku ir pretojušies čekas projekti, krievmīļi: LC, DPsaimnieks, LPP, ZRP un Vienotība. Ja JKP kopā ar Saskaņu vēlēšanās savāks vairāk, kā 50% balsu, par maisiem varam aizmirst.

Atbildēt

Varis

03.07.2018. 09:06

Nu beidziet locīties "TB un Vienotības" troļļi.

Atbildēt

Jansons

03.07.2018. 08:14

Patiesība ir viena, tikai katrs viņu pasniedz ar savu mērci.Šis raksts vairāk atgādina pirmsvēlēšanu pasākumu un norādi par ko nedrīkst balsot.

Atbildēt

Bruno

02.07.2018. 23:12

Vai kāds var izskaidrot kapēc Latviešu partijas atsakās publicēt čekistus kas ir čekas maisos?
Katru gadu no masu mēdijiem man stāsta šausmas ko tie čeksti darīja, kā viņi šāva, kā viņi izsūtīja mūs latviešus, bet kapēc viņus paši latvieši sargā - es to nesaprotu!!!!!

Atbildēt

fašistu smerdelim

02.07.2018. 22:22

»

to īstenam kangaram

arī latvuvieši labi pastrādāja KRIEVZEMĒ ļenina labā,tādi kā tu-vajadzētu būt zemāk zāles,klusāk ūdens,FARŠTEIN


Par to, ko krievi pastrādāja Latvijā tikai 1905. gadā, strēlniekiem vajadzīja izgriezt visus krievu augstmaņus, oficierus un popus, bet jūs, debilo bidlomasu, sadzīt lāģeros celt gaišo nākotni.

Atbildēt

to NUNU

02.07.2018. 22:17

»

NUNU

Kāds sakars Saskaņai ar Ingas rakstīto ? Man jau sen piegriezušās runas bez konkrētības. Ja viņa apgalvo, ka Saskaņā ir cilvēki no pieminētās šlakas, tad uzvārdus, lūdzu. Katram apgalvojumam vajadzīgs pamatojums. Nevis kaut kādas fantāzijas. Un par jebkuru tēmu. Šis raksts ir autores personības degradācijas...


Ikviens mērglis, kurš, svinot 9. maiju, ir uzkrāvis uz sevis atbildību par desmitiem miljonu nevainīgu cilvēku zvēriskām slepkavībām Staļina WWII, ir no tās šlakas un pēc viņa tribunāls raud.

Atbildēt

:(

02.07.2018. 21:39

»

solī

pirms divdesmit pieciem gadiem šim rakstiņam būtu bijusi jēga, bet tagad


Kāpēc? Vai vēstures fakti būtu mainījušies??? Es parakstos zem katra Ingas vārda, arī manai ģimenei ir līdzīgs stāsts, un es to nodevu savam dēlam, viņš - savam!!!Mēs NEKAD nebalsosim par "Saskaņu"!

Atbildēt

Vecais Pēkoņtēvs

02.07.2018. 19:04

Par latviešu valodas iznīcināšanas mēģinājumu valodas referendumā es speršu saskaņu līdz pilnīgai tās izmēzšanai pat no tautas atmiņas, ne tikai no manas zemes. Tā tam būs būt.

Atbildēt

NUNU

02.07.2018. 18:52

Kāds sakars Saskaņai ar Ingas rakstīto ? Man jau sen piegriezušās runas bez konkrētības. Ja viņa apgalvo, ka Saskaņā ir cilvēki no pieminētās šlakas, tad uzvārdus, lūdzu. Katram apgalvojumam vajadzīgs pamatojums. Nevis kaut kādas fantāzijas. Un par jebkuru tēmu. Šis raksts ir autores personības degradācijas pazīme.

Atbildēt

Aleksandrs

02.07.2018. 16:59

.. šādu vēsturisku piemēru ir vairāk nekā nepieciešams...tikai neviens nav iedomājies, kas nodeva boļševikiem sarakstus par bagātajiem latviešiem, par latvijas armijā sastāvējušiem karavīriem...tie bija pašu bāleliņi...bet boļševiki sprieduma izpildītāji. Tad jau tagad jākar pie staba visas latviešu partijas, kuras pieļāva savu tautiešu migrāciju un Latvijas ekonomikas sagraušanu...krievs pie tā nebija vainīgs... un rūgtu asaru liešana par sliktu dzīvi ārzemēs nevienu vairāk neaizkustina vairāk nevienu... būtu palikuši štatos..bet atbrauca nejau palīdzēt bet savas mankārības pēc..

Atbildēt

Es

02.07.2018. 16:39

»

Karote

Nesaku, ka jābalso par Saskaņu, bet nu, sasaistīt to ar pagātnes notikumiem, piedošanu, ir mazizglītoto līmenis. Tad vajadzētu turpināt, izstāties no ES, jo tur ir vācieši kaklakungi, angļi -nodevēji, poļi -slepkavnieki, lietuvieši- zemgales sirotāji, utt, utjpr. Pieņemu, cien. kundzei šāda loģiska ...


