Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Visvisādām sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem utt. Latvijā ir kārots mērķis – tikt pie sabiedriskā labuma organizācijas statusa, kas pašai organizācijai dod tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, bet personām, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, - tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus. Taču kā nu jau ar faktiski visu mūsu valstī arī šajā jomā labās ieceres, lielā mērā „pateicoties” iepriekšējai Valsts ieņēmumu dienesta vadībai un to „jumtojušajai” „Vienotībai”, ir pārvērtušās par nepievilcīgu realitāti.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājas lapā mēs lasām: „Sabiedriskā labuma darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā ir vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu.

Iegūstot sabiedriskā labuma organizācijas statusu, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas apņemas veikt sabiedriskā labuma darbību, ievērojot Sabiedriskā labuma organizāciju likumu un citus šo jomu regulējošos normatīvos aktus.

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 4.panta pirmo un otro daļu sabiedriskā labuma organizācijai ir tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus un tai ir citas Sabiedriskā labuma organizāciju likuma noteiktās tiesības, savukārt personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu.

Sabiedriskā labuma komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kura sniedz VID atzinumus par biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai, kā arī par tās mantas un finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību Sabiedriskā labuma organizāciju likumā noteiktajam.”

Vārdos viss ir skaisti, bet atļaušos citēt vairākus iesniegumus, kas pēdējos gados adresēti nu jau no amata izlidojušajai VID ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei un kas uzskatāmi demonstrē, cik kropla ir šī „sistēma”. Iesniegumos ir runa par vienu konkrētu biedrību ar nosaukumu „Latvian Sailing Team”.

1. Tā kā Biedrībai piekļuve patapinājumā nodotajam zemes gabalam ir nodrošināta tikai izmantojot ūdens ceļu, bet tam nav nodrošināta piekļuve pašvaldības ceļam (Pielikums Nr.2 - RD Īpašuma departamenta, Nekustamā īpašuma pārvaldes vēstule Nr.DNP-19-425-nd, 2019.gada 10.jūlijs), biedrība kopš 2016. gada rudens vismaz divas reizes gadā rudeņos un pavasaros (laikā, kad sākas un noslēdzas jahtu sezona) pretēji SIA “Saimnieks-Serviss” kā zemes gabala ar kadastra Nr. 01000622101 zemes lietotāja un ēku un būvju (tai skaitā visa zemes gabala asfaltbetona seguma) ar kadastra apzīmējumiem Nr. 01000622101001, 01000622101002, 01000622003 īpašnieka iebildumiem, izmanto Saimnieks-Serviss īpašumu Biedrības biedru un tās komercklientu jahtu iecelšanai, izcelšanai no Daugavas upes un uzglabāšanai, tai skaitā pārvietojoties Saimnieks-Serviss teritorijā  ar smago autotehniku.

2.   Lielāko daļu no augstāk minētajām Biedrības sezonālajām aktivitātēm pavada masīvi tiesību aktu pārkāpumi – mantas iznīcināšana, mūsu mantas pārvietošana, miesas bojājumi, personu brīvas pārvietošanās ierobežošana, zādzības, ceļu satiksmes negadījumi, nodarot vidēji smagus miesas bojājumus, valsts ģērboņa nelikumīga izmantošana, transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšana, epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšana. Par lielāko daļu no šeit minētajiem Biedrības, tās biedru un valdes locekļa Andreja Bula pārkāpumiem ir ierosināti un tiek izmeklēti vairāki kriminālprocesi, Krimināllieta Nr. 11520074119 (vidējas pakāpes miesas bojājumu nodarīšana SIA Saimnieks Serviss darbiniekam) , Krimināllieta Nr. Nr11096200918 (SIA Saimnieks Serviss īpašuma bojāšana), Krimināllieta Nr.11096079120 (SIA Saimnieks Serviss īpašuma zādzība), kā arī uzsāktas vairākas administratīvo pārkāpumu lietvedības, piemēram, administratīvā pārkāpuma lieta Nr.2702 (Miesas bojājumu tīša nodarīšana SIA Saimnieks Serviss darbiniekam) un citi administratīvie pārkāpumi, kas minēti tālāk tekstā. Tāpat ir uzsāktas vismaz četras resoriskās pārbaudes par iespējamiem krimināla rakstura pārkāpumiem no biedrības “Latvian sailing team” puses

