Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Pievienot komentāru

Lapas:    3   2   1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Ulmanis uzvārdā

14.09.2018. 20:03

Es patiesi nebalsošu par Saskaņu, jo: 1) mana ģimene ir cietuši no Krievijas 1941.gadā 14 jūnijā izsūtot manu tēvu un vectēvu, kurš strādāja savos laukos no 4.00 rītā līdz 22:00 vakarā un viņš Krievijā koncentrācijas nometnē kā Vāciešiem tika nobendēts, 2) tālāk argumentus nav vērts likt, jo uz to vēl Saskaņas vērtības pieļauj pievienošanos Krievijai, kas ar ko līdzīgu 1941.gadam mūs sagaida!

Atbildēt

egils l

10.08.2018. 17:20

(pray)Sociologi-Lasot Jaunākās ziņas-par tēmu-""Ko Argentīnas Augstākās Masonu ložas pārstāvis viņam svešā Latvijā gatavojas izdarīties? par 8 milj. eiro Nodokļu maksātājiem nozagto naudu...Ko Francis te pazaudējis ?""- Vai jūdokristīgie ""Svētie tēvi"", kas masveidā pa visu pasauli ""Izspēkoja"" arī ""Brīvprātīgi""...pakļaujoties Jūdu ""Safantazētajam mākslīgajam Dievam"", vai tā paša ""Dieva"" vārdā -jūdu marasmātiskā ekstāzē""vardarbīgi pierunāja..brīvprātīgi... nepilngadīgos puisīšus SAJUST...šī Jūdodieva patiesumu...(highfive)

Atbildēt

andris a

17.07.2018. 19:22

Pievienot(split)(pray)
Alfrēds Kukuts tēmā Bērni un ģimene, Pārdomas, Politika
14. jūl 11:37 · Aptuvenais lasīšanas ilgums - 7 min
CIONAS GUDRO PROTOKOLI - XIII
13.no­da­ļa
13.1.Rū­pes par die­niš­ķo mai­zi
Rū­pes par die­niš­ķo mai­zi spiež lēt­ti­cī­gos ciest klu­su un būt mū­su pa­klau­sī­giem kal­piem.
No vi­ņu vi­dus mēs iz­rau­gā­mies sa­vai pre­sei pie­mē­ro­tus ļau­dis.
Vi­ņu uz­de­vums ir ap­lū­kot no mū­su in­ter­ešu vie­dok­ļa vi­su to, ko mēs sa­vās ofi­ci­āla­jās la­pās tie­ši ie­kļaut ne­va­ram.
Ja strī­dī­gais jau­tā­jums ir iz­vir­zīts, mēs mie­rī­gi va­ram veikt vē­la­mos pa­sā­ku­mus un tau­tai pa­vēs­tīt par to kā par no­ti­ku­šu fak­tu.
Ne­viens ne­drīk­stēs pra­sīt šo pa­sā­ku­mu at­cel­ša­nu vai gro­zī­ša­nu, jo tie tiek at­tē­lo­ti kā līdz­ši­nē­jā stāvok­ļa uz­la­bo­jums.
Pre­se vi­sai drīz no­vēr­sīs sa­bied­ris­ko do­mu jaun­iem jau­tā­ju­miem.
Mēs, Gud­rie, ta­ču esam mā­cī­ju­ši ļau­dis no­vā­ji­nāt se­vi mū­žī­gās slā­pēs pēc kaut kā jaun­a.

13.2. Valsts­tie­sī­bu jau­tā­ju­mi
Uz šo jaun­o jau­tā­ju­mu ap­sprie­ša­nu me­tī­sies dum­jie tau­tas lik­te­ņu va­dī­tā­ji.
Vi­ņi vēl ar­vien ne­var sa­prast, ka vi­ņiem nav ne­kā­das jē­gas par to, ko vi­ņi grib iz­šķirt.
Valsts māk­slas jau­tā­jums ir sa­pro­tams ti­kai tiem, ku­ri jau ga­du sim­te­ņiem ir to pār­zi­nā­ju­ši un ar to no­dar­bo­ju­šies.
No vi­sa teik­tā jūs re­dzē­sit, ka mēs tie­ca­mies pēc tau­tas uz­ti­cī­bas, lai vieg­lāk lais­tu va­ļā mū­su valsts ma­šī­nu.
Jūs bū­sit ie­vē­ro­ju­ši, ka sa­bied­ris­kās do­mas at­bal­stu mēs mek­lē­jam ti­kai tad, ja lie­ta gro­zās ap tuk­šiem vār­diem, ap jau­tā­ju­miem, ku­rus mēs pa­ši esam ie­ne­su­ši pa­sau­lē.
Bet fak­tis­ki mēs da­rām to, ko pa­ši gri­bam. Pats par se­vi sa­pro­tams, ka mēs pas­tā­vī­gi at­gā­di­nām, ka vi­sā dar­bī­bā mūs va­da ce­rī­ba un vēl­me pēc ie­spē­jas kal­pot vis­pā­rē­jam la­bu­mam.

13.3.Saim­nie­cis­kie jau­tā­ju­mi
Lai pā­rāk ne­mie­rī­go ļau­žu uz­ma­nī­bu no­vēr­stu no valsts māk­slas jau­tā­ju­mu ap­sprie­ša­nas, mēs priekš­plā­nā iz­vir­zām it kā jaun­us valsts māk­slas jau­tā­ju­mus: jau­tā­ju­mus par in­dus­tri­ju, lai cil­vē­ki va­rē­tu ša­jā dar­ba no­za­rē iz­tra­ko­ties.
Ma­sas ir ar mie­ru pa­likt bez­dar­bī­bā, at­pūs­ties no “po­li­tis­kās” dar­bī­bas (ku­rai mēs tās audzi­nā­jām, lai ar šo ma­su pa­lī­dzī­bu ap­ka­ro­tu lēt­ti­cī­go val­dī­bas) vie­nī­gi ar no­tei­ku­mu, ja būs jaun­a no­dar­bo­ša­nās, ku­rā mēs tām it kā no­rā­dī­sim tās po­li­tis­ko vir­zie­nu.

13.4.Iz­prie­cas un pub­lis­kie na­mi
Lai ma­sas pa­šas no se­vis ne­nāk­tu pie at­skār­smes, mēs tās iz­klai­dē­jam ar da­žā­dām iz­prie­cām, spē­lēm, kais­lī­bām un tau­tas na­miem.
Drīz mū­su pre­sē pa­rā­dī­sies zi­ņa par prē­mi­jām vis­da­žā­dā­ka­jās māk­slas un spor­ta no­za­rēs.
Šā­du iz­prie­cu pār­pil­nī­ba pil­nī­gi no­vēr­sīs ma­su do­mas no jau­tā­ju­miem, par ku­ru īs­te­no­ša­nu dzī­vē mums ar tām nāk­tos stip­ri cī­nī­ties.
Ja cil­vē­ki maz pa­ma­zām ar­vien vai­rāk zau­dēs spē­ju pat­stā­vī­gi do­māt, vi­ņi ska­tī­sies uz vi­su ar mū­su acīm. Tad mēs vie­ni pa­ši ie­ne­sī­sim jaun­us do­mu vir­zie­nus, da­bis­ki, ti­kai ar tā­du per­so­nu starp­nie­cī­bu, ku­ras ne­tiek tu­rē­tas aiz­do­mās, ka tās ir sais­tī­tas ar mums.