Pagātnes notikumiem un pilsonim 2018. gadā, kas kandidēs vai balsos par Saskaņu (es un citi), ir ļoti relatīva saikne. Mani visvairāk uzjautrina doma, ka ar šādiem bābu pinķšķa rakstiem var nostiprināt tikai jau esošo pārliecību izvēlēties vēlreiz Vienotības grābekli (piere naivajam ir stulbcieta), bet ne pārliecināt tos, kas Saskaņu izvēlēsies kā mazāko ļaunumu. Vecenes var būt nelaime, galvenokārt tiem, kam tās jāpiecieš.

Atbildēt

Es

02.07.2018. 16:36

Pilnīga tufta, kas ietekmēs tos, kas tāpat negrasījās balsot par Saskaņu. Saskaņa un tās vēlētāji ir LR pilsoņi 2018. gadā nevis kaut kad pagātnē. Punkts.

Atbildēt

to Karote

02.07.2018. 00:14

»

Karote

Nesaku, ka jābalso par Saskaņu, bet nu, sasaistīt to ar pagātnes notikumiem, piedošanu, ir mazizglītoto līmenis. Tad vajadzētu turpināt, izstāties no ES, jo tur ir vācieši kaklakungi, angļi -nodevēji, poļi -slepkavnieki, lietuvieši- zemgales sirotāji, utt, utjpr. Pieņemu, cien. kundzei šāda loģiska ...


Ne tikai Eiropas, bet viss pasaules ļaunums nevar tikt pielīdzināts tam, ko krievs nodarīja tikai WWII. Poļus par slepkavniekiem var nosaukt tikai tāds, kurš pēdējo staļinisko izdzimteni pastūmis zem ledus, bet es vēl 9. maijā tādus redzēju tūkstošiem.

Atbildēt

Karote

01.07.2018. 22:50

Nesaku, ka jābalso par Saskaņu, bet nu, sasaistīt to ar pagātnes notikumiem, piedošanu, ir mazizglītoto līmenis. Tad vajadzētu turpināt, izstāties no ES, jo tur ir vācieši kaklakungi, angļi -nodevēji, poļi -slepkavnieki, lietuvieši- zemgales sirotāji, utt, utjpr. Pieņemu, cien. kundzei šāda loģiska pretruna netraucē , jo mūžīgā upura loma ir tik ērta.

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 16:05

»

to Pilsonis

Kur tad, morālais kropli, kuces bērns, bija tavējie izdzimteņi: LC, DPsaimnieks, LPP, ZRP un Vienotība? Kas rija no visietekmīgākām silēm: ĀM un IeM un vispilnākās, SM siles


Tas ka viņi "izzog" budžeta naudu, pieņem tādus lēmumus, no kuriem dzīvo zaļi - tas viss nav būtiskākais. Jo var būt tā, ka viņi zog, bet sava darba rezultātā dod daudzkārt lielāku labumu.
Tas par ko kangari un kangaru bandu fani klusē, ir vienmēr visos jautājumos ar saviem lēmumiem apkalpot starptautisko mega oligarhu intereses. Par to šie mega oligarhi ļauj viņiem zagt. Ja sāk zagt par daudz, tad kangari saņem pa pirkstiem - tad pēkšņi prokuratūra atver acis un aiztur kādu vai iesaistās mūsu valstij svešas struktūras.
Lai to visu bauri nesaprastu, nekādā gadījumā nedrīkst runāt par valsts pārvaldes mērķiem un pārvaldes principiem, formulu, "pārvaldes matemātiku". Bet ja jārunā, tad bauriem jāiesmērē viltus mērķi, dumji mērķi. Piemēram iestāties ES. Ļoti dumjš mērķis vai arī apzināta diversija. Iestāties ES nevar būt par pašmērķi, bet tikai kā instruments savu mērķu sasniegšanai. Jo iestājoties var notikt tieši otrādi, nespēja sasniegt savus mērķus. Lai to visu bauri nesaprastu, kangari ar lētiem trikiem iesmērē iestāšanos (salīdzinājumā kaut ar Poliju uz super neizdevīgiem nosacījumiem) ES, noklusējot reālos mērķus.

Atbildēt

to Pilsonis

01.07.2018. 15:47

»

Pilsonis

Tā starp citu: rēķinot no 91. gada, visvairāk valdībās ir bijuši biedri no kangaru bandas NA. Uz šo brīdi no kopējā laika tie ir ap 90...


Kur tad, morālais kropli, kuces bērns, bija tavējie izdzimteņi: LC, DPsaimnieks, LPP, ZRP un Vienotība? Kas rija no visietekmīgākām silēm: ĀM un IeM un vispilnākās, SM siles?

Atbildēt

to nelej udeni

01.07.2018. 15:41

»

nelej udeni

izsutiti tika burzuazisko nacionalistu atbalstitaji meza banditi


Centās izsūtīt, vai nogalināt visus, kuri nebija pēc jūsu, civilizācijas atkritumu, staļinisko izdzimteņu, atbaidošiem zvēru ģimjiem un līdzības. Nepaguva, izglāba vācietis.