3.   Biedrība savu biedru un savu komercklientu kuģošanas līdzekļus uzglabā ne tikai uz tai bez atlīdzības nodotā zemesgabala, bet arī uz Rīgas domei piederošās Mazā Balasta dambja ielas, kas ir apzīmēta ar ceļa zīmi “Gājēju un velosipēdistu ceļš”, kas ir acīmredzams Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un civiltiesisks delikts.

4.   Biedrība veic plaša mēroga komercdarbību, pieprasot samaksu par sev bezatlīdzības lietojumā nodotā zemes gabala un ūdens resursu izmantošanu, pēc aprēķina atkarībā no kuģošanas līdzekļa garuma 10 EUR/metrā par mēnesi. Kā redzams no pievienotā ZTI M.Kozlovska akta Nr.6, 2020.gada 16. janvārī, (Pielikums Nr.3 - ZTI Mika Kozlovska akts Nr.6, 2020.gada 16.janvāris), par jahtu novietošanu uz zemes gabaliem ar Kad.Nr.01000622101  un Kad.Nr.01000620144 2020.gada 16.janvārī un Biedrības apkalpoto jahtu skaitu un izmēriem, Biedrības komercdarbības vidējie ieņēmumi ir vismaz 5000,- EUR mēnesī, kas neatbilst ar publiski pieejamiem biedrības finanšu datiem .

5. Biedrība augstāk minēto pakalpojuma maksu neiekasē no sava valdes locekļa Andreja Bula, viņa sievas Kristīnes Štālas-Bulas, šo personu dibinātas un pārstāvētas biedrības “Rīgas sporta burāšanas centrs” (reģ.nr.40008275626) un, iespējams, arī citiem Biedrības biedriem. Savukārt kādas jahtas īpašniekam, kas nav Biedrības biedrs, Andrejs Buls 2019. gada jūlijā atteicās samazināt jahtas piestātnes nomas maksu.

6.   Biedrība uz SIA “Saimnieks-Serviss” īpašuma patvaļīgi ir uzbūvējusi un vairāk nekā divus gadus lieto divas būves – metāla garāžu un kupolveida tentu vismaz 5 m augstumā un 10 m diametrā, par to nemaksājot nevienam nekādu atlīdzību.