13.5. Ir ti­kai vie­na pa­tie­sī­ba
Tik­līdz mū­su kun­dzī­ba būs at­zī­ta, brīv­do­mī­gā sap­ņo­tā­ju lo­ma būs no­spē­lē­ta.
Līdz tam lai­kam vi­ņi iz­da­rīs mums vis­lie­lā­kos pa­kal­po­ju­mus.
Tā­dēļ arī turp­māk mēs gri­bam ma­su do­mas vir­zīt uz vi­sā­dām dē­kai­nām mā­cī­bām, ku­ras ir jaun­as un arī it kā prog­re­sī­vas.
Mēs ta­ču ar “prog­re­su” ļo­ti sek­mī­gi dum­jās lēt­ti­cī­go gal­vas esam sa­gro­zī­ju­ši.
Starp vi­ņiem nav ne­vie­na, kas bū­tu spē­jīgs ap­tvert, ka šis vārds vi­sos ga­dī­ju­mos aiz­sedz pa­tie­sī­bu, ja nav ru­na par saim­nie­cis­kiem at­ra­du­miem,
jo ir ti­kai vie­na pa­tie­sī­ba, ku­rā nav vie­tas ne­kā­dam prog­re­sam.
Kā kat­ra vil­tus do­ma, tā arī prog­ress kal­po ti­kai pa­tie­sī­bas aiz­seg­ša­nai,
lai to ne­viens, iz­ņe­mot mūs, Die­va iz­re­dzē­tos, pa­tie­sī­bas glā­bē­jus, ne­pa­zī­tu.

13.6. Cil­vē­ces lie­lie jau­tā­ju­mi
Kad va­ra būs pil­nī­gi mū­su ro­kās, mū­su ora­to­ri ru­nās par cil­vē­ces lie­la­jiem jau­tā­ju­miem, ku­ri sa­viļ­ņo­ja pa­sau­li, līdz tā bei­dzot no­nā­ca mū­su lab­da­rī­ga­jā va­dī­bā.
Kam mo­dī­sies aiz­do­mas, ka vi­si jau­tā­ju­mi ra­dās sa­ska­ņā ar plā­nu,
ku­ru ne­viens lēt­ti­cī­gais nav uz­mi­nē­jis dau­dzu ga­du sim­te­ņu lai­kā?P.S. Man personīgi šķiet, ka š ī g r ā m a t a i r k ā p a m ā c ī b a
J a u n ā s P a s a u l e s K ā r t ī b a s i e v i e s ē j i e mun k ā p a m a t s D A L L E S A D O K T R Ī N A I,kura ir veiksmīgi ieviestaun pašlaik tiek realizēta mūsu dzīvē.
Alfrēds Kukuts

Turpinājums sekos.

Kopēts 2018.gada 3.maijā no Interneta.

Datorsalikums: Alfrēds Kukuts,SVEICIENS NO izpildītājiem- Ušakovi, Ameriki, Abu Meri,Leviti, Šleseri, Godmani-Goldšmiti,Rozencveigs, Stankeviči, Vanagi, Aleksandri,Žilko, Sproģi, Stepanjani ...utml....(split)

Atbildēt

Biruta

05.07.2018. 15:37

Piekrītu. Nekā personīga. Bet piekrītu Ingai. Arī man tas ir pašsaprotami.

Atbildēt

vispār

05.07.2018. 14:44

»

Aleksandrs

.. šādu vēsturisku piemēru ir vairāk nekā nepieciešams...tikai neviens nav iedomājies, kas nodeva boļševikiem sarakstus par bagātajiem latviešiem, par latvijas armijā sastāvējušiem karavīriem...tie bija pašu bāleliņi...bet boļševiki sprieduma izpildītāji. Tad jau tagad jākar pie staba visas latviešu...


reāli???Varbūt padomā par to, ka pirms tika izsūtīti cilvēki no Latvijas, jau tika izstrādāti plāni, cik daudz cilvēku jāizsūta no valsts, lai izjauktu etnisko sastāvu un mainītu tautas spēju pretoties ilgstošā laika posmā, lai veidotu padomju pūli katrā no iekarotajām vietām un LV vēl atrodas Baltijai pa vidu??.Tiešām domā, ka tad, ja nebūtu tādu vai kaut kādu sarakstu, čekisti pateiktu - nu labi, ja negribat uzrakstīt kādu uzvārdu, negribat, labi - mēs dodamies mājās, nu mēs saprotam, tas nav tā gluži jauki, labi, labi, - dzīvojiet laimīgi ????Nevajag piemirst, ka pirmskara LV viss bija pienācīgi uzskaitīts,- katrā pilsētas, novada, ciema, pagasta domē bija uzskaites, kas kam pieder, cik maksā nodokļus uttt.Nodokļus maksāja pat šuvēja, kas strādāja mājās.Atlika tikai iepazīties ar pagastu/pilsētu/ciemu pārvaldēs paņemt nodokļu uzskaites un zemesgrāmatas.Čekisti protams paši neredzēja un nekādi neuzzinātu, kam pieder uzņēmumi, fabrikas, zemes un mājas, lopi, vai ne???Padomju armija ar savām bāzēm atradās LV teritorijā jau no 1939.gada 25 000 karavīru sastāvā, un šajā laikā sāka iebraukt militārpersonu ģimenes locekļi( tie arī bija tie, kas sagaidīja krievu tankus ar puķēm un kombinē(sieviešu apakšveļa)gāja uz Operu) , tāpat kā Igaunijā, Un Lietuvā.Tajā laikā vēl viss notika ierastajā kārtībā - fabrikas un fabrikanti strādāja, aizsargi, policisti, karavīri pildīja savus dienesta pienākumus.Saprotams, ka tie, kas mēģina iestāstīt, ka latvieši paši vainīgi pie izvedamo sarakstiem, domā, ka LV bija tāpat kā Krievijā, kur pat vēl 20.gs.50. gados ciemos iedzīvotājiem nebija savas pases.LV pirms kara bija uzskaite kā normālā Eiropas valstī.

Atbildēt

krievmīlim

04.07.2018. 15:12

»

kārtējam kangaram

nerātnais,latvieši vienmēr ir intelektuāļi,gudri,audzināti,sakarīgi,toleranti,ta-isnu mugurkaulu un augsti turētu galvu,bet tu un tavējie tādi lokani,negudri,padumji,kā poļi saka BIDLAS.Tu īsts vēl arī pēc "manierēm" gejuss


Kas tas, Vienotības kaku stumdītājiem, par mīļvārdiņu, "geji"? Ja latvieši būtu tolerasti, tad šodien krievu ģenētiskā atmiņā nebūtu viņu senču, sarkanarmiešu, aiz bailēm piepļūtītie kerzaviki un visi latvieši, kā auni, būtu sastājušies Vienotībā, vai tagad JKP, vai Par. Latvieši var reizēm kļūt par visbaisāko murgu.