Atbildēt

nelej udeni

01.07.2018. 14:53

»

Kika

Katra otrā latvieşa ğimeni ir skăruşas şīs šausmas. Tie, kas nepaspěja aizbēgt uz rietumiem, tika izsūtïti vai nošauti


izsutiti tika burzuazisko nacionalistu atbalstitaji meza banditi !

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 14:46

»

Pilsonis

Tā starp citu: rēķinot no 91. gada, visvairāk valdībās ir bijuši biedri no kangaru bandas NA. Uz šo brīdi no kopējā laika tie ir ap 90...


Tikai uz to visu jāskatās savādāk. Partijās viņi spēlē savas lomas, bet reālajā dzīvē, kas nav redzama, viņi visi ir savstarpēji sasaistīti viens ar otru, ar citiem kangariem no citām kangaru bandām.
Un ir cilvēki, kas to visu skaidrā valodā no Saeimas tribīnes jau sen pateica, nekas nav mainījies:
Fragments no
Latvijas Republikas 6. Saeimas ārkārtas sesijas sēdes stenogrammas
1997.gada 28.augustā.
Andris Rubins
Latviju, Saeimu un valdību pārvalda tikai viena partija. Kā mani vēlētāji saka, tā ir Latvijas izsaimniekotāju partija, kuru veido vairākas frakcijas - tās ir “Latvijas ceļš”, “Tēvzemei un Brīvībai”, LNNK, “Saimnieks”, “zemnieki”, kristīgie demokrāti un citi.
http://www.saeima.lv/steno/st_97/st2808.html

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 14:41

»

vēlētājs

Visīstākās kangaru bandas ir čekas projekti: Vienotība, JKP un Par(OIK). Tās mērķis, ar to līdzdalību, iedabūt Saskaņu valdošā koalīcijā. NSL jau sen aizskalota kanalizācijā


Tā starp citu: rēķinot no 91. gada, visvairāk valdībās ir bijuši biedri no kangaru bandas NA. Uz šo brīdi no kopējā laika tie ir ap 90%.
Nevis vienkārši Saeimā, bet valdībās.
Tātad tieši ši kangaru banda bija klāt praktiski visos svarīgākajos lēmumos, viņi lēma, viņu ministri balsoja valdībā. Visu viņu lēmumu rezultātus mēs klaji redzam.
Tikai bauri ir pārāk dumji, lai pieņemtos lēmumus sasaistīt ar iegūto rezultātu

Atbildēt

vēlētājs

01.07.2018. 14:33

»

Pilsonis

Ko tu tur muldi baur. Itkā kangaru bandas ir tikai SC un ZZS? Kāpēc tu nemini arī NA, V, JKP, NSL, PAR...


Visīstākās kangaru bandas ir čekas projekti: Vienotība, JKP un Par(OIK). Tās mērķis, ar to līdzdalību, iedabūt Saskaņu valdošā koalīcijā. NSL jau sen aizskalota kanalizācijā.

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 14:23

»

Nožēolojami

ir tas , ka esošās valdības ir uztaisījušas vēlēšanu sistēmu,kas nekādi neatbilst demokrātiskai sistēmai un valsts Satversmei. Manuprāt, ne viena no esošajām partijām, nevēlās to mainīt, tāpēc daudzi cilvēki neredz jēgu iet uz vēlēšanām, jo balsojot par mazāko ļaunumu, ko katrreiz pirms kārtējām vēlēšanām...


Jā, skan skaisti. Tikai ja kritisks daudzums par to mazo partiju nenobalso, tad viss kārtējo reizi paliek pa vecam. Vēl vairāk, tās balsis mazjai partijai, tai skaitā stutē kangaru režīmu.
Par cik, bauri ir ļoti dumji valsts pārvaldes jautājumos, maigi sakot pārāk naivi cerēt uz bauriem un viņu balsīm mazajai partijai.
Vēl jau protams jautājums, kas ir mazā partija. Daudzi labprāt par mazajām partijām sauktu visādas kangaru bandas JKP un PAR

Atbildēt

Nožēolojami

01.07.2018. 13:47

ir tas , ka esošās valdības ir uztaisījušas vēlēšanu sistēmu,kas nekādi neatbilst demokrātiskai sistēmai un valsts Satversmei. Manuprāt, ne viena no esošajām partijām, nevēlās to mainīt, tāpēc daudzi cilvēki neredz jēgu iet uz vēlēšanām, jo balsojot par mazāko ļaunumu, ko katrreiz pirms kārtējām vēlēšanām skandina pie varas esošie ,nav nekādas nozīmes,jo nekas nevirzīsies uz labo pusi,Vecie buki,skaisti muldēs,pildīs savas un draugu kabatas, bet tauta brauks laimi meklēt citur.Manuprāt, vienīgais risinājums ir balsot par mazajām partijām, kas Saeimā ienestu jaunas vēsmas, samazinātu birokrātiju,sakārtotu nodokļu sistēmu,OIK, mainītu esošo vēlēšanu sistēmu,un apvienotu daudzās ministrijas, kas traucē attīstīties tautsaimniecībai,gan laukos,gan pilsētās.