7.   Biedrības un Rīgas domes noslēgtā bezatlīdzības līguma (Pielikums Nr.1) punkts 1.3. paredz: "Zemesgabala nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir sabiedrības interesēs veicināt Lietotāja darbību burāšanas sporta jomā, tostarp projekta “Rīgas sporta burāšanas centrs” realizēšana”. 2018.gadā tika nodibināta biedrība “Rīgas Sporta burāšanas centrs”, kuras viens no valdes locekļiem ir Andrejs Buls, kas vienlaicīgi ir valdes loceklis biedrībā “Latvian sailing team”. Apskatot mājas lapu www.rigasailingcenter.com (turpmāk – Mājas lapa), redzams arī “Latvian sailing team” logo, tāpat pie kontaktiem ir norādītas ostas precīzas koordinātas ar Rīgas burāšanas centra atrašanās vietu: N56057.940`E024004.927`163ft”. Ievadot precīzas koordinātas kuģošanas navigācijas ierīcē “Lowrance HDS12”, gala maršruts tiek norādīts zemesgabals ar kadastra Nr. 01000620144. Šie fakti liecina, ka biedrība ar sabiedriskā labuma statusu “Latvian sailing team”  bezatlīdzības līguma ietvaros nodoto zemi tālāk ir nodevusi atlīdzības lietošanai citai juridiskai personai - biedrībai “Rīgas sporta burāšanas centrs”, kas nav pakļauta pastiprinātas VID un sabiedrības uzraudzības ierobežojumiem, kas, savukārt, noteikti ir Biedrībai. Bezatlīdzības līguma punkts nr.3.1.8. nosaka - “nenodot Zemesgabalu jebkāda veida lietošanā (tostarp bezatlīdzības lietošanā vai nomā) citām personām.” Acīmredzami Biedrība šo līguma punktu ir pārkāpusi. Tāpat apskatot Mājas lapu, tajā tiek piedāvāti dažādi pakalpojumi, tai skaitā  “krāna pakalpojumi”, “stāvvietas pakalpojumi”, “laivu ielaišana ūdeni no rampas”, “laivu ziemas glabāšana” u.c. Tāpat “Rīgas sporta buršanas centrs” piedāvā komercizbraucienus ar jahtu, kaut gan, apskatot www.lursoft.lv pieejamās abu biedrību bilances, tās pamatlīdzekļos nav norādītas jebkādas jahtas, tai skaitā ne jahta “Carina”, ne kruīza jahta “Bavaria 38”  (ekskluzīva buru jahta 38 pēdas), ne kruīza jahta ”Beneteau first 40.7 R” (eksluzīva buru jahta 40 pēdas). Tāpat biedrības mājas lapā tiek piedāvāti nakšņošanas/viesnīcas pakalpojumi  “Romantiska nakts uz Jahtas”.  Apskatot biedrības “Rīgas sporta burāšanas centrs” mājas lapu, var konstatēt, ka biedrība nodarbojas ar parastu saimniecisko komercdarbību, gūst peļņu sev un palīdz to gūt trešajām personām, kas nav savienojams ar  mērķiem, kuru veicināšanas dēļ Biedrība ir saņēmusi sabiedriskā labuma statusu, un Rīgas dome ir nodevusi bezatlīdzības lietošanā zemesgabalu ar kad.nr.01000620144.  (Pielikums Nr.4 - ZTI Jāņa Jonasa akts Nr. 00003/083/2020-AKT,  2020. gada 23. janvāris).

8.   Covid-19 ierobežojumu laikā Biedrība rupji apdraudēja gan savu biedru, gan sabiedrības veselību un dzīvību, ignorējot MK rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ko konstatēja Rīgas pašvaldības policija, pret Biedrību uzsākot administratīvā pārkāpuma lietvedību (Pielikums Nr.5 -RPP Kurzemes pārvaldes 04.06.2020. vēstule Nr. RPKR-20-827-nd. )

9.   Visbeidzot - Biedrība pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ir uzsākusi laivu celtņa ekspluatāciju, kura kravnesība ir vismaz divas tonnas, tādejādi regulāri apdraudot ne tikai Biedrības biedrus, bet arī Mazā Balasta dambja ielas gājējus un riteņbraucējus, SIA “Saimnieks-Serviss” kustamo un nekustamo mantu, kā arī  darbiniekus. Biedrības būvobjekts nav nožogots un ir brīvi pieejams jebkurai personai, kas tādējādi ir pakļauta veselības un dzīvības apdraudējuma riskam. Par šo faktu ir stājies spēkā kompetentās iestādes – Rīgas pilsētas būvvaldes lēmums par Biedrības saukšanu pie administratīvās atbildības, par ko 04.03.2020. ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols (Pielikums Nr.6 - 11.05.2020.  Rīgas pilsētas būvvaldes 11.05.2020. vēstule Nr.BV-20-9235-nd).