Atbildēt

kārtējam kangaram

04.07.2018. 10:11

»

nespļauj nu akā

tavējie zagļi un pederasti tāpat drīz pievienosies Vj.Dombrovskim un Maķisam pie staļinistiem, lai būtu rihtīga Vienotība & Saskaņa. SC ir tik pat "normāli" cilvēki, kā tu, krievu garnizonu maukas bērns


nerātnais,latvieši vienmēr ir intelektuāļi,gudri,audzināti,sakarīgi,toleranti,ta-isnu mugurkaulu un augsti turētu galvu,bet tu un tavējie tādi lokani,negudri,padumji,kā poļi saka BIDLAS.Tu īsts vēl arī pēc "manierēm" gejuss.

Atbildēt

nespļauj nu akā

04.07.2018. 09:10

»

Nost nacionālo Saskaņu un NA

Ingai 1000% taisnība. Saskaņā, protams tāpat kā visās partijās, Saskaņā ir normāli cilvēki, lojāli valstij, kurā dzīvo (te nav runa par varu, bet valsti, kas esam mēs paši), bet partija nav visi biedri, bet tās elite un ekstrēmisti, kuri veido putiniskā režīma politiku, kuri tracina krievus, kuri mudina...


tavējie zagļi un pederasti tāpat drīz pievienosies Vj.Dombrovskim un Maķisam pie staļinistiem, lai būtu rihtīga Vienotība & Saskaņa. SC ir tik pat "normāli" cilvēki, kā tu, krievu garnizonu maukas bērns.

Atbildēt

Nost nacionālo Saskaņu un NA

03.07.2018. 23:00

»

NUNU

Kāds sakars Saskaņai ar Ingas rakstīto ? Man jau sen piegriezušās runas bez konkrētības. Ja viņa apgalvo, ka Saskaņā ir cilvēki no pieminētās šlakas, tad uzvārdus, lūdzu. Katram apgalvojumam vajadzīgs pamatojums. Nevis kaut kādas fantāzijas. Un par jebkuru tēmu. Šis raksts ir autores personības degradācijas...


Ingai 1000% taisnība. Saskaņā, protams tāpat kā visās partijās, Saskaņā ir normāli cilvēki, lojāli valstij, kurā dzīvo (te nav runa par varu, bet valsti, kas esam mēs paši), bet partija nav visi biedri, bet tās elite un ekstrēmisti, kuri veido putiniskā režīma politiku, kuri tracina krievus, kuri mudina atjaunot okupācijas laika privilēģijas, kurina naidu, kaut ne katru reizi tas atbilst kriminālam naida kurināšanas panta sastāvam, jo nodomi nereti tiek maskēti.

Kā NA, tā Saskaņas partijas pastāvēšana ir naida kurināšanas fakts, abas bāžamas vienā maisā un uz purvu slīcināt.

Atbildēt

to Bruno

03.07.2018. 14:12

»

Bruno

Vai kāds var izskaidrot kapēc Latviešu partijas atsakās publicēt čekistus kas ir čekas maisos


Latviešu partijas ir par maisu publicēšanu, tam visu šo laiku ir pretojušies čekas projekti, krievmīļi: LC, DPsaimnieks, LPP, ZRP un Vienotība. Ja JKP kopā ar Saskaņu vēlēšanās savāks vairāk, kā 50% balsu, par maisiem varam aizmirst.

Atbildēt

Varis

03.07.2018. 09:06

Nu beidziet locīties "TB un Vienotības" troļļi.

Atbildēt

Jansons

03.07.2018. 08:14

Patiesība ir viena, tikai katrs viņu pasniedz ar savu mērci.Šis raksts vairāk atgādina pirmsvēlēšanu pasākumu un norādi par ko nedrīkst balsot.

Atbildēt

Bruno

02.07.2018. 23:12

Vai kāds var izskaidrot kapēc Latviešu partijas atsakās publicēt čekistus kas ir čekas maisos?
Katru gadu no masu mēdijiem man stāsta šausmas ko tie čeksti darīja, kā viņi šāva, kā viņi izsūtīja mūs latviešus, bet kapēc viņus paši latvieši sargā - es to nesaprotu!!!!!

Atbildēt

fašistu smerdelim

02.07.2018. 22:22

»

to īstenam kangaram

arī latvuvieši labi pastrādāja KRIEVZEMĒ ļenina labā,tādi kā tu-vajadzētu būt zemāk zāles,klusāk ūdens,FARŠTEIN


Par to, ko krievi pastrādāja Latvijā tikai 1905. gadā, strēlniekiem vajadzīja izgriezt visus krievu augstmaņus, oficierus un popus, bet jūs, debilo bidlomasu, sadzīt lāģeros celt gaišo nākotni.

Atbildēt

to NUNU

02.07.2018. 22:17

»

NUNU

Kāds sakars Saskaņai ar Ingas rakstīto ? Man jau sen piegriezušās runas bez konkrētības. Ja viņa apgalvo, ka Saskaņā ir cilvēki no pieminētās šlakas, tad uzvārdus, lūdzu. Katram apgalvojumam vajadzīgs pamatojums. Nevis kaut kādas fantāzijas. Un par jebkuru tēmu. Šis raksts ir autores personības degradācijas...


Ikviens mērglis, kurš, svinot 9. maiju, ir uzkrāvis uz sevis atbildību par desmitiem miljonu nevainīgu cilvēku zvēriskām slepkavībām Staļina WWII, ir no tās šlakas un pēc viņa tribunāls raud.

Atbildēt

:(

02.07.2018. 21:39

»

solī

pirms divdesmit pieciem gadiem šim rakstiņam būtu bijusi jēga, bet tagad


Kāpēc? Vai vēstures fakti būtu mainījušies??? Es parakstos zem katra Ingas vārda, arī manai ģimenei ir līdzīgs stāsts, un es to nodevu savam dēlam, viņš - savam!!!Mēs NEKAD nebalsosim par "Saskaņu"!

Atbildēt

Vecais Pēkoņtēvs

02.07.2018. 19:04

Par latviešu valodas iznīcināšanas mēģinājumu valodas referendumā es speršu saskaņu līdz pilnīgai tās izmēzšanai pat no tautas atmiņas, ne tikai no manas zemes. Tā tam būs būt.

Atbildēt

NUNU

02.07.2018. 18:52

Kāds sakars Saskaņai ar Ingas rakstīto ? Man jau sen piegriezušās runas bez konkrētības. Ja viņa apgalvo, ka Saskaņā ir cilvēki no pieminētās šlakas, tad uzvārdus, lūdzu. Katram apgalvojumam vajadzīgs pamatojums. Nevis kaut kādas fantāzijas. Un par jebkuru tēmu. Šis raksts ir autores personības degradācijas pazīme.

Atbildēt

Aleksandrs

02.07.2018. 16:59

.. šādu vēsturisku piemēru ir vairāk nekā nepieciešams...tikai neviens nav iedomājies, kas nodeva boļševikiem sarakstus par bagātajiem latviešiem, par latvijas armijā sastāvējušiem karavīriem...tie bija pašu bāleliņi...bet boļševiki sprieduma izpildītāji. Tad jau tagad jākar pie staba visas latviešu partijas, kuras pieļāva savu tautiešu migrāciju un Latvijas ekonomikas sagraušanu...krievs pie tā nebija vainīgs... un rūgtu asaru liešana par sliktu dzīvi ārzemēs nevienu vairāk neaizkustina vairāk nevienu... būtu palikuši štatos..bet atbrauca nejau palīdzēt bet savas mankārības pēc..