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 13:06

»

Garbuns

Malacis,uzminēji.Vairākums LATVJU būs par "SASKAŅAS CENTRU" un zs.Latvijai tomēr zemniecības iedvesma(zeme,maize,pieniņš),pie tam sorosīdi šos arvien liec tuvāk solītām PASTALĀM.Atkal pēc oktobra apgaismes zemes apstrādātājs sūtīs inglišiem muciņas sviesta un bekoniņus.VISU LATVIJAS TAUTSAINIECĪBAS ...


Ko tu tur muldi baur. Itkā kangaru bandas ir tikai SC un ZZS? Kāpēc tu nemini arī NA, V, JKP, NSL, PAR.
Vēlēšanu sistēma ir tā atslīpēta, ka patriotiem ir saceltas n-tās barjeras, lai Saeimā netiktu. Lai tikai kangaru bandas būtu spējīgas pretendēt uz ievēlēšanu. Pilnīgi viss tam ir pakārtots.
TIKAI TOTĀLS BOIKOTS spēs ko mainīt. Paralēli jāstājās iekšā tajās kangaru bandās. Jāapspēlē kangari esot iekšā. Tikai bauri ir pārāk dumji, lai to paveiktu. Tāpēc arī visādas ingas raksta visādus dumjus rakstus no sērijas, kāpēc es sev negriezīšu roku, bet izduršu aci

Atbildēt

Garbuns

01.07.2018. 12:53

»

Pilsonis

Gan jau inga nobalsos par kādu no kangaru bandām, kā jau bauram pienākas. Pēc tam izdomās dumjas atrunas, kāpēc kārtējo reizi nobalsoja par kangariem


Malacis,uzminēji.Vairākums LATVJU būs par "SASKAŅAS CENTRU" un zs.Latvijai tomēr zemniecības iedvesma(zeme,maize,pieniņš),pie tam sorosīdi šos arvien liec tuvāk solītām PASTALĀM.Atkal pēc oktobra apgaismes zemes apstrādātājs sūtīs inglišiem muciņas sviesta un bekoniņus.VISU LATVIJAS TAUTSAINIECĪBAS ATDZIMŠANAI!

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 11:54

Gan jau inga nobalsos par kādu no kangaru bandām, kā jau bauram pienākas. Pēc tam izdomās dumjas atrunas, kāpēc kārtējo reizi nobalsoja par kangariem.

Atbildēt

Tā kā cionisti- komunisti mūs vada jau

01.07.2018. 11:30

»

Saskaņas, cionistu instrumenta,

uzdevums ir nonākt valdībā, solot sociāldemokrātiju. Lai Saskaņa nonāktu valdībā ar sociāldemokrātijas solīšanu, bija jāpanāk dziļš un redzams nabadzības vispārejais līmenis, neticība tiesu varai, kuras politiku nosaka NA. Faktiski bijušie komunisti- cionisti kā Dz. Rasnačs...


kopš okupācijas sākuma 1940. gada. Tad acīm redzama ir cionistu politika izvēloties uzvārdus amatpersonām. Vj. Dombrovskis tas pats V. Dombrovskis, kas Briselē? Hmm. Vj. Dombrovskis nomainīja uzvārdu .. hmm. Ananatolijs Gorbunovs .. kuprainītis.. Jānis Maizītis , mikliņa, mūs visus pabaros, nevis sūdu maiss, kura pierei piederētu nagana spals.. Mūrniece Inārā no NA mums mūrē, Dz. Rasnačs, radošs latvietis, kas apkārt vazājas ar NA nozīmīti pie žaketes atloka, Raivis dzintars, I. Parādnieks.. mongols, izvirtulis. Uldis Sesks... Hmm.. Ušakovs, ausainītis, turklāts Nils - amerikānis... Lāčplēsis pašv. vad. Ušakovs Lāčplēsis... Vai ksds no visiem nosauktajiem ir gudrāks, apdāvinātāks par jebkuru goju? Šaubos. Tos atrod un virza, iestāsta un iegalvo.. VARA vada.

Atbildēt

Saskaņas, cionistu instrumenta,

01.07.2018. 11:11

»

Faktiski tā saucamie nacisti

ir tie paši, kas realizē komunista- cionista Dz. Rasnaca, B. Brokas uzturēto tieslietu sistēmu. NA ļaujot sevi degradēt ar NA atrašanos Tieslietu ministrijas vadībā, tiesu sistēmas nepilnībās . Ne velti tikai tā var panākt NA vainošanu, jo tieslietu sistēma sagrauta, kas arī bija cionistu mērķis, panākt...


uzdevums ir nonākt valdībā, solot sociāldemokrātiju. Lai Saskaņa nonāktu valdībā ar sociāldemokrātijas solīšanu, bija jāpanāk dziļš un redzams nabadzības vispārejais līmenis, neticība tiesu varai, kuras politiku nosaka NA. Faktiski bijušie komunisti- cionisti kā Dz. Rasnačs.

Vj. Dombrovska, kurš nomainīja uzvārdu, tautība nav zināma. Ekonomiku mācījies ASV speciālā cionistu augstskolā. Cionists - V. Zatlers, kas arī ASV mācījās tai pat augstskolā ASV politikā ieveda Vj. Dombrovski, kuru uzturēja nezināmas izcelsmes nauda kaut kādā ar cionistiem saistītā nevalstiskā bibrīdā kā domnīca, pametot politiku.

Cionistu vara izvēlējās visideālāko saskaņā ar cionistu stratēģiju un taktiku Saskaņas VP ka didātu. Baltists Sproģis, bijis bīskaps, atbilsts Jaunajai Derībai, vietējā populācija neatzīst žīdmasonu cionistu Veco Derību utt. Iedomājieties pretējo, jūs ieraudzītu patiesību. E. Levits, kuru jau virzīja VP amatam nederēja, viņa ģimene redzamas žīdu fizionomijas. Iedomājieties žīdu, kas atbilst tam visizteiktāk, tādu nevar likt par kandidātu VP amatam.Paklausîgais cionistiem Sproģis visizteiktāk atbilda pēc fizionomijas VP amatam, kam aitas bija jāved nokaut žīdmasonu lopkautuvē - nabadzībā, verdzībā ar sociāldemokrātiju uz lūpām, valsts parādos.

Atbildēt

no Jūrmalas

01.07.2018. 11:03

Es nebalsošu par Saskaņu, jo:
* viņi ir viltus sociāldemokrāti, viņu premjera kandidāts Dombrovskis ir superliberālis;
* viņi Rīgā nežēlīgi apzog nodokļu maksātājus (Rīgas satiksme, Kr.Barona iela, nanoūdeņi, Centrāltirgus, Rīgas namsaimnieks...kur salikti visi savējie, kas neko nejāedz no ekonomikas un pat neprot valsts valodu);
* viņi ir kremļa satelītpartija
* viņi nekad nav nosodījuši okupāciju un 9.maijā slavina okupantu armiju

Atbildēt

Faktiski tā saucamie nacisti

01.07.2018. 10:55

»

ES BALSOŠU

Jo nazistu lidzskrējēji-kolabrocionisti daudz ļaunuma nodarīja četros baigi baigajos gados latviešu tautai


ir tie paši, kas realizē komunista- cionista Dz. Rasnaca, B. Brokas uzturēto tieslietu sistēmu. NA ļaujot sevi degradēt ar NA atrašanos Tieslietu ministrijas vadībā, tiesu sistēmas nepilnībās . Ne velti tikai tā var panākt NA vainošanu, jo tieslietu sistēma sagrauta, kas arī bija cionistu mērķis, panākt, ka populācija netic valsts varai. Cionisti papildus ar robiem likumdošanā maksātnespējas administrēšanā radīja beztiesiskumu un patvaļu, kuru redzamu padarīja visiem, nošaujot gudrāko no administratoriem, jo kļuva bagāts un bīstams varai ar to informāciju, ko zināja.

Tas viss tiek darīts Saskaņas it kā sociāldemokrātijas realizēšanas interesēs.

NA ir tāds pat kā Saskaņa cionistu instruments. Zatlers, cionistu brīvmūrnieks jau mēģināja ievest Saskaņu valdībā. Neizdevās. Cionistu gudro stratēģijai nācā veidot likumdošanu MNA un nošaut Bunkusu. Lai izceltu Saskaņs ar žīdu Vj. Dombrovski kā MP nozīmīgumu un baptistu Sproģi kā VP kandidātu.

Kam tad tas vajadzīgs? Lai radītu haosu, ievestu Saskaņu valdībā, ar Saeimas balsojumu ieviestu otru valsts valodu, mainot Satversmes preambulu. Haosā, beztiesiskumā, tukšās runās valsts tiek novājināta un pakļauta ar parādiem. Savulaik referendums izglāba VAS Latvenero no privatizēšanas. SVF/PB liek mums ar likumdošanu maksāt ar OIK dārgāk par elektrību. Drīz ar Saskaņu balsojumu valdībā SVF/PB, solot sociāldemokrātiju visiem, savā īpašumā iegūs VAS Latvenergo, visvērtīgāko Latvijas bagātību.

Atbildēt

info

01.07.2018. 10:52

»

Edge

"Tādas nianses izšķir visu...


Zvidriņa prognoze ir novecojusi. 2050.g. Latvijā būs 1.52 milj. Balsojiet par sorosīdiem un būs vēl mazāk.

Atbildēt

Komunistu- cionistu vara, ar Zatleru virzīja

01.07.2018. 09:26

»

Kika

Katra otrā latvieşa ğimeni ir skăruşas şīs šausmas. Tie, kas nepaspěja aizbēgt uz rietumiem, tika izsūtïti vai nošauti


Saskaņu valdībā. VVF, Zatlers ir ASV žīdmasonu brīvmūrnieki. Brīvmūrnieku un masonu organizāciju darbība LV nav aizliegta un tā slēpjas zem nevalstisko oerganizāciju nosaukumiem. Briselē panākta slepena vienošanās, la migrantus no Vācija un tikko ieceļojušos nevalstiskās cionistu organizācijas ar kuģiem bez šķēršļiem ievedīs arī Latvijā.

Žīdmasonu B' nai B' rith izpildvara sajauc tautas ar kariem un migrāciju, genocīdu un politiskām slepkavībām iesaistot šo žīdmasonu kontrolētos brīvmūrniekus - Zatleru, VVF. Pusžīdus kā Lembergs, kurš ir ilumināts. Runā vienu, bet dara pretējo.

Atbildēt

Lapas:    3   2   1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Kņada

FotoKatrs no mums kaut reizi ir mēģinājis sākt jaunu un skaistu dzīvi. Dažam pietika ar vienu mēģinājumu, cits to darīja vairākkārt, bet vēl kāds to dara, tas ir, mēģina nepārtraukti.
Lasīt visu...

8

Aicinām Baltkrievijas Valsts prezidentu nekavējoties darīt visu ko tādu, ko viņš noteikti nedarīs

FotoMēs, Lietuvas, Polijas, Latvijas un Igaunijas prezidenti kā Baltkrievijas kaimiņi un kā NATO un ES dalībvalstis vēlamies, lai Baltkrievija būtu stabila, demokrātiska, neatkarīga un pārtikusi valsts. Tādēļ mēs aicinām Baltkrievijas Valsts prezidentu:
Lasīt visu...

21

Provinces pensionāra vēstule pakaļpalicējiem Rīgā

FotoMierīga varas maiņa, bez skandāla un klopes, saskaņā ar brīvu vēlēšanu rezultātiem jau izsenis tiek dēvēta par demokrātijas svētkiem. Šāds prieka brīdis gaida rīdziniekus jau pēc dažām nedēļām. Par Rīgas iepriekšējās politstruktūras sabrukumu vairs nešaubās neviens, un tagad vēlētāju rokās būs sastutēt jaunu. Ne nu gluži pašiem, bet caur vēlētiem priekšstāvjiem.
Lasīt visu...

21

Kam ir izdevīgi popularizēt tautu izšķīšanu "kausējamā katlā"

FotoTautas brīvība ir atkarīga no nacionālās identitātes spēka. Identitāte ir vērtību sistēma. No vērtībām izriet griba un rīcība - nepakļauties apspiestībai, cīnīties, upurēties.
Lasīt visu...

15

Aizbraukt uz vietu ar skaistu skatu un izslāpušām acīm divatā skatīties uz klienta alkohola pudeli...

FotoPēc Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) statistikas 2019. gadā vadītāji alkohola reibumā izraisīja 173 ceļu satiksmes negadījumus (CSNg) ar cietušajiem, 14 CSNg ar bojā gājušajiem un 232 CSNg ar ievainotajiem. Pēc Eiropas Komisijas statistikas 2018. gadā Latvija pēc ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita bija trešā valsts ES pēc Rumānijas un Bulgārijas.
Lasīt visu...

3

Lai novērstu uzmanību no izgāšanās ar kadastrālajām vērtībām, esam uzmeistarojuši slepenu projektu par jaunu tiesiskuma darba grupu

FotoPiektdien, 7. augustā, Tieslietu ministrija ir iesniegusi izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ziņojuma projektu, kas paredz izveidot darba grupu ar valsts tiesisko drošību saistīto problēmjautājumu risināšanai.
Lasīt visu...

18

Neuzskatām par iespējamu piedalīties priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumos, kas tiek organizēti svešā valodā

FotoEsam aicināti piedalīties priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumos, ko organizē Latvijas sabiedriskie mediji, kas cita starpā iekļauj arī raidījumus, kas notiek svešvalodā, konkrēti - krieviski.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Izliksimies, ka esam norūpējušies: valsts prezidenta Egila Levita paziņojums par vēlēšanām Baltkrievijā

Latvija kā Baltkrievijas kaimiņvalsts pilnībā atbalsta baltkrievu tautas dziļo vēlmi dzīvot savā neatkarīgā, brīvā,...

Foto

Par dzīves mērķiem un jēgu

Kas mēs esam? Kāds ir mūsu dzīves mērķis? Kāda ir jēga cilvēces pastāvēšanai? Atbilstoši savām zināšanām un prāta spējām mēs meklējam...

Foto

Pamēģiniet mums noticēt, ka vislielākajā luterāņu draudzē viss ir gandrīz kārtībā

Rīgas Lutera draudze kategoriski noraida medijos izskanējušās interpretācijas par draudzes ilggadējo mācītāju Kaspara Simanoviča...

Foto

Par ko balsot vēlēšanās?

Vatikāna II koncils par katoļu aktīvu līdzdalību politiskajā un sabiedriskajā dzīvē uzsver, ka "visiem pilsoņiem ir jāatceras savas tiesības un reizē pienākums...

Foto

Neizvērtēta un nepamatota kadastrālo vērtību aprēķināšanas reforma ir kaitniecība

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija uzskata, ka globālās krīzes apstākļos (Covid pandēmijas laikā) finansiāli tiek ietekmēts ikviens...

Foto

Ceram, ka valdība un koalīcija pieņems pareizo lēmumu un atdos mums visu, ko pieprasām

Esam gandarīti par to, ka Amerikas Savienoto Valstu valdība joprojām pievērš uzmanību...

Foto

Kadastrālās vērtības ir “jāiesaldē”

Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA aicina “iesaldēt” šā brīža kadastrālās vērtības, lai novērstu negatīvās sekas, kas prognozēto kadastrālo vērtību pieņemšanas gadījumā...

Foto

Pa iznīcības ceļu…

Kāds gudrais reiz uzdevis jautājumu: „Viens mats — vai tas ir daudz, vai maz?” Un pēc tam pats atbildējis: „Ja uz galvas, tad...

Foto

Dabas aizsardzības pārvaldes reforma: ieguvumus nesaskatām, zaudējumi acīmredzami

Vides konsultatīvā padome (VKP), kas apvieno divdesmit nozīmīgākās nevalstiskās vides organizācijas Latvijā, iebilst pret VARAM virzīto Dabas aizsardzības...

Foto

Striķim pietiek, ēšanai nepietiek: Latvijā diemžēl parasti praktizē lāpīšanu ar ielāpiem, kas mazāki par caurumu

Pārsvarā Latvijas sabiedrība ir vai tiek grūsta procentu gūstā. Ja ienākumi...

Foto

Izstrādātie tiešmaksājumu nosacījumi vairāk līdzinās "naudas apgūšanai"

Publiskajā telpā izskanējušie tiešmaksājumu aprēķini nav korekti, tiešmaksājumu sadaļā visvairāk cietīs mazie un vidējie lauksaimnieki, turklāt Zemkopības ministrijas (ZM)...

Foto

Ko lai dara, ja man gribas sev paturēt pusi no grāmatu vākos ielikto apķēzošo sacerējumu pārdošanas cenas?

Jau labu laiku lauzu galvu par grāmatu vākos ielikto...

Foto

Pakļautās Latvijas priekšniekdiletanti infekciozos laikos

Pirms ir sākta ordeņu dalīšana "Par uzvaru pār Covid-19", ir vērts ar vēsu prātu novērtēt pakļautās Latvijas iestāžu un personāliju darbību...

Foto

Kā mēs tērēsim daudzās naudas

Vairāk nekā 10 miljardi eiro jeb gandrīz viens Latvijas gada budžets – tik daudz Eiropas naudas mums līdz 2027. gadam paredz...

Foto

Es apliecinu savu interesi iesaistīties dialogā ar likumdevēju Saeimas organizētā konferencē vai seminārā - tas mums noteikti dos daudz laba

Daru zināmu, ka 2020. gada 2....

Foto

Esam izlēmuši koncentrēties uz ražošanu Latvijā – un tam ir savi iemesli

Šobrīd ir pienācis laiks, kad AS „Agrolats Holding” grupa, kurā ietilpst arī tādi pazīstami...

Foto

Liel un jaun koncertzāl, pa kuras celšn jūs tur kašķe, taisn pirms gad tik atklāt uz Lielo laukum iekš Ventspil

Mēs, kas dzīvo iekš sav ķizgal...

Foto

Nav atbalstāms MK rīkojuma nosacījums par Pasaules tirdzniecības centra ēkas demontāžu

Latvijas Arhitektu savienības (LAS) Padomes locekļi, apspriežot Ministru kabineta rīkojumu Nr. 341 no 18.06.2020. par...

Foto

Eiropas Komisija vērtēs Latvijas ārkārtas stāvokļa atbilstību cilvēktiesībām

Šā gada pavasaris ar Covid 19 un no tā izrietošajām sekām izsita no līdzsvara daudzus. Tiek lauzti šķēpi,...

Foto

Vadzis

Kā saprast teicienu un pat apgalvojumu – «Kad vadzis ir pilns, tas lūzt»? Vai tā, ka ir nepieciešamas pārmaiņas, ka/ja turpmāk neizdosies noturēt paklausībā, ka...

Foto

Tagad mums ir slikti ceļi, bet daudz ierēdņu, kuri balso par to, lai nekas nemainītos

Divas lietas. Arī it kā nesaistītas, bet par to pašu. Attīstības Par kabatas...

Foto

Meklējam viedu taktiku ēnu ekonomikas līmeņa mazināšanai

Pagājušais – 2019. gads iestādei bija nopietns pagrieziena punkts, kad tika izstrādāta jauna Valsts ieņēmumu dienesta (VID) attīstības stratēģija...

Foto

Sauksim visas lietas īstajos vārdos

Kas katram no jums ir tas mīļākais un dārgākais? Protams, vispirms tā ir paša personīgā āda. Pēc tam bērni, sieva, ģimene....

Foto

Kremļa vēstniecība nāk palīgā: noderīgie idioti cieš zaudējumus „Piebaltijas” infokara frontē

Latvija ir uzsākusi sparīgu cīņu pret  Kremļa izplatīto dezinformāciju. Par drošību un  veselīgu mediju vidi atbildīgās...

Foto

Kam ir izdevīga ārkārtas situācija, jeb kā tiek radītas dzīres mēra laikā?

Saeimas pēdējā ārkārtas sēdē 9. jūlijā, tika izskatīti pieprasījumi par konkrētiem faktiem saistībā ar...

Foto

Mēs dzīvojam melu sistēmā

Es Jums pastāstīšu, kā veido melu ziņas. Melu sistēmu. Tikai ar dažiem piemēriem. Kaut to ir daudz....

Foto

Pareizu ceļu ejam, biedri Svece

Atbalsta vēstule pasaules progresa vēsmu nesējiem, nenogurdināmiem cīnītājiem pret verdzības laiku mantojumu, rasismu un citiem -ismiem....

Foto

Par ko Covid piemaksas Ieslodzījuma vietu pārvaldē?

Izlasīju internetā: "Fiskālās disciplīnas padome: valsts atbalsts Covid-19 pēckrīzes pasākumiem lielākoties ticis valsts sektoram un uzņēmumiem.”...

Foto

Vai Ļeņina ielā 59 (blakus Stūra mājai) dzīvoja čekisti?

Es te veicu nelielu izpēti. Iepriekš publicēju aicinājumu atsaukties zinošus cilvēkus, kas varētu paskaidrot, vai Ļeņina ielā...

Foto

Pēdējais laiks mēģināt iegūt politisko kapitālu no prettiesiskā nekustamā īpašuma nodokļa tēmas

Līdzšinējā nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanas kārtība ir jāreformē, un jāievieš neapliekamais minimums primārajam...

Foto

Dievapziņa - strīdēties vai mēģināt saprast?

Katram no mums ir sava patiesība jeb pasaules uzskats, ko esam izveidojuši no lasītā, redzētā, dzirdētā, skolā iemācītā un pašu...

Foto

Uz politiskā feļetona tiesībām: pašpasludinātā virsvadoņa dekrēti par Teikas apkaimi

Es, Viedais Manels, turot roku uz Latvju nerātnajām dainām, pasludinu sevi par Teikas virsvadoni un zvēru...

Foto

Tālmācību nepieņemamības pamatojums

Tālmācību (attālinātās “online” izglītības) nepieņemamības pamatojums jeb krievu neoliberālis prognozē klātienes izglītības elitarizāciju un apgalvo, ka līderiem nav jābūt pārāk daudz un tāpēc...

Foto

Nekustamā īpašuma astrālās vērtēšanas līkloči

Šobrīd Latvijā nekustamo īpašumu kadastrāli vērtē atsevišķi – ēkas/būves un zemi, kas ir pretrunā ar pasaulē pārsvarā pieņemto praksi un Latvijas...

Foto

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina Valsts prezidentu kļūt par pirmās latviski izdotās grāmatas piecsimtgades notikumu patronu

Valsts prezidents Egils Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti šodien apmeklēja Latvijas...

Foto

Ja ir TĀDS “tautu tēvs”, tad labāk tautai dzīvot kā bārenei

Pasaulē ir un ir bijuši vairāki “tautas tēvi”. Tiesa, šāda iezīme ir tikai totalitārajiem režīmiem....

Foto

Pārdomas pēc grāmatas "Viltvārdis" izlasīšanas

Vispār jau cilvēcīgi Levitu var saprast, nedaudz pat izjūtu līdzjūtību. Kādas dzimtas piedzīvotās epizodes, iespējams, gadu gaitā radu daudzreiz pārstāstītas un...

Foto

Ko gada laikā paveicis nācijas tēvs un visas tautas prezidents

Valsts prezidenta Egila Levita prezidentūras pirmā gada (2019. gada 8. jūlijs–2020. gada 6. jūlijs) kopsavilkums....

Foto

VID pieeja veicina to, ka uzņēmējs ir gatavs pat atsaukties noziedznieku aicinājumiem sadarboties

Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir būtiska loma valsts budžeta ieņēmumu veidošanā. Tomēr visbūtiskākā...

Foto

Toreiz un tagad jeb Mīti un patiesība par dzīvi Latvijā padomju laikā

Vien reta tēma tiek apspriesta tik emocionāli, bet bieži vien – pat agresīvi, kā...

Foto

Totalitāro žurku cīņa par varu: kurš kuru iznerros

Pašsaprotams, ka sabiedrotos (draugus) aicina ciemos kā ikdienā, tā arī svētku dienās. Īpaši jau svētku dienās. Nav šaubu,...

Foto

Ja tas, ko raksta grāmatā „Viltvārdis”, ir taisnība, tad Nācijas tēvam ir jāatkāpjas

1. Ja viss tas, ko grāmatā Viltvārdis, raksta Lato Lapsa, ir taisnība, tad Nācijas...

Foto

Ko apliecina pieminekļa zīme

Mantojums ir visapkārt, tas, paaudžu paaudzēm uzkrāts, veido mūsu šodienu – kā fons un vērtību radītājs. Tas, ko redzam, paliek mūsos, tāpēc...

Foto

Tagad es piesaku valsts digitalizācijas reformu

Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojumus "Par valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras...

Foto

Manas pārdomas par Latvijas himnu

Mūsu valsts himnā centrālais jēdziens ir Latvija. Toreiz, kad himna radās, priekšstats par Latviju bija jauns. Latvija kā vienota zeme –...