Iespaidīgi, vai ne? Turklāt likums šādos gadījumos nepārprotami norāda, ka VID šādos apstākļos ir jālemj par biedrībai piešķirtā sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu, jo tā ilgtošā laika periodā, atkārtoti un būtiski ir pārkāpusi Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 14.panta pirmās daļas  1., 2., 4. un 5. punktu noteikumus, proti:

1) Biedrība savu mantu vai finanšu līdzekļus nav izlietojusi tām sabiedriskā labuma darbības jomām, kuras minētas VID lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu un Biedrības statūtos norādītajiem mērķiem;

2) Biedrība nav ievērojusi Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 11. un 12.pantā noteiktos ierobežojumus, konkrēti – a) nav izlietojusi savu mantu un finanšu līdzekļus savos statūtos norādītajiem mērķiem; b) nav noslēgusi rakstveida līgumus par tai bez atlīdzības nodotās Rīgas domes un Rīgas brīvostas pārvaldes mantas bezatlīdzības izmantošanu ar Andreju Bulu, Kristīni Štālu-Buli un citiem jahtu īpašniekiem, kas nemaksā par Biedrības mantas izmantošanu; c) ir sadalījusi tai ziedoto mantu (bezatlīdzības zemes gabala un ūdens resursu lietošanas tiesības) un Biedrības uzbūvētā laivu celtņa lietošanas tiesības Biedrības valdes loceklim Andrejam Bulam, viņa sievai Kristīnei Štālai-Bulai un viņu bērniem, kā arī izmantojuši Biedrības mantu tā, lai tieši vai netieši gūtu labumu tikai sev (jahtu piestātnes, peldošās mājas, zemes gabala, laivu celtņa bezatlīdzības izmantošana);

3) citas iestādes (vismaz trīs - Rīgas pilsētas būvvalde, Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija) ir konstatējusi būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus Biedrības darbībā;

4) Biedrība savā darbībā ir būtiski pārkāpusi Sabiedriskā labuma organizāciju likuma noteikumus;

5) Biedrības pamatdarbība nav saistīta ar statūtos norādītajiem darbības mērķiem un tā neatbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai;

6) Biedrība ar publiski pieejamiem dokumentiem (statūtiem, gada pārskatiem u.c.) maldina VID un sabiedrību (sniedz nepatiesas ziņas).

Taču vēl iespaidīgāk ir tas, ka VID Sabiedriskā labuma komisija visus šos faktus ir vienkārši ignorējusi. Lūk, tāds pašlaik ir šīs komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs:

M. Kalniņš - Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietnieks (prombūtnes laikā aizvieto I. Šveicere - Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Piektās datu ticamības novērtējuma daļas vadītāja)

Komisijas locekļi:

R. Bērziņa - biedrības "Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa" (reģistrācijas Nr. 40008048503) pārstāve;

S. Feldmane - Čiekurkalna attīstības biedrības (reģistrācijas Nr. 40008240183) valdes locekle;

I. Kenne - biedrības "Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem" (reģistrācijas Nr. 40008063822) valdes priekšsēdētāja;

L. Krastiņa-Sidorenko - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja (prombūtnes laikā aizvieto I. Ločmele - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vecākā referente);

I. Pauliņa - Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā eksperte (prombūtnes laikā aizvieto I. Agleniece - Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā eksperte);

A. Skopa - biedrības "Ascendum" (reģistrācijas Nr. 40008178072) valdes priekšsēdētāja;

 I. Šīna - nodibinājuma "Nākotnes Atbalsta fonds" (reģistrācijas Nr. 40008114048) valdes priekšsēdētāja;

D. Šulmane - Rīgas vācu kultūras biedrības (reģistrācijas Nr. 40008002669) valdes locekle;

Dz. Švarca - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsulte (prombūtnes laikā aizvieto E. Buka - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsults);

I. Trušinska - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā eksperte (prombūtnes laikā aizvieto V. Puriņš - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītājs);

I. Veinberga - Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vecākā eksperte (prombūtnes laikā aizvieto A. Grobiņa - Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vecākā eksperte).

Kā jūs domājat, par ko šeit ir runa, - nolaidību, korupciju vai abām reizē? Un vai tiešām nebūtu laiks iejaukties jaunajai VID ģenerāldirektorei?