Atbildēt

Es

02.07.2018. 16:39

»

Karote

Nesaku, ka jābalso par Saskaņu, bet nu, sasaistīt to ar pagātnes notikumiem, piedošanu, ir mazizglītoto līmenis. Tad vajadzētu turpināt, izstāties no ES, jo tur ir vācieši kaklakungi, angļi -nodevēji, poļi -slepkavnieki, lietuvieši- zemgales sirotāji, utt, utjpr. Pieņemu, cien. kundzei šāda loģiska ...


Pagātnes notikumiem un pilsonim 2018. gadā, kas kandidēs vai balsos par Saskaņu (es un citi), ir ļoti relatīva saikne. Mani visvairāk uzjautrina doma, ka ar šādiem bābu pinķšķa rakstiem var nostiprināt tikai jau esošo pārliecību izvēlēties vēlreiz Vienotības grābekli (piere naivajam ir stulbcieta), bet ne pārliecināt tos, kas Saskaņu izvēlēsies kā mazāko ļaunumu. Vecenes var būt nelaime, galvenokārt tiem, kam tās jāpiecieš.

Atbildēt

Es

02.07.2018. 16:36

Pilnīga tufta, kas ietekmēs tos, kas tāpat negrasījās balsot par Saskaņu. Saskaņa un tās vēlētāji ir LR pilsoņi 2018. gadā nevis kaut kad pagātnē. Punkts.

Atbildēt

to Karote

02.07.2018. 00:14

»

Karote

Nesaku, ka jābalso par Saskaņu, bet nu, sasaistīt to ar pagātnes notikumiem, piedošanu, ir mazizglītoto līmenis. Tad vajadzētu turpināt, izstāties no ES, jo tur ir vācieši kaklakungi, angļi -nodevēji, poļi -slepkavnieki, lietuvieši- zemgales sirotāji, utt, utjpr. Pieņemu, cien. kundzei šāda loģiska ...


Ne tikai Eiropas, bet viss pasaules ļaunums nevar tikt pielīdzināts tam, ko krievs nodarīja tikai WWII. Poļus par slepkavniekiem var nosaukt tikai tāds, kurš pēdējo staļinisko izdzimteni pastūmis zem ledus, bet es vēl 9. maijā tādus redzēju tūkstošiem.

Atbildēt

Karote

01.07.2018. 22:50

Nesaku, ka jābalso par Saskaņu, bet nu, sasaistīt to ar pagātnes notikumiem, piedošanu, ir mazizglītoto līmenis. Tad vajadzētu turpināt, izstāties no ES, jo tur ir vācieši kaklakungi, angļi -nodevēji, poļi -slepkavnieki, lietuvieši- zemgales sirotāji, utt, utjpr. Pieņemu, cien. kundzei šāda loģiska pretruna netraucē , jo mūžīgā upura loma ir tik ērta.

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 16:05

»

to Pilsonis

Kur tad, morālais kropli, kuces bērns, bija tavējie izdzimteņi: LC, DPsaimnieks, LPP, ZRP un Vienotība? Kas rija no visietekmīgākām silēm: ĀM un IeM un vispilnākās, SM siles


Tas ka viņi "izzog" budžeta naudu, pieņem tādus lēmumus, no kuriem dzīvo zaļi - tas viss nav būtiskākais. Jo var būt tā, ka viņi zog, bet sava darba rezultātā dod daudzkārt lielāku labumu.
Tas par ko kangari un kangaru bandu fani klusē, ir vienmēr visos jautājumos ar saviem lēmumiem apkalpot starptautisko mega oligarhu intereses. Par to šie mega oligarhi ļauj viņiem zagt. Ja sāk zagt par daudz, tad kangari saņem pa pirkstiem - tad pēkšņi prokuratūra atver acis un aiztur kādu vai iesaistās mūsu valstij svešas struktūras.
Lai to visu bauri nesaprastu, nekādā gadījumā nedrīkst runāt par valsts pārvaldes mērķiem un pārvaldes principiem, formulu, "pārvaldes matemātiku". Bet ja jārunā, tad bauriem jāiesmērē viltus mērķi, dumji mērķi. Piemēram iestāties ES. Ļoti dumjš mērķis vai arī apzināta diversija. Iestāties ES nevar būt par pašmērķi, bet tikai kā instruments savu mērķu sasniegšanai. Jo iestājoties var notikt tieši otrādi, nespēja sasniegt savus mērķus. Lai to visu bauri nesaprastu, kangari ar lētiem trikiem iesmērē iestāšanos (salīdzinājumā kaut ar Poliju uz super neizdevīgiem nosacījumiem) ES, noklusējot reālos mērķus.

Atbildēt

to Pilsonis

01.07.2018. 15:47

»

Pilsonis

Tā starp citu: rēķinot no 91. gada, visvairāk valdībās ir bijuši biedri no kangaru bandas NA. Uz šo brīdi no kopējā laika tie ir ap 90...


Kur tad, morālais kropli, kuces bērns, bija tavējie izdzimteņi: LC, DPsaimnieks, LPP, ZRP un Vienotība? Kas rija no visietekmīgākām silēm: ĀM un IeM un vispilnākās, SM siles?

Atbildēt

to nelej udeni

01.07.2018. 15:41

»

nelej udeni

izsutiti tika burzuazisko nacionalistu atbalstitaji meza banditi


Centās izsūtīt, vai nogalināt visus, kuri nebija pēc jūsu, civilizācijas atkritumu, staļinisko izdzimteņu, atbaidošiem zvēru ģimjiem un līdzības. Nepaguva, izglāba vācietis.

Atbildēt

Diemžēl,

01.07.2018. 15:35

»

Saskaņas, cionistu instrumenta,

uzdevums ir nonākt valdībā, solot sociāldemokrātiju. Lai Saskaņa nonāktu valdībā ar sociāldemokrātijas solīšanu, bija jāpanāk dziļš un redzams nabadzības vispārejais līmenis, neticība tiesu varai, kuras politiku nosaka NA. Faktiski bijušie komunisti- cionisti kā Dz. Rasnačs...


atkal tas neglābjami slimais rusofobs un bābiski histēriskais cionisma sludinātājs, "žīdmasonu / krievžīdu" vajāšanas mānijas šizofrēniķis izbēdzis no garīgo slimnieku stacionāra sevišķi agresīvo pacientu izolatora, kur visu laiku slēpjas histērisko margināļu skapī kopā ar saviem aktīvajiem un pasīvajiem viendzimuma partneriem.

Šāda akūta cionistisko halucināciju plānprātība, sevišķi ar dominējošu noslieci uz tā dēvētās "žīdmasonu" un / vai "krievžīdu" vajāšanas mānijas šizofrēniju, nav ārstējama, kā zināms. Jo īpaši pie tādām diagnozēm, kā tas ir konkrētajā gadījumā, kad pacientam šī smagā psihoneiroloģiskā slimība, kuru visbiežāk izraisa un pastiprina iedzimta garīgā atpalicība, izpaužas strauji progresējošā formā un, kā novērojams pie konkrētā klienta, jau ir neglābjami pirmsletālā stadijā.

Atbildēt

nelej udeni

01.07.2018. 14:53

»

Kika

Katra otrā latvieşa ğimeni ir skăruşas şīs šausmas. Tie, kas nepaspěja aizbēgt uz rietumiem, tika izsūtïti vai nošauti


izsutiti tika burzuazisko nacionalistu atbalstitaji meza banditi !

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 14:46

»

Pilsonis

Tā starp citu: rēķinot no 91. gada, visvairāk valdībās ir bijuši biedri no kangaru bandas NA. Uz šo brīdi no kopējā laika tie ir ap 90...


Tikai uz to visu jāskatās savādāk. Partijās viņi spēlē savas lomas, bet reālajā dzīvē, kas nav redzama, viņi visi ir savstarpēji sasaistīti viens ar otru, ar citiem kangariem no citām kangaru bandām.
Un ir cilvēki, kas to visu skaidrā valodā no Saeimas tribīnes jau sen pateica, nekas nav mainījies:
Fragments no
Latvijas Republikas 6. Saeimas ārkārtas sesijas sēdes stenogrammas
1997.gada 28.augustā.
Andris Rubins
Latviju, Saeimu un valdību pārvalda tikai viena partija. Kā mani vēlētāji saka, tā ir Latvijas izsaimniekotāju partija, kuru veido vairākas frakcijas - tās ir “Latvijas ceļš”, “Tēvzemei un Brīvībai”, LNNK, “Saimnieks”, “zemnieki”, kristīgie demokrāti un citi.
http://www.saeima.lv/steno/st_97/st2808.html

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 14:41

»

vēlētājs

Visīstākās kangaru bandas ir čekas projekti: Vienotība, JKP un Par(OIK). Tās mērķis, ar to līdzdalību, iedabūt Saskaņu valdošā koalīcijā. NSL jau sen aizskalota kanalizācijā


Tā starp citu: rēķinot no 91. gada, visvairāk valdībās ir bijuši biedri no kangaru bandas NA. Uz šo brīdi no kopējā laika tie ir ap 90%.
Nevis vienkārši Saeimā, bet valdībās.
Tātad tieši ši kangaru banda bija klāt praktiski visos svarīgākajos lēmumos, viņi lēma, viņu ministri balsoja valdībā. Visu viņu lēmumu rezultātus mēs klaji redzam.
Tikai bauri ir pārāk dumji, lai pieņemtos lēmumus sasaistīt ar iegūto rezultātu

Atbildēt

vēlētājs

01.07.2018. 14:33

»

Pilsonis

Ko tu tur muldi baur. Itkā kangaru bandas ir tikai SC un ZZS? Kāpēc tu nemini arī NA, V, JKP, NSL, PAR...


Visīstākās kangaru bandas ir čekas projekti: Vienotība, JKP un Par(OIK). Tās mērķis, ar to līdzdalību, iedabūt Saskaņu valdošā koalīcijā. NSL jau sen aizskalota kanalizācijā.

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 14:23

»

Nožēolojami

ir tas , ka esošās valdības ir uztaisījušas vēlēšanu sistēmu,kas nekādi neatbilst demokrātiskai sistēmai un valsts Satversmei. Manuprāt, ne viena no esošajām partijām, nevēlās to mainīt, tāpēc daudzi cilvēki neredz jēgu iet uz vēlēšanām, jo balsojot par mazāko ļaunumu, ko katrreiz pirms kārtējām vēlēšanām...


Jā, skan skaisti. Tikai ja kritisks daudzums par to mazo partiju nenobalso, tad viss kārtējo reizi paliek pa vecam. Vēl vairāk, tās balsis mazjai partijai, tai skaitā stutē kangaru režīmu.
Par cik, bauri ir ļoti dumji valsts pārvaldes jautājumos, maigi sakot pārāk naivi cerēt uz bauriem un viņu balsīm mazajai partijai.
Vēl jau protams jautājums, kas ir mazā partija. Daudzi labprāt par mazajām partijām sauktu visādas kangaru bandas JKP un PAR

Atbildēt

Nožēolojami

01.07.2018. 13:47

ir tas , ka esošās valdības ir uztaisījušas vēlēšanu sistēmu,kas nekādi neatbilst demokrātiskai sistēmai un valsts Satversmei. Manuprāt, ne viena no esošajām partijām, nevēlās to mainīt, tāpēc daudzi cilvēki neredz jēgu iet uz vēlēšanām, jo balsojot par mazāko ļaunumu, ko katrreiz pirms kārtējām vēlēšanām skandina pie varas esošie ,nav nekādas nozīmes,jo nekas nevirzīsies uz labo pusi,Vecie buki,skaisti muldēs,pildīs savas un draugu kabatas, bet tauta brauks laimi meklēt citur.Manuprāt, vienīgais risinājums ir balsot par mazajām partijām, kas Saeimā ienestu jaunas vēsmas, samazinātu birokrātiju,sakārtotu nodokļu sistēmu,OIK, mainītu esošo vēlēšanu sistēmu,un apvienotu daudzās ministrijas, kas traucē attīstīties tautsaimniecībai,gan laukos,gan pilsētās.

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 13:06

»

Garbuns

Malacis,uzminēji.Vairākums LATVJU būs par "SASKAŅAS CENTRU" un zs.Latvijai tomēr zemniecības iedvesma(zeme,maize,pieniņš),pie tam sorosīdi šos arvien liec tuvāk solītām PASTALĀM.Atkal pēc oktobra apgaismes zemes apstrādātājs sūtīs inglišiem muciņas sviesta un bekoniņus.VISU LATVIJAS TAUTSAINIECĪBAS ...


Ko tu tur muldi baur. Itkā kangaru bandas ir tikai SC un ZZS? Kāpēc tu nemini arī NA, V, JKP, NSL, PAR.
Vēlēšanu sistēma ir tā atslīpēta, ka patriotiem ir saceltas n-tās barjeras, lai Saeimā netiktu. Lai tikai kangaru bandas būtu spējīgas pretendēt uz ievēlēšanu. Pilnīgi viss tam ir pakārtots.
TIKAI TOTĀLS BOIKOTS spēs ko mainīt. Paralēli jāstājās iekšā tajās kangaru bandās. Jāapspēlē kangari esot iekšā. Tikai bauri ir pārāk dumji, lai to paveiktu. Tāpēc arī visādas ingas raksta visādus dumjus rakstus no sērijas, kāpēc es sev negriezīšu roku, bet izduršu aci

Atbildēt

Garbuns

01.07.2018. 12:53

»

Pilsonis

Gan jau inga nobalsos par kādu no kangaru bandām, kā jau bauram pienākas. Pēc tam izdomās dumjas atrunas, kāpēc kārtējo reizi nobalsoja par kangariem


Malacis,uzminēji.Vairākums LATVJU būs par "SASKAŅAS CENTRU" un zs.Latvijai tomēr zemniecības iedvesma(zeme,maize,pieniņš),pie tam sorosīdi šos arvien liec tuvāk solītām PASTALĀM.Atkal pēc oktobra apgaismes zemes apstrādātājs sūtīs inglišiem muciņas sviesta un bekoniņus.VISU LATVIJAS TAUTSAINIECĪBAS ATDZIMŠANAI!

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 11:54

Gan jau inga nobalsos par kādu no kangaru bandām, kā jau bauram pienākas. Pēc tam izdomās dumjas atrunas, kāpēc kārtējo reizi nobalsoja par kangariem.

Atbildēt

Tā kā cionisti- komunisti mūs vada jau

01.07.2018. 11:30

»

Saskaņas, cionistu instrumenta,

uzdevums ir nonākt valdībā, solot sociāldemokrātiju. Lai Saskaņa nonāktu valdībā ar sociāldemokrātijas solīšanu, bija jāpanāk dziļš un redzams nabadzības vispārejais līmenis, neticība tiesu varai, kuras politiku nosaka NA. Faktiski bijušie komunisti- cionisti kā Dz. Rasnačs...


kopš okupācijas sākuma 1940. gada. Tad acīm redzama ir cionistu politika izvēloties uzvārdus amatpersonām. Vj. Dombrovskis tas pats V. Dombrovskis, kas Briselē? Hmm. Vj. Dombrovskis nomainīja uzvārdu .. hmm. Ananatolijs Gorbunovs .. kuprainītis.. Jānis Maizītis , mikliņa, mūs visus pabaros, nevis sūdu maiss, kura pierei piederētu nagana spals.. Mūrniece Inārā no NA mums mūrē, Dz. Rasnačs, radošs latvietis, kas apkārt vazājas ar NA nozīmīti pie žaketes atloka, Raivis dzintars, I. Parādnieks.. mongols, izvirtulis. Uldis Sesks... Hmm.. Ušakovs, ausainītis, turklāts Nils - amerikānis... Lāčplēsis pašv. vad. Ušakovs Lāčplēsis... Vai ksds no visiem nosauktajiem ir gudrāks, apdāvinātāks par jebkuru goju? Šaubos. Tos atrod un virza, iestāsta un iegalvo.. VARA vada.

Atbildēt

Saskaņas, cionistu instrumenta,

01.07.2018. 11:11

»

Faktiski tā saucamie nacisti

ir tie paši, kas realizē komunista- cionista Dz. Rasnaca, B. Brokas uzturēto tieslietu sistēmu. NA ļaujot sevi degradēt ar NA atrašanos Tieslietu ministrijas vadībā, tiesu sistēmas nepilnībās . Ne velti tikai tā var panākt NA vainošanu, jo tieslietu sistēma sagrauta, kas arī bija cionistu mērķis, panākt...


uzdevums ir nonākt valdībā, solot sociāldemokrātiju. Lai Saskaņa nonāktu valdībā ar sociāldemokrātijas solīšanu, bija jāpanāk dziļš un redzams nabadzības vispārejais līmenis, neticība tiesu varai, kuras politiku nosaka NA. Faktiski bijušie komunisti- cionisti kā Dz. Rasnačs.

Vj. Dombrovska, kurš nomainīja uzvārdu, tautība nav zināma. Ekonomiku mācījies ASV speciālā cionistu augstskolā. Cionists - V. Zatlers, kas arī ASV mācījās tai pat augstskolā ASV politikā ieveda Vj. Dombrovski, kuru uzturēja nezināmas izcelsmes nauda kaut kādā ar cionistiem saistītā nevalstiskā bibrīdā kā domnīca, pametot politiku.

Cionistu vara izvēlējās visideālāko saskaņā ar cionistu stratēģiju un taktiku Saskaņas VP ka didātu. Baltists Sproģis, bijis bīskaps, atbilsts Jaunajai Derībai, vietējā populācija neatzīst žīdmasonu cionistu Veco Derību utt. Iedomājieties pretējo, jūs ieraudzītu patiesību. E. Levits, kuru jau virzīja VP amatam nederēja, viņa ģimene redzamas žīdu fizionomijas. Iedomājieties žīdu, kas atbilst tam visizteiktāk, tādu nevar likt par kandidātu VP amatam.Paklausîgais cionistiem Sproģis visizteiktāk atbilda pēc fizionomijas VP amatam, kam aitas bija jāved nokaut žīdmasonu lopkautuvē - nabadzībā, verdzībā ar sociāldemokrātiju uz lūpām, valsts parādos.

Atbildēt

no Jūrmalas

01.07.2018. 11:03

Es nebalsošu par Saskaņu, jo:
* viņi ir viltus sociāldemokrāti, viņu premjera kandidāts Dombrovskis ir superliberālis;
* viņi Rīgā nežēlīgi apzog nodokļu maksātājus (Rīgas satiksme, Kr.Barona iela, nanoūdeņi, Centrāltirgus, Rīgas namsaimnieks...kur salikti visi savējie, kas neko nejāedz no ekonomikas un pat neprot valsts valodu);
* viņi ir kremļa satelītpartija
* viņi nekad nav nosodījuši okupāciju un 9.maijā slavina okupantu armiju

Atbildēt

Faktiski tā saucamie nacisti

01.07.2018. 10:55

»

ES BALSOŠU

Jo nazistu lidzskrējēji-kolabrocionisti daudz ļaunuma nodarīja četros baigi baigajos gados latviešu tautai


ir tie paši, kas realizē komunista- cionista Dz. Rasnaca, B. Brokas uzturēto tieslietu sistēmu. NA ļaujot sevi degradēt ar NA atrašanos Tieslietu ministrijas vadībā, tiesu sistēmas nepilnībās . Ne velti tikai tā var panākt NA vainošanu, jo tieslietu sistēma sagrauta, kas arī bija cionistu mērķis, panākt, ka populācija netic valsts varai. Cionisti papildus ar robiem likumdošanā maksātnespējas administrēšanā radīja beztiesiskumu un patvaļu, kuru redzamu padarīja visiem, nošaujot gudrāko no administratoriem, jo kļuva bagāts un bīstams varai ar to informāciju, ko zināja.

Tas viss tiek darīts Saskaņas it kā sociāldemokrātijas realizēšanas interesēs.

NA ir tāds pat kā Saskaņa cionistu instruments. Zatlers, cionistu brīvmūrnieks jau mēģināja ievest Saskaņu valdībā. Neizdevās. Cionistu gudro stratēģijai nācā veidot likumdošanu MNA un nošaut Bunkusu. Lai izceltu Saskaņs ar žīdu Vj. Dombrovski kā MP nozīmīgumu un baptistu Sproģi kā VP kandidātu.

Kam tad tas vajadzīgs? Lai radītu haosu, ievestu Saskaņu valdībā, ar Saeimas balsojumu ieviestu otru valsts valodu, mainot Satversmes preambulu. Haosā, beztiesiskumā, tukšās runās valsts tiek novājināta un pakļauta ar parādiem. Savulaik referendums izglāba VAS Latvenero no privatizēšanas. SVF/PB liek mums ar likumdošanu maksāt ar OIK dārgāk par elektrību. Drīz ar Saskaņu balsojumu valdībā SVF/PB, solot sociāldemokrātiju visiem, savā īpašumā iegūs VAS Latvenergo, visvērtīgāko Latvijas bagātību.

Atbildēt

info

01.07.2018. 10:52

»

Edge

"Tādas nianses izšķir visu...


Zvidriņa prognoze ir novecojusi. 2050.g. Latvijā būs 1.52 milj. Balsojiet par sorosīdiem un būs vēl mazāk.

Atbildēt

Lapas:    3   2   1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

13. Saeimas deputātiem: par grozījumiem likumprojektā, kas regulē Valsts drošības komitejas dokumentus

FotoPateicamies par Jūsu līdzšinējo atbalstu LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas zinātniskajā darbā. Komisija kopš 2017. gada septembra ir konsekventi publiski pierādījusi, ka novecojušā likuma “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” saglabāšana nav zinātniski un tiesiski attaisnojama, īpaši tāpēc, ka tas ietver juridiski nederīgu sadarbības ar VDK konstatēšanas procesu, ko analizējis Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas priekšsēdētājs, tiesas priekšsēdētājas vietnieks Juris Stukāns.
Lasīt visu...

12

Viss, kas nav par mani labs, ir FAKE NEWS

FotoTrešdien LTV diskusiju cikla ietvaros ar visām vēlēšanās startējošajām partijām bija uzaicinājusi partijas KPV LV visu apgabalu līderus uz, gribētos teikt, diskusiju, bet nevaru: balagānu. Ceturtdien, kad dzirdētais vēlreiz pārdomāts un galvā sagūlies pa plauktiem, trīs secinājumi, kāpēc cirks nav tik nevainīgs, kā izskatās.
Lasīt visu...

21

Zapad un Zupa

Foto„Kā tu sagaidi, ka viņi tev uzbruks? - Heigens domīgi jautāja. Maikls nopūtās. - Dons man pateica. Ar kāda tuvu stāvoša cilvēka starpniecību. Bardzīni tēmē uz mani caur kādu tuvu vīru, kuru es, pēc viņa ieceres, neturēšu aizdomās.” (Mario Pjuzo Krustēvs)
Lasīt visu...

21

Ilgtspējības zīlētāji jeb kurus rādīt pāvestam

FotoZinātnē ir metodoloģiskā prasība katra laikmeta iztirzājumā ņemt vērā toreiz lietoto valodu. Laikmetu izdosies pareizi izprast tikai tad, ja respektēs tajā lietoto valodu. Valoda raksturo notikumu idejisko tendētību, laikmeta intelektuālo un morālo atmosfēru, ārējo notikumu vienotību ar tolaik dzīvojošo cilvēku iekšējo pasauli – prāta interesēm, vērtējumiem, kognitīvo piesātinātību.
Lasīt visu...

21

VK ziņojums par AS "Sadales tīkls" tarifiem apliecina Ašeradena mazspēju

FotoLatvijas Reģionu apvienība (LRA) vairākkārt uzsvērusi, ka AS "Sadales tīkls" (ST) sadales tarifi ir neadekvāti augsti, turklāt tie nav pamatoti. To, par ko LRA runā jau kopš pagājušā gada, ir apstiprinājusi arī Valsts kontrole (VK) savā ziņojumā. Revīzijā konstatēts, ka, lai gan ST elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi aprēķināti atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajai metodikai, nevar apgalvot, ka tarifos ir pilnībā nodrošinātas likumā noteiktās pakalpojuma lietotāju intereses.
Lasīt visu...

15

Tāda ir mana latviskā politiskā humora izjūta

FotoIepriekšējo reizi rakstīju, ka nācijai ir problēmas un nav, par ko balsot. Kā kārtīgs pilsonis atkal esmu mainījis viedokli, jābalso par visām partijām uzreiz!
Lasīt visu...

12

„Anša vērtības" tomēr iekļūst Saeimā

FotoPēc karstākās vasaras Latvijas vēsturē kā sniegs uz galvas uzkrita šī gada 13.septembrī Saeimā iesniegtais „Amnestijas likuma” likumprojekts, kur piedāvāts atbrīvot no kriminālatbildības personas, kuras 2009.gada janvārī, sava „izmisuma” vadītas, veica „revolūciju”, pēc kā „netaisnīgi” sodītas.
Lasīt visu...

21

Nebalsot nav protests – tā ir padošanās

FotoLīdz vēlēšanām ir atlikušas trīs nedēļas. Kur vien ej, visur dzirdi: “Par ko lai balso? Nav, par ko balsot!” Kā tā - nav? Mums ir plaša izvēle - mums piedāvā 16 sarakstus!
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Kremļa trends: Pētera I laika tradīcijas un elegance – „po pacanskim poņaķijam”

Divi pdējo dienu notikumi ir izraisījuši plašu rezonansi visā pasaulē: 1. Putins esot atradis...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: postpatiesība

Ja civilizācijas norieta apstākļos ir uzdīdzis postcilvēks, tad katrā ziņā ir uzdīgusi viņa sludinātā postpatiesība. Ja eksistē postpatiesība, tad eksistē tās autors...

Foto

Pret Eiropas Savienības šantāžu

11. septembrī Ungārijas konservatīvais premjerministrs Viktors Orbāns ieradās Strasbūrā, Eiropas Parlamentā, lai piedalītos debatēs par Sargentini ziņojumu, kuru iesniedza Judith Sargentini un kurā tika asi...

Foto

Mainot carus, nemainās carisms, mainās tikai uzvārdi un tituli

Dokumentālās filmas «Nelietis» pirmizrādē uzrunājot skatītājus, Dinārs Gulbis teica, ka mēs bieži rādām ar pirkstu uz citiem....

Foto

Mediju satura sabiedriskais kvalitātes standarts (SKS)

Latvijā un pasaulē vērojamās mediju produkcijas kvalitātes krituma dēļ kļūst aktuāls jautājums, “ko darīt” un kādā veidā uzlabot to darbu...

Foto

Prātojums par atklātību

Pagājušajā nedēļu mūs sasniedza priecīga vēsts: lauzta tā sauktā etniskā barjera Saeimā, un lielā vienprātībā gan nacionāļi, gan internacionāļi, gan liberāļi un pat...

Foto

Aicinu vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā televizoru ekrānos

God. tautieši/cien. tautietes! Gandrīz 500 000 latviešu un Latvijas pilsoņu, lai izdzīvotu, bija spiesti emigrēt uz ārzemēm....

Foto

Kāpēc Gobzems uzbrūk man un izplata melus par Jauno konservatīvo partiju?

Portāla Delfi diskusijā viņš man saka, ka, ja es būtu labi strādājusi, “jūs būtu mani ielikuši cietumā”. Jā,...

Foto

Šī brīža situācija atgādina čekas laikus, kad priesteriem „piemeta” pretpadomju literatūru

Godātie ticīgie. Griežos pie jums, jo ir noticis kas neiedomājams: ir arestēts Rēzeknes Sāpju Dievmātes...

Foto

Mulsina tendenciozitāte, ar kādu tiek nopludināta informācija par nepierādītu vainu smagos noziegumos

Mēs, Latvijā kalpojošie Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgas ieņemšanas priesteru mariāņu kongregācijas priesteri un klostera...

Foto

Ceļš uz ielaistām slimībām un lielāku mirstību

Maksas ieviešana par plānveida veselības aprūpi ir necilvēcīga pret, iespējams, līdz 300 000 trūcīgāko iedzīvotāju. Jaunā kārtība ir arī...

Foto

Vienkārši liela daļa raidījuma viesu paši izvēlas runāt krieviski...

LTV7 diskusiju raidījumā “Punkti uz i” 6. septembrī plānotas partiju debates par vidusskolas izglītību mazākumtautību valodās Latvijā....

Foto

Kas patiesībā ir „Saskaņa” – atveriet acis

KPLV partijas vadītāji Kaimiņa un Zakatistova kungi šonedēļ divos dažos raidījumos izteicās, ka ir gatavi sadarboties ar Saskaņu, ja vien...

Foto

Jaunākās idiotisma šaušalas

Jaunākās idiotisma šaušalas centīsies apstiprināt Ministru kabineta sēdē 2018.gada 4.septembrī. Ja jaunākās idiotisma šaušalas tiks apstiprinātas, tad Latvijas skolotāji kļūs valdošās kliķes ķīlnieki...

Foto

Vai akls naids un aizvainojums vēlēšanās var pazudināt valsti? Var

Kāds jautās – vai šim jautājumam ir kāda tieša saistība ar 6. oktobrī paredzētajām Saeimas vēlēšanām...

Foto

Aivars Lembergs ir pārbijies: ZZS vietu koalīcijā ar „Saskaņu”, iespējams, ieņems KPV LV

Ko lai saka, jo tuvāk vēlēšanas, jo jautrāk. Šai sakarā visiem ir ko...

Foto

Rektores filosofiskā instalācija

2018.gada 15.augustā portāls „Delfi” iepazīstināja ar Latvijas Kultūras akadēmijas rektores Rūtas Muktupāvulas „viedokļiem”. Lasītāji ieguva rektores filosofiski iesaiņoto „viedokļu” kombināciju. Rektores vispārīgos prātojumus...

Foto

Iesniegums KNAB par „Memory Water” vides reklāmu kampaņu

Šī priekšvēlēšanu kampaņa mani uztrauc. Vēl nav pat septembris, bet jau esam redzējuši daudz ļoti neētiska un zemiska...

Foto

Ieteiktu izlasīt VARU arī Kaimiņam un citiem KPV LV biedriem - diezgan pamācoši, kā nevajadzētu rīkoties, nonākot pie VARAS

Pēc Indriķa Latvieša grāmatas VARA ("Bailes -...

Foto

Esot pienācis laiks medicīniskā kanabisa legalizācijai: vai klāt vēlēšanu laika daudzsolīšana?

Paldies par ziņu, ka Iekšlietu ministrija ir gatava diskusijai par marihuānas pielietošanu medicīniskām vajadzībām. Nez,...

Foto

Pat datus par nodokļiem KPV nespēj safabricēt tā, lai netiktu pieķerti ar nolaistām biksēm

Partija KPV LV izcēlusies ar kārtējo sabiedriskās domas manipulāciju: ar KPV LV...

Foto

„Ventas Balss” galvenā redaktore Gundega Mertena izplata Kremļa propagandu

Dažas dienas atpakaļ viesojos pie savas bijušās, vecās mīlestības Anastasijas Ivanovičas Krievu laukos, - tas ir viens no...

Foto

Dīvaini, bet fakts: politiskās staigules gaitās Pabriks nav uzkrājis pat vērā ņemamu rūdījumu

Šajās dienās pievērsu uzmanību kādai nelielai sarakstei sociālajā tīklā Twitter. Teikšu pavisam īsi...

Foto

Morālais garants. 2. Universalitāte un reitingi

Morālais garants ir vajadzīgs ne tikai sociāli politiskajā sfērā, par ko centos rakstīt esejā „Morālais garants. 1. Priekšvēlēšanu solījumu erozija”....

Foto

Iesniegums SAB par nekavējošu valsts noslēpuma pielaides atņemšanu deputātam Andrejam Judinam

Pateicoties publikācijām šī gada sākumā, sabiedrība uzzināja par gadījumu, kurā Saeimas deputāts Andrejs Judins izpaudis...

Foto

Vai žurnālisti sāks ar sevi?

Pašam zināmā mērā ir sajūta, ka šis raksts ir ne viena vien iepriekšējā teksta atkārtošanās. Tomēr solītam makā jākrīt un te...

Foto

Ļaunie un zemiskie manipulatoru meli par Solvitu Āboltiņu

Varbūt šeit ir īstā reize atkārtot manu 2016. gadā pausto viedokli par jautājumiem, kas droši vien būs skarti...

Foto

Pieci unikāli veidi, kā tiesājamā Koļegova un VVD ņirgājas par iedzīvotājiem Meroni grupējuma interesēs

Mums jātic, ka ogļu kalnu uzmērīšana un amatpersonu pārsēšanās citos kabinetos esot...

Foto

Kur nonāks Bordāns „mentu pasaules” darboņu pavadībā?

Kaut Saeimas vēlēšanas vēl tikai priekšā, virkne vismaz pagaidām parlamentā nepārstāvētu partiju jau metušās dalīt nākotnes lielos projektus, un...

Foto

Vai priekšvēlēšanu kampaņās izmanto ministriju budžetus

"Latvijas Reģionu apvienība" (LRA) lūgusi Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi (NEPLP) izvērtēt, vai "Latvijas Radio" atskaņotajās Latvijas Republikas Finanšu ministrijas...

Foto

Morālais garants. 1. Pirmsvēlēšanu solījumu erozija

Latvijas Republika ir Krievijas Federācijas klons. Abās valstīs ir nacionāli reakcionārs un krimināli oligarhisks valstiskums. Pēc PSRS sabrukuma to izveidoja...

Foto

„Saskaņas”/KPV LV ārlietu ministra amata kandidāts varētu būt Aivis Ronis

TVNET intervija ar Aivi Roni sākotnēji nelikās aizdomīga, taču, izlasot visu interviju, neviļus uzausa atmiņā Anrija...

Foto

„Un tieši šādi cilvēki mums Saeimā ir vajadzīgi...”

Man prasa – kāpēc publiskoju datus par KPV LV kandidāta Māra Možvillo „biznesa” miljona nodokļu parādiem. Šo gribēju...

Foto

Priekšvēlēšanu cīņā oligarhu pusē iesaistās arī TVNET

Vakar un šodien (15./16.augustā) vienā no Latvijas lielākajiem interneta medijiem TVNET tika ievietoti divi žurnālista Toma Rātfeldera (pats sevi...

Foto

Augstu novērtēju KPV LV valdes uzticību, mani izvirzot par 2. numuru Vidzemes vēlēšanu apgabalā

Sveicināti, cienījamie novadnieki un nu jau arī visi Latvijas iedzīvotāji. Mani nebūt...

Foto

Ko deputāti varētu uzdāvināt iedzīvotājiem Latvijas simtgadē

Vairs tikai daži mēneši līdz Latvijas simtgades atzīmēšanai. Tiek gatavotas grandiozas svinības, tērēti milzīgi līdzekļi svinību organizēšanai. Atbildīgās amatpersonas...