Novērtē šo rakstu:

45
2

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Evika Siliņa ir ar pautiem, Jānis Citskovskis – žmogs, bet Krišjānis Kariņš – princese, kas neuzņemas atbildību

FotoĻembasts ap tā saucamajiem bijušā premjera Kariņa lidojumiem vēl tālu no atrisinājuma, lai gan nu jau nepārprotami ir redzama un saprotama šo notikumu gaita, būtība un galveno aktieru lomu sadalījums. Izrādes režisori ir no valdošās partijas, kas pēdējā pusgada laikā centās atrisināt otrā plāna samezglojumu – proti, kurš būs šajā skandālā malējais. Un, lai gan par tādu tagad ir sazīmēts bijušais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis un vēl pāris ierēdņu, nav šaubu, ka, pateicoties ierosinātajam kriminālprocesam, viņam blakus nostāsies arī “Jaunās vienotības” politiķi.
Lasīt visu...

21

Vēstule Rinkēvičam par Latviešu valodas aģentūras reorganizāciju: ceram uz atklātu un laicīgu komunikāciju par nākotnē pieņemtiem lēmumiem, kuri ietekmēs latviešu valodas mācīšanu un mācīšanos visā pasaulē

FotoEiropas Latviešu apvienība ir iepazinusies ar lēmuma projektu “24-TA-1725 Par Valsts izglītības satura centra, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Latviešu valodas aģentūras reorganizāciju.”
Lasīt visu...

21

Latviešu valodas aģentūras iekļaušana Čakšas aģentūru reorganizācijas plānā ir principiāli noraidāma

FotoLatvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķes, Izglītības biedrības padomes locekles Dr. habil. philol. Inas Druvietes atzinums par rīkojuma projektu “Par Valsts izglītības satura centra, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Latviešu valodas aģentūras reorganizāciju”.
Lasīt visu...

21

PRET Latviešu valodas aģentūras likvidēšanu

FotoValoda ir veids, kurā tauta var paust savas dvēseles bagātību, pasaules izpratni un justies kā mājās savā zemē. Latviešu valoda ir bijusi nacionālās kustības pamatvērtība cauri gadsimtiem un ir viena no konstitucionālajām vērtībām, kas raksturo Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu un mērķi.
Lasīt visu...

21

Kremlis nepamet cerību izmantot “tautiešus”: tiek plānots ar "tautiešu karti" virtuāli apvienot "krievu pasauli"

FotoŠā gada maijā kļuva zināms, ka Krievija veido “tautiešu elektronisko karti”, lai tādējādi censtos padarīt Krievijas “ārvalstīs dzīvojošo tautiešu” statusu par puslīdz juridisku kategoriju. Kara studiju institūta (Institute for the Study of War) vērtējumā šādas aktivitātes mērķis ir attaisnot Krievijas turpmāku agresiju, to uzdodot par ārvalstīs dzīvojošo tautiešu tiesību aizstāvības centieniem.
Lasīt visu...

12

Aicinājums Saeimai un Ministru kabinetam, īpaši "Jaunās vienotības" politiķiem atteikties no saviem valsts valodas politikas sagraušanas plāniem

Foto2024. gada 10. jūlijā Ministru kabineta tīmekļa vietnē ievietots tiesību akta projekts, kas paredz reorganizēt Latviešu valodas aģentūru, samazinot tās pārvaldes uzdevumus un lielāko daļu tās funkciju nododot citai valsts pārvaldes iestādei[1]. Uzskatām to par tuvredzību gan no zinātniskā, gan politiskā skatpunkta.
Lasīt visu...

21

Visi metas glābt grimstošo Citskovski, bet tas nesaprot pamesto glābšanas riņķi un kož rokā, kura viņu velk ārā no ūdens

FotoValdība un augstākā ierēdniecība kopīgiem spēkiem bija izdomājušas veidu, kādā paglābt no kriminālatbildības Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski, taču tas no pamestā glābšanas riņķa ir atteicies, palīdzīgās rokas padošanu "juridiskajā jūrā" grimstošajam slīcējam nodēvējot par "pazemojošu".
